தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Aay ANTiran

Aay aNTiran

69. pAlai
Ayn'alam tolain'ta mEniyum, mA malart
takai vanappu izan'ta kaNNum, vakai ila
vaNNam vATiya variyum, n'Okki,
Azal AnRicin n'IyE. uritinin
5
Ital inpam veHki, mEvarac
cey poruL tiRavar Aki, pul ilaip
parArai n'elli am puLit tiraL kAy
kAna maTa maraik kaNan'irai kavarum
vEnil attam ennAtu, EmuRRu,
10
viN poru n'eTug kuTai iyal tEr mOriyar
pon punai tikiri tiritarak kuRaitta
aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, enaiyatUum
n'ITalar vAzi, tOzi! ATu iyal
maTa mayil ozitta pIli vArn'tu, tam
15
cilai mAN val vil cuRRi, pala mAN
ampuTaik kaiyar araN pala n'URi,
n'ankalam tarUum vayavar perumakan
cuTar maNip perum pUN Aay kAnattut
talai n'AL alarin n'ARum n'in
20
alar mulai Akattu in tuyil maRan'tE.
'poruLvayiR pirin'tu n'ITTittAn, talaimakan' enak kavanRa talaimakaTku, 'varuvar' enpatu paTac collit tOzi ARRuvittatu.- umaTTUr kizAr makanAr paragkoRRanAr

152. kuRijci
n'ejcu n'aTugku arum paTar tIra van'tu,
kunRuzai n'aNNiya cIRUr AgkaN
celIiya peyarvOL vaNar curi aimpAl
n'uN kOl akavun'arp puran'ta pEr icai,
5
cinam kezu tAnai, tittan veLiyan,
iragkun'Irp parappin kAnal am perun' tuRai,
tanam taru n'an kalam citaiyat tAkkum
ciRu veL iRavin kuppai anna
uRu pakai tarUum moym mUcu piNTan
10
munai muraN uTaiyak kaTan'ta ven vEl,
icai n'al Ikaik kaLiRu vIcu vaN makiz,
pArattut talaivan, Ara n'annan;
Ezil n'eTu varaip pAzic cilampil
kaLi mayiR kalAvattanna. tOLE
15
val vil iLaiyar perumakan; n'aLLi
cOlai aTukkattuc curumpu uNa virin'ta
kaTavuT kAn'taLuLLum, pala uTan
iRumpUtu kajaliya Aymalar n'ARi,
vallinum, vallAr Ayinum, cenROrkkuc
20
cAl aviz n'eTug kuzi n'iRaiya vIcum,
mAal yAnai Aay kAnattut
talaiyARRu n'ilaiiya cEyuyar piRagkal
vEy amaik kaN iTai puraii,
cEya Ayinum, n'aTugku tuyar tarumE.
iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

198. kuRijci
'kURuvamkollO? kURalamkol?' enak
karan'ta kAmam kain'n'iRukkallAtu,
n'ayan'tu n'Am viTTa n'al mozi n'ampi,
arai n'AL yAmattu vizu mazai karan'tu;
5
kAr virai kamazum kUn'tal, tU vinai
n'uN n'Ul Akam porun'tinaL, veRpin
iLa mazai cUzn'ta maTa mayil pOla,
vaNTu vazip paTara, taN malar vEyn'tu,
vil vakuppuRRa n'al vAgku kuTaic cUl
10
am cilampu oTukki ajcinaL van'tu,
tujcu Ur yAmattu muyagkinaL, peyarvOL,
AnRa kaRpin cAnRa periyaL,
am mA arivaiyO allaL; tenAatu
Aay n'al n'ATTu aNagkuTaic cilampil,
15
kaviram peyariya uru kezu kavAan,
Er malar n'iRai cunai uRaiyum
cUrmakaLmAtO ennum en n'ejcE!
puNarn'tu n'Igkiya talaimakaLatu pOkku n'Okkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:46:37(இந்திய நேரம்)