தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VANan-vANan

vANan

117. pAlai
mauvaloTu malarn'ta mAk kural n'occiyum,
av vari alkul Ayamum, uLLAL,
Etilan poymmozi n'ampi, Er vinai
vaLam kezu tiru n'akar pulampap pOki,
5
veruvaru kavalai AgkaN, aruLvara,
karug kAl Omai ERi, veN talaip
parun'tu peTai payirum pAz n'ATTu AgkaN,
polan'toTi teLirppa vIci; cEvaTic
cilampu n'aka iyalic cenRa en makaTkE
10
cAn'tu uLar vaNar kural vAri, vakaivakuttu;
yAn pOtu tuNaippa, takaram maNNAL,
tan Oranna takai veg kAtalan
veRi kamaz pal malar punaiyap pinnuviTa,
ciRupuRam putaiya n'eRipu tAzn'tanakol
15
n'eTug kAl mAattu UzuRu veN pazam
koTun' tAL yAmai pArppoTu kavarum
poykai cUzn'ta, poyyA yANar,
vANan ciRukuTi vaTAatu
tIm n'Irk kAnyARRu avir aRal pOnRE?
makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - .........

204. mullai
ulaku uTan n'izaRRiya tolaiyA veNkuTai,
kaTal pOl tAnai, kalimA, vazuti
venRu amar uzan'ta viyan perum pAcaRaic
cenRu, vinai muTittanam Ayin, inRE
5
kArp peyaRku etiriya kANtaku puRavil,
kaNam koL vaNTin am ciRait tozuti
maNam kamaz mullai mAlai Arppa,
utukkAN van'tanRu pozutE; val virain'tu,
celka, pAka! n'in n'al vinai n'eTun' tEr
10
veNNel arin'ar maTi vAyt taNNumai
pal malarp poykaip paTu puL Oppum
kAy n'el paTappai vANan ciRukuTit
taNTalai kamazum kUn'tal,
oN toTi maTan'tai tOL iNai peRavE.
vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kAmakkaNi n'appAlattanAr

269. pAlai
toTi tOL ivarka! evvamum tIrka!
n'eRi irug katuppin kOtaiyum punaika!
ERuTai ina n'irai peyara, peyarAtu,
ceRi curai veL vEl mazavart tAgkiya
5
taRukaNALar n'al icai n'iRumAr,
piTi maTin'tanna kuRumpoRai marugkin,
n'aTTa pOlum n'aTAa n'eTug kal
akal iTam kuyinRa pal peyar maNNi,
n'aRu virai majcaL Irm puRam poliya
10
ampu koNTu aRutta Ar n'Ar urivaiyin
cem pUg karan'tai punain'ta kaNNi
vari vaNTu Arppac cUTTi, kazaR kAl
iLaiyar patip peyarum aruj curam iRan'tOr,
taii n'inRa taN peyal kaTai n'AL,
15
polagkAcu n'iraitta kOTu En'tu alkul
n'alam kEz mAk kural kuzaiyoTu tuyalvara,
pATu Urpu ezutarum paku vAy maNTilattu
vayir iTaippaTTa teL viLi iyampa,
vaNTaR pAvai uNtuRait tarIi,
20
tiru n'utal makaLir kuravai ayarum
peru n'Irk kAnal tazIiya irukkai,
vANan ciRukuTi, vaNagku katir n'ellin
yANart taN paNaip pOtu vAy avizn'ta
oN ceg kazun'Ir anna, n'in
25
kaN pani tuTaimAr van'tanar, virain'tE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:59:29(இந்திய நேரம்)