தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MazavA-mazavA

mazavA

1. pAlai
'vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, oN kazal,
uruvak kutirai mazavar OTTiya
murukan n'aR pOr n'eTu vEL Avi,
aRukOTTu yAnaip potini AgkaN,
5
ciRu kArOTan payinoTu cErttiya
kal pOl piriyalam' enRa coltAm
maRan'tanarkollO tOzi! ciRan'ta
vEy maruL paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTup
polagkala veRukkai tarumAr n'ilam paka,
10
azal pOl vegkatir paitu aRat teRutalin,
n'izal tEyn'tu ulaRiya maratta; aRai kAypu,
aRun'Irp paij cunai Am aRap pulartalin,
uku n'el poriyum vemmaiya; yAvarum
vazagkun'ar inmaiyin, vauvun'ar maTiya,
15
curam pullenRa ARRa; alagku cinai
n'Ar il murugkai n'aviral vAn pUc
cUral am kaTu vaLi eTuppa, AruRRu,
uTai tiraip pitirvin pogki, mun
kaTal pOl tOnRala kATu iRan'tOrE?
piriviTai ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu-mAmUlanAr

35. pAlai
InRu puRan'tan'ta emmum uLLAL,
vAn tOy ijci n'al n'akar pulampa
tani maNi iraTTum tALuTaik kaTikai,
n'uzai n'uti n'eTu vEl, kuRum paTai, mazavar
5
munai At tan'tu, murampin vIztta
vil Er vAzkkai vizut toTai maRavar
val AN patukkaik kaTavuT pENmAr,
n'aTukal pIli cUTTi, tuTippaTuttu,
tOppik kaLLoTu turUup pali koTukkum
10
pOkku arug kavalaiya pulavu n'ARu aruj curam
tuNin'tu, piRaL AyinaL Ayinum, aNin'tu aNin'tu,
Arva n'ejcamoTu Ay n'alan aLaii, tan
mArpu tuNaiyAkat tuyiRRukatilla
tujcA muzavin kOvaR kOmAn
15
n'eTun' tErk kAri koTugkAl muntuRai,
peNNai am pEriyARRu n'uN aRal kaTukkum
n'eRi irug katuppin en pEtaikku,
aRiyAt tEettu ARRiya tuNaiyE!
makaTpOkkiya n'aRRAy teyvattiRkup parAayatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

91. pAlai
viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
aruvi AnRa peru varai marugkil
cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
5
pAci tinRa paig kaN yAnai
Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
10
iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
15
taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
kuTan'ATu peRinum taviralar
maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.
piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

101. pAlai
amma vAzi, tOzi! 'immai
n'anRu cey marugkil tItu il' ennum
tonRupaTu pazamozi inRu poyttanRukol?
takar maruppu Eyppac cuRRupu, curin'ta
5
cuval mAy pittai, ceg kaN, mazavar
vAyp pakai kaTiyum maNNoTu kaTun' tiRal
tIp paTu ciRu kOl villoTu paRRi,
n'urai teri mattam koLIi, n'iraip puRattu
aTi putai toTutOl paRaiya Eki,
10
kaTi pulam kavarn'ta kanRuTaik koLLaiyar,
inam talaipeyarkkum n'anan'talaip perug kATTu,
akal iru vicumpiRku OTam pOla,
pakaliTai n'inRa pal katir jAyiRRu
uruppu avirpu uLariya cuzanRu varu kOTai,
15
pun kAl murugkai Uz kazi pal malar,
taN kAr Aliyin, tAvana utirum
pani paTu pal malai iRan'tOrkku
munitaku paNpu yAm ceytanROilamE!
piriviTai vERupaTTa kizatti tOzikkuc colliyatu; tOzi kizattikkuc colliyatUum Am. - mAmUlanAr

119. pAlai
'n'utalum tOLum, titalai alkulum,
vaNNamum, vanappum, variyum, vATa
varun'tuvaL, ivaL' enat tirun'tupu n'Okki,
'varaivu n'anRu' ennAtu akalinum, avar vaRitu,
5
ARu cel mAkkaL aRutta piraNTai,
ERu peRu pAmpin pain' tuNi kaTuppa,
n'eRi ayal tiragkum attam, veRi koLa,
umaN cAttu iRan'ta ozi kal aTuppil
n'On cilai mazavar Un puzukku ayarum
10
curan vazakku aRRatu ennAtu, uram ciRan'tu,
n'eytal uruvin aitu ilagku akal ilai,
toTai amai pIlip polin'ta kaTikai,
maTai amai tiN curai, mAk kAz vEloTu
taNi amar azuvam tammoTu tuNaippa,
15
tuNikuvarkollO tAmE tuNikoLa
maRap puli uzan'ta vaci paTu cenni
uRun'Oy varuttamoTu uNIiya maNTi,
paTi muzam UnRiya n'eTu n'al yAnai
kai tOyttu uyirkkum vaRuj cunai,
20
mai tOy cimaiya, malaimutal ARE?
celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL coRRatu; tOzi talaimakaTkuc coRRatUum Am. - kuTavAyiR kIrattanAr

127. pAlai
ilagku vaLai n'ekizac cAay, alkalum,
kalagkuajar uzan'tu, n'Am ivaN oziya
valam paTu muraciR cEralAtan
mun'n'Ir OTTik kaTampu aRuttu, imayattu
5
munnOr maruLa vaNagkuvil poRittu,
n'al n'akar maran'tai muRRattu onnAr
paNi tiRai tan'ta pATucAl n'ankalam
poncey pAvai vayiramoTu Ampal
onRu vAy n'iRaiyak kuvaii, anRu avaN
10
n'ilam tinat tuRan'ta n'itiyattu anna
oru n'AL oru pakaR peRinum, vazin'AL
tagkalar vAzi, tOzi! ceg kOR
karug kAl marAttu vAal mel iNar
curin'tu vaNar pittai poliyac cUTi,
15
kallA mazavar vil iTam tazIi,
varun'arp pArkkum veruvaru kavalai
mozi peyar tEettar Ayinum,
pazi tIr kAtalar cenRa n'ATTE.
piriviTai ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

129. pAlai
'uLLal vENTum ozin'ta pin' ena
n'aLLen kagkul n'aTugku tuNai Ayavar
n'in maRan'tu uRaital yAvatu? 'pul maRain'tu
alagkal vAn kazai utirn'el n'Okki,
5
kalai piNai viLikkum kAnattu AgkaN,
kal cErpu irun'ta katuvAyk kurampait
tAzimutaR kalitta kOzilaip paruttip
poti vayiRRu iLag kAy pETai UTTi,
pOkil piLan'tiTTa pogkal veN kAz
10
n'alkUr peNTir alkaR kUTTum
kalagkumunaic cIRUr kai talaivaippa,
kozuppu A tinRa kUrm paTai mazavar,
ceruppuTai aTiyar, teN cunai maNTum
aruj curam ariyaalla; vAr kOl
15
tirun'tu izaip paNait tOL, tEn n'ARu katuppin,
kuvaLai uNkaN, ivaLoTu celaRku' ena
n'ejcu vAy avizn'tanar kAtalar
am cil Oti Ayizai! n'amakkE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

187. pAlai
tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
5
n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
10
pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
el virun'tu ayara, Emattu alki,
manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
15
kavai oN taLira karugkAl yAattu
vEnil veRpin kAnam kAya,
munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
20
kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
vaiku kaTal ampiyin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?
pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

249. pAlai
amma vAzi, tOzi! pal n'AL
iv Ur ampal evanO? vaL vAr
vici piNittu yAtta ari kOl teN kiNai
in kural akavun'ar irappin, n'AToRum
5
pon kOTTuc ceRittu, polan'tAr pUTTi,
cAn'tam putaitta En'tu tuLagku ezil imil
ERu mun'tuRuttu, cAl patam kuvaii,
n'eTun' tEr kaLiRRoTu curakkum koTum pUN
pal vEl mucuNTai vEmpi anna en
10
n'al ezil iLa n'alam tolaiyinum, n'alkAr
pal pUg kAnattu alku n'izal acaii,
tOkait tUvit toTait tAr mazavar
n'Aku A vIzttu, tiRRi tinRa
pulavuk kaLam tuzaiiya tukaL vAyk kOTai
15
n'IL varaic cilampin irai vETTu ezun'ta
vAL vari vayap puli tINTiya viLi cettu,
vERu vERu kavalaiya ARu parin'tu, alaRi,
uzai mAn ina n'irai OTum
kazai mAy piRagkal malai iRan'tOrE.
talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAkiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'akkIranAr

269. pAlai
toTi tOL ivarka! evvamum tIrka!
n'eRi irug katuppin kOtaiyum punaika!
ERuTai ina n'irai peyara, peyarAtu,
ceRi curai veL vEl mazavart tAgkiya
5
taRukaNALar n'al icai n'iRumAr,
piTi maTin'tanna kuRumpoRai marugkin,
n'aTTa pOlum n'aTAa n'eTug kal
akal iTam kuyinRa pal peyar maNNi,
n'aRu virai majcaL Irm puRam poliya
10
ampu koNTu aRutta Ar n'Ar urivaiyin
cem pUg karan'tai punain'ta kaNNi
vari vaNTu Arppac cUTTi, kazaR kAl
iLaiyar patip peyarum aruj curam iRan'tOr,
taii n'inRa taN peyal kaTai n'AL,
15
polagkAcu n'iraitta kOTu En'tu alkul
n'alam kEz mAk kural kuzaiyoTu tuyalvara,
pATu Urpu ezutarum paku vAy maNTilattu
vayir iTaippaTTa teL viLi iyampa,
vaNTaR pAvai uNtuRait tarIi,
20
tiru n'utal makaLir kuravai ayarum
peru n'Irk kAnal tazIiya irukkai,
vANan ciRukuTi, vaNagku katir n'ellin
yANart taN paNaip pOtu vAy avizn'ta
oN ceg kazun'Ir anna, n'in
25
kaN pani tuTaimAr van'tanar, virain'tE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

309. pAlai
vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
teyvam cErn'ta parArai vEmpil
5
kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
aralai veN kAz Aliyin tAam
kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
10
perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
15
iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
taN peru paTAar verUum
kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?
piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr

337. pAlai
'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
mAri Irn' taLir anna mEni,
pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
5
avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
'uNNA marugkul innOn kaiyatu
10
pon Akutalum uNTu' ena, konnE
taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
15
vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
emiyam kazitan'tOyE pani iruL
20
perug kali vAnam talaiiya
irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!
munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:57:53(இந்திய நேரம்)