தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MuciRi MuRRiya Ceziyan-muciRi MuRRiya Ceziyan

muciRi muRRiya ceziyan

57. pAlai
ciRu pain' tUvic ceg kAR pETai
n'eTu n'Ir vAnattu, vAvup paRai n'In'ti,
veyil avir uruppoTu van'tu, kani peRAatu,
peRu n'AL yANar uLLi, paiyAn'tu,
5
pukal EkkaRRa pullen ulavaik
kuRug kAl iRRip pun talai n'eTu vIz
irum piNart tuRukal tINTi, vaLi pora,
perug kai yAnai n'ivappin tUgkum
kunRa vaippin enRUz n'IL iTai,
10
yAmE emiyam Aka, tAmE
pacu n'ilA virin'ta pal katir matiyin
peru n'al Ay kavin orIi, ciRu pIr
vI Er vaNNam koNTanRukollO
koy cuvaR puravik koTit tErc ceziyan
15
mutun'Ir muntuRai muciRi muRRi,
kaLiRu paTa erukkiya kallen jATpin
arum puN uRun'arin varun'tinaL, peritu azin'tu,
pAnAT kagkulum pakalum
AnAtu azuvOL Ay ciRu n'utalE?
poruLvayiR pirin'ta talaimakan kizattiyai n'inain'tu colliyatu.- n'akkIrar

149. pAlai
ciRu pun citalai cEN muyanRu eTutta
n'eTuj cem puRRattu oTugku irai munaiyin,
pul arai iruppait toLLai vAn pUp
perug kai eNkin irug kiLai kavarum
5
atta n'IL iTaip pOki, n'anRum
aritu cey vizup poruL eLitinin peRinum
vArEn vAzi, en n'ejcE! cEralar
cuLLiam pEriyARRu veN n'urai kalagka,
yavanar tan'ta vinai mAN n'an kalam
10
ponnoTu van'tu kaRiyoTu peyarum
vaLam kezu muciRi Arppu eza vaLaii,
aruj camam kaTan'tu, paTimam vavviya
n'eTu n'al yAnai aTupOrc ceziyan
koTi n'uTagku maRukin kUTaR kuTAatu,
15
pal poRi majjai vel koTi uyariya,
oTiyA vizavin, n'eTiyOn kunRattu,
vaNTu paTa n'ITiya kuNTu cunai n'Ilattu
etir malarp piNaiyal anna ivaL
ari matar mazaik kaN teN pani koLavE.
talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:58:23(இந்திய நேரம்)