தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

AriyA

AriyA

276. marutam
n'IL irum poykai irai vETTu ezun'ta
vALai veN pOttu uNIiya, n'Arai tan
aTi aRivuRutal ajci, paipayak
kaTi ilam pukUum kaLvan pOla,
5
cAay otugkum tuRai kEz UranoTu
Avatu Aka! ini n'AN uNTO?
varukatil amma, em cEri cEra!
ari vEy uNkaN avan peNTir kANa,
tArum tAnaiyum paRRi, Ariyar
10
piTi payinRu tarUum perug kaLiRu pOla,
tOL kan'tAkak kUn'talin piNittu, avan
mArpu kaTi koLLEn Ayin, ArvuRRu
iran'tOrkku IyAtu ITTiyOn poruLpOl,
paran'tu veLippaTAtu Aki,
15
varun'tukatilla, yAy Ompiya n'alanE!
talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - paraNar

336. marutam
kuzaR kAl cEmpin kozu maTal akal ilaip
pAcip parappil paRazoTu vatin'ta
uNNAp piNavin uyakkam coliya,
n'AL irai tarIiya ezun'ta n'Ir n'Ay
5
vALaiyoTu uzappa, tuRai kaluzn'tamaiyin,
teN kaT tERal mAn'ti, makaLir
n'uN ceyal am kuTam irIi, paNpin
makizn'an parattaimai pATi, aviz iNark
kAjci n'Izal kuravai ayarum
10
tIm perum poykait tuRai kEz Uran
tEr tara van'ta n'Er izai makaLir
Ecupa enpa, en n'alanE; atuvE
pAkan n'eTitu uyir vAztal kAy cinak
kol kaLiRRu yAnai n'alkalmARE;
15
tAmum piRarum uLarpOl cERal
muzavu imiz tuNagkai tUgkum vizavin,
yAn avaN vArAmARE; varinE, vAniTaic
cuTaroTu tiritarum n'erujci pOla,
ennoTu tiriyAnAyin, ven vEl
20
mAri ampin mazait tOR cOzar
vil INTu kuRumpin vallattup puRa miLai,
Ariyar paTaiyin uTaika, en
n'Er iRai munkai vIgkiya vaLaiyE!
n'ayap pupparattai iR parattaikkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - pAvaik koTTilAr

386. marutam
poykai n'Irn'Ayp pulavu n'ARu irum pOttu
vALai n'AL irai tErum Ura!
n'ANinen, peruma! yAnE pANan
mal aTu mArpin vali uRa varun'ti,
5
etirtalaik koNTa Ariyap porun'an
n'iRait tiraL muzavut tOL kaiyakattu ozin'ta
tiRan vERu kiTakkai n'Okki, n'al pOrk
kaNaiyan n'ANiyAgku maRaiyinaL
mella van'tu, n'alla kURi,
10
'mai Ir Oti maTavOy! yAnum n'in
cEriyEnE; ayal ilATTiyEn;
n'ugkai Akuven n'inakku' ena, tan kait
toTu maNi mel viral taNNenat taivara,
n'utalum kUn'talum n'Ivi,
15
pakal van'tu peyarn'ta vANutaR kaNTE.
tOzi vAyil maRuttatu; talaimakaL takuti colliyatUum Am. - paraNar

396. marutam
toTuttEn, makizn'a! cellal koTit tErp
polam pUN n'annan punanATu kaTin'tena,
yAz icai maRukin pAzi AgkaN,
'ajcal' enRa Aay eyinan
5
ikal aTu kaRpin mijiliyoTu tAkki,
tan uyir koTuttanan, colliyatu amaiyAtu;
teRal arug kaTavuL munnart tERRi,
mel iRai munkai paRRiya col iRan'tu,
Arva n'ejcam talaittalai ciRappa, n'in
10
mArpu tarukallAy; piRan AyinaiyE;
ini yAn viTukkuven allen; man'ti,
pani vAr kaNNaL, pala pulan'tu uRaiya,
aTun' tiRal atti ATu aNi n'acaii,
n'eTu n'Irk kAviri koNTu oLittAgku, n'in
15
manaiyOL vavvalum ajcuval; cinaii,
Ariyar alaRat tAkki, pEr icait
tonRu mutir vaTavarai vaNagku vil poRittu,
vej cina vEn'taraip piNittOn
vajci anna, en n'alam tan'tu cenmE!
kAtaRparattai talaimakaRkuc colliyatu. - paraNar

398. kuRijci
'izai n'ilai n'ekizn'ta evvam kUra,
paTar mali varuttamoTu pala pulan'tu acaii,
men tOL n'ekizac cAay, konRai
UzuRu malarin pAz paTa muRRiya
5
pacalai mEni n'Okki, n'utal pacan'tu,
innEm Akiya em ivaN aruLAn,
n'ummOn ceyta koTumaikku, immenRu,
alamaral mazaik kaN teN pani malka,
n'anRu puRamARi akaRal, yAza n'in
10
kunRu kezu n'ATaRku en enappaTumO?
karai poru n'Ittam! urai' enak kazaRi,
n'innoTu pulattal ajci, avar malaip
pal malar pOrttu, n'ANu mika oTugki,
maRain'tanai kaziyum n'iR tan'tu celutti,
15
n'ayan aRat tuRattal valliyOrE,
n'otumalALar; atu kaNNOTAtu,
azal cinai vEgkai n'izal tavirn'tu acaii,
mAri puRan'tara n'an'ti, Ariyar
pon paTu n'eTu varai puraiyum en'tai
20
pal pUg kAnattu alki, inRu, ivaN
cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO?
kuya vari irum pOttup poruta puN kUrn'tu,
uyagku piTi tazIiya matan azi yAnai
vAgku amaik kazaiyin n'aralum, avar
25
Ogku malai n'ATTin varUuvOyE!
kAmam mikka kazi paTar kiLaviyAl, varaiviTattukkaN, talaimakaL talaimakan varaiyininRum pOn'ta ARRoTu pulan'tu, colliyatu. -immenkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:47:21(இந்திய நேரம்)