தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KOcA-kOcA

kOcA

15. pAlai
em veg kAmam iyaivatu Ayin,
meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
5
tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
tOzimArum yAnum pulampa,
10
cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
atta iruppai Ar kazal putup pUt
tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
15
konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
van kai eNkin vaya n'irai parakkum
in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
kunRa vEyin tiraNTa en
men tOL ajjai cenRa ARE!
makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

90. n'eytal
mUttOr anna veN talaip puNari
iLaiyOr ATum varimanai citaikkum
taLai aviz tAzaik kAnal am perun' tuRai,
cil cevittu Akiya puNarcci alar eza,
5
ilvayiR ceRittamai aRiyAy; pal n'AL
varu mulai varuttA, am pakaTTu mArpin,
terumaral uLLamoTu varun'tum, n'invayin,
'n'Igkuka' enRu, yAn yAgganam mozikO?
arun' tiRaR kaTavuT cellUrk kuNAatu
10
perug kaTal muzakkiRRu Aki, yANar,
irumpu iTam paTutta vaTuvuTai mukattar,
karug kaT kOcar n'iyamam Ayinum,
'uRum' enak koLkun'ar allar
n'aRu n'utal arivai pAcizai vilaiyE.
pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu n'inRu, iRceRippu aRivuRIiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

113. pAlai
n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
5
kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
10
kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
akalcUl am curaip peyta valciyar
ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
15
kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
n'eRi cel vampalark konRa tevvar
eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
20
aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
azAam uRaitalum uriyam parArai
alagkal am cinaik kuTampai pullenap
25
pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
mey ivaN oziyap pOki, avar
ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!
talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

196. marutam
n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali pAkkattu,
n'AL tuRaippaTTa mOTTu iru varAal
tuTikkaN kozug kuRai n'oTuttu, uNTu ATi,
vETTam maRan'tu, tujcum kozun'arkkup pATTi
5
Ampal akal ilai, amalai vej cORu
tIm puLip pirampin tiraLkani peytu,
viTiyal vaikaRai iTUum Ura!
toTukalam; kuRuka vAral tan'tai
kaN kavin azittatan tappal, teRuvara,
10
onRumozik kOcark konRu, muraN pOkiya,
kaTun' tErt titiyan azun'tai, koTug kuzai
annimijiliyin iyalum
n'in n'alat takuviyai muyagkiya mArpE.
parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuc kizatti colliyatu. - paraNar

206. marutam
en enappaTumkol tOzi! n'al makizp
pETip peN koNTu ATukai kaTuppa,
n'akuvarap paNaitta tiri maruppu erumai
mayirk kavin koNTa mAt tOl irum puRam,
5
ciRu tozil makAar ERi, cENOrkkut
tuRukal man'tiyin tOnRum Uran,
mAri Igkai mAt taLir anna
am mA mEni, Ay izai, makaLir
Aram tAgkiya alarmulai Akattu
10
ArAk kAtaloTu tAr iTai kuzaiya,
muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
vatuvai mEvalan Akalin, atu pulan'tu,
aTupOr vELir vIrai muntuRai,
n'eTu veL uppin n'irampAk kuppai,
15
peru peyaRku urukiyAagku,
tirun'tuizai n'ekizn'tana, taTa men tOLE?
vAyil vENTic cenRa viRalikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

216. marutam
'n'AN koL n'uN kOlin mIn koL pAN makaL
tAn punal aTaikaraip paTutta varAal,
n'Ar ari n'aRavu uNTu irun'ta tan'taikku,
vajci viRakin cuTTu, vAy uRukkum
5
taN tuRai Uran peNTir emmaip
peTTAgku mozipa' enpa; av alarp
paTTanam Ayin, ini evan Akiyar;
kaTal ATu makaLir koyta jAzalum,
kazani uzavar kuRRa kuvaLaiyum,
10
kaTi miLaip puRavin pUtta mullaiyoTu,
pal iLag kOcar kaNNi ayarum,
mallal yANarc cellik kOmAn
eRiviTattu ulaiyAc ceRi curai veL vEl
Atan ezini aru n'iRattu azuttiya
15
perug kaLiRRu evvam pOla,
varun'tupamAtu, avar cEri yAm celinE.
talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, tanakkup pAgkAyinArkkup parattai colliyatu. - aiyUr muTavanAr

251. pAlai
tUtum cenRana; tOLum ceRRum;
Oti oN n'utal pacalaiyum mAyum;
vIgku izai n'ekizac cAay, cellaloTu
n'Am paTar kUrum arun' tuyar kETpin,
5
n'an'tan veRukkai eytinum, maRRu avaN
tagkalar vAzi, tOzi! vel koTit
tunai kAl anna punai tErk kOcar
tol mUtAlattu arum paNaip potiyil,
in icai muracam kaTippu ikuttu iragka,
10
tem munai citaitta jAnRai, mOkUr
paNiyAmaiyin, pakai talaivan'ta
mA kezu tAnai vampa mOriyar
punai tEr n'Emi uruLiya kuRaitta
ilagku veL aruviya aRai vAy umpar,
15
mAcu il veN kOTTu aNNal yAnai
vAyuL tappiya, arug kEz, vayap puli
mA n'ilam n'eLiyak kutti, pukaloTu
kAppu ila vaikum tEkku amal cOlai
n'irampA n'IL iTaip pOki,
20
aram pOz av vaLai n'ilai n'ekizttOrE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

262. kuRijci
mutai paTu pacug kATTu aril pavar mayakki,
pakaTu pala pUNTa uzavuRu cej cey,
iTu muRai n'irampi, Aku vinaik kalittu,
pAcilai amanRa payaRu A pukkena,
5
vAy mozit tan'taiyaik kaN kaLain'tu, aruLAtu,
Ur mutu kOcar n'avaitta ciRumaiyin,
kalattum uNNAL, vAlitum uTAaL,
cinattin koNTa paTivam mARAL,
maRam kezu tAnaik koRRak kuRumpiyan,
10
ceru iyal n'al mAn titiyaRku uraittu, avar
in uyir cekuppak kaNTu cinam mARiya
annimijili pOla, meym malin'tu,
AnA uvakaiyEm Ayinem pU malin'tu
aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
15
n'uN pala tuvalai putalmicai n'anaikkum
vaNTu paTu n'aRavin vaN makizp pEkan
koNTal mA malai n'ARi,
am tIm kiLavi van'tamARE.
iravukkuRikkaN talaimakaLaip puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:51:08(இந்திய நேரம்)