தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Immai Ulakattu-immai Ulakattu

immai ulakattu

66. marutam
'immai ulakattu icaiyoTum viLagki,
maRumai ulakamum maRu inRu eytupa,
ceRun'arum vizaiyum ceyir tIr kATcic
ciRuvarp payan'ta cemmalOr' enap
5
pallOr kURiya pazamozi ellAm
vAyE Akutal vAyttanam tOzi!
n'irai tAr mArpan n'erun'al oruttiyoTu
vatuvai ayartal vENTi, putuvatin
iyanRa aNiyan, it teru iRappOn
10
mAN tozil mA maNi kaRagka, kaTai kazin'tu,
kANTal viruppoTu taLarpu taLarpu OTum
pUg kaN putalvanai n'Okki, 'n'eTun' tEr
tAgkumati, valava!' enRu izin'tanan. tAgkAtu,
maNi purai cev vAy mArpakam civaNap
15
pulli, 'peruma! cel ini, akattu' enak
koTuppORku ollAn kaluztalin, 'taTutta
mAn'itik kizavanum pOnm' ena, makanoTu
tAnE pukutan'tOnE; yAn atu
paTuttanen Akutal n'ANi, iTittu, 'ivaR
20
kalakkinan pOlum, ik koTiyOn' enac cenRu
alaikkum kOloTu kuRuka, talaikkoNTu
imiz kaN muzavin in cIr avar manaip
payirvana pOla van'tu icaippavum, tavirAn,
kazagku ATu Ayattu anRu n'am aruLiya
25
pazag kaNOTTamum n'aliya,
azugkinan allanO, ayarn'ta tan maNanE.
parattaiyiR pirin'ta talaimakaRku vAyilAyp pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cellUrk kOcikan kaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:17:25(இந்திய நேரம்)