தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Matti-matti

matti

6. marutam
ari pey cilampin Ampal am toTalai,
aram pOz av vaLaip polin'ta munkai,
izai aNi paNait tOL, aiyai tan'tai,
mazai vaLam tarUum mA vaN tittan,
5
piNTa n'ellin uRan'tai AgkaN
kazai n'ilai peRAak kAviri n'Ittam,
kuzai mAN oL izai n'I veyyOLoTu,
vEza veN puNai tazIi, pUziyar
kayam n'ATu yAnaiyin mukan amarn'tAagku,
10
En'tu ezil Akattup pUn' tAr kuzaiya,
n'erun'al ATinai, punalE; inRu van'tu,
'Aka vana mulai arumpiya cuNagkin,
mAcu il kaRpin, putalvan tAy!' ena,
mAyap poymmozi cAyinai payiRRi, em
15
mutumai eLLal; aHtu amaikum tilla!
cuTarp pUn' tAmarai n'Ir mutir pazanattu,
am tUmpu vaLLai Ay koTi mayakki,
vALai mEyn'ta vaL eyiRRu n'Irn'Ay,
muL araip pirampin mUtaril ceRiyum,
20
pal vEl matti, kazAar anna em
iLamai cenRu tavat tollaHtE;
inimai evan ceyvatu, poymmozi, emakkE?
parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuk kizatti kURiyatu. - paraNar

211. pAlai
kELAy, ella! tOzi! vAliya
cutai virin'tanna pal pU marAam
paRai kaNTanna pA aTi n'On tAL
tiN n'ilai maruppin vayak kaLiRu urijutoRum,
5
taN mazai Aliyin tAay, uzavar
veNNel vittin aRaimicai uNagkum
pani paTu cOlai vEgkaTattu umpar,
mozi peyar tEettar Ayinum, n'alkuvar
kuziyiTaik koNTa kanRuTaip peru n'irai
10
piTi paTu pUcalin eytAtu oziya,
kaTuj cina vEn'tan Evalin eyti,
n'eTuj cEN n'ATTil talaittArp paTTa
kallA ezini pal eRin'tu azuttiya
vankaN katavin veNmaNi vAyil,
15
matti n'ATTiya kal kezu panit tuRai,
n'Ir olittanna pEer
alar n'amakku oziya, azap pirin'tOrE.
pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

226. marutam
uNarkuven allen; uraiyal n'in mAyam;
n'AN ilai manRa yANar Ura!
akaluL AgkaN, am pakai maTivai,
kuRun' toTi, makaLir kurUup punal munaiyin,
5
pazanap paij cAy kozuti, kazanik
karan'tai am ceRuvin veN kuruku Oppum,
val vil eRuzt tOL, paratavar kOmAn,
pal vEl matti, kazAar muntuRai,
n'eTu veN marutoTu vajci cAaya,
10
viTiyal van'ta peru n'Irk kAviri,
toTi aNi munkai n'I veyyOLoTu
mun n'AL ATiya kavvai, in' n'AL,
vali mikum munpin pANanoTu, mali tArt
tittan veLiyan uRan'tai n'AL avaip
15
pATu in teN kiNaip pATu kETTu ajci,
pOr aTu tAnaik kaTTi
porAatu OTiya Arppinum peritE.
talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - paraNar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:57:31(இந்திய நேரம்)