தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Akutai-akutai

akutai

76. marutam
maN kanai muzavoTu makiz mikat tUgka,
taN tuRai Uran em cEri van'tena
in kaTug kaLLin aHtai kaLiRRoTu
n'an kalan Iyum n'AL makiz irukkai
5
avai puku porun'ar paRaiyin, AnAtu,
kazaRupa enpa, avan peNTir; 'an'til,
kaccinan, kazalinan, tEm tAr mArpinan,
vakai amaip polin'ta, vanappu amai, teriyal,
curiyal am porun'anaik kANTirO? ena,
10
Atiman'ti pEtuRRu inaiya,
ciRai paRain'tu uraiic cegkuNakku ozukum
am taN kAviri pOla,
koNTu kai valittal cUzn'ticin, yAnE.
'talaimakanai n'ayappittuk koNTAL' enRu kazaRak kETTa parattai,talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, colliyatu. - paraNar

96. marutam
n'aRavu uN maNTai n'uTakkalin, iRavuk kalittu,
pUTTu aRu villin kUTTumutal teRikkum
pazanap poykai aTaikaraip pirampin
ara vAy anna am muL n'eTug koTi
5
aruvi Ampal akal aTai tuTakki,
acaivaral vATai tUkkalin, Utuulai
vicai vAgku tOlin, vIgkupu jekizum
kazaniam paTappaik kAjci Ura!
'oN toTi AyattuLLum n'I n'ayan'tu
10
koNTanai' enpa 'Or kuRumakaL' atuvE
cempoR cilampin, ceRin'ta kuRagkin,
am kaluz mAmai, aHtai tan'tai,
aNNal yAnai aTu pOrc cOzar,
veNNel vaippin paruvUrp paRan'talai,
15
iru peru vEn'tarum porutu kaLattu oziya,
oLiRu vAL n'al amark kaTan'ta jAnRai,
kaLiRu kavar kampalai pOla,
alar AkinRatu, palar vAyp paTTE.
tOzi vAyil maRuttatu. marutam pATiya iLagkaTugkO

113. pAlai
n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
5
kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
10
kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
akalcUl am curaip peyta valciyar
ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
15
kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
n'eRi cel vampalark konRa tevvar
eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
20
aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
azAam uRaitalum uriyam parArai
alagkal am cinaik kuTampai pullenap
25
pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
mey ivaN oziyap pOki, avar
ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!
talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

208. kuRijci
yAma iravin n'eTug kaTai n'inRu,
tEm mutir cimaiyak kunRam pATum
n'uN kOl akavun'ar vENTin, veN kOTTu
aNNal yAnai Iyum vaN makiz
5
veLiyan vENmAn Aay eyinan,
aLi iyal vAzkkaip pAzip paRan'talai,
izai aNi yAnai iyal tEr mijiliyoTu
n'aNpakal uRRa ceruvil puN kUrn'tu,
oL vAL mayagku amar vIzn'tena, 'puL orugku
10
am kaN vicumpin viLagku jAyiRRu
oN katir teRAmai, ciRakarin kOli,
n'izal ceytu uzaRal kANEn, yAn' enap
paTukaLam kANTalcellAn, cinam ciRan'tu,
uru vinai n'annan, aruLAn, karappa,
15
peru vituppuRRa pal vEL makaLir
kurUup pUm pain' tAr arukkiya pUcal,
vacai viTak kaTakkum vayagku perun' tAnai
akutai kiLaitan'tAgku, miku peyal
uppuc ciRai n'illA veLLam pOla,
20
n'ANu varai n'illAk kAmam n'aNNi,
n'alkinaL, vAziyar, van'tE Ori
pal pazap palavin payam kezu kollik
kAr malar kaTuppa n'ARum,
Er n'uN, Oti mAayOLE!
puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:45:38(இந்திய நேரம்)