தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CEralAtan-cEralAtan

cEralAtan

55. pAlai
kAyn'tu celaR kanali kal pakat teRutalin,
In'tu kuruku urukum enRUz n'IL iTai,
uLi muka vem paral aTi varuttuRAlin,
viLi muRai aRiyA vEy kari kAnam,
5
vayak kaLiRRu anna kALaiyoTu en makaL
kazin'tataRku azin'tanROilenE! ozin'tu yAm
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, acaii,
vEvatu pOlum veyya n'ejcamoTu
kaNpaTai peREn, kanava oN paTaik
10
karikAl vaLavanoTu veNNip paRan'talaip
porutu puN n'ANiya cEralAtan
azi kaLa marugkin vAL vaTakkirun'tena,
innA in urai kETTa cAnROr
arum peRal ulakattu avanoTu celIiyar,
15
perumpiRitu AkiyAgku pirin'tu ivaN
kAtal vENTi, eR tuRan'tu
pOtalcellA en uyiroTu pulan'tE.
puNarn'tuTan pOna talaimakaTku iragkiya tAy teruTTum ayalilATTiyArkku uraittatu. - mAmUlanAr

127. pAlai
ilagku vaLai n'ekizac cAay, alkalum,
kalagkuajar uzan'tu, n'Am ivaN oziya
valam paTu muraciR cEralAtan
mun'n'Ir OTTik kaTampu aRuttu, imayattu
5
munnOr maruLa vaNagkuvil poRittu,
n'al n'akar maran'tai muRRattu onnAr
paNi tiRai tan'ta pATucAl n'ankalam
poncey pAvai vayiramoTu Ampal
onRu vAy n'iRaiyak kuvaii, anRu avaN
10
n'ilam tinat tuRan'ta n'itiyattu anna
oru n'AL oru pakaR peRinum, vazin'AL
tagkalar vAzi, tOzi! ceg kOR
karug kAl marAttu vAal mel iNar
curin'tu vaNar pittai poliyac cUTi,
15
kallA mazavar vil iTam tazIi,
varun'arp pArkkum veruvaru kavalai
mozi peyar tEettar Ayinum,
pazi tIr kAtalar cenRa n'ATTE.
piriviTai ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

347. pAlai
tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
n'alam kavar pacalai n'alkinRu n'aliya,
cAl perun' tAnaic cEralAtan
mAl kaTal OTTi, kaTampu aRuttu, iyaRRiya
5
paN amai muracin kaN atirn'tanna,
kavvai tURRum vev vAyc cEri
ampal mUtUr alar n'amakku oziya,
cenRanar Ayinum, ceyvinai avarkkE
vAykkatil vAzi, tOzi! vAyAtu,
10
mazai karan'tu oLitta kazai tiragku aTukkattu,
oN kEz vayap puli pAyn'tena, kuvavu aTi
veN kOTTu yAnai muzakku icai verIi,
kanRu ozittu OTiya pun talai maTap piTi
kai talai vaitta maiyal vituppoTu,
15
keTu makap peNTirin tErum
n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!
talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:52:07(இந்திய நேரம்)