தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ATai N'eTug KalviyAr-aTai N'eTug KalviyAr

aTai n'eTug kalviyAr

283
oN ceg kuralit taN kayam kalagki,
vALai n'Irn'Ay n'AL irai peRUup
pauva uRai aLavA,
..................................................................... vi mayakki,
5
mARu koL mutalaiyoTu Uz mARu peyarum
azumpilan aTagkAn takaiyum enRum,
valam puri kOcar avaik kaLattAnum,
manRuL enpatu keTa...
........................................... nE pAgkaRku
10
Ar cUz kuRaTTin vEl n'iRattu igka,
uyir puRappaTAa aLavait teRuvara,
teRRip pAvai tiNi maNal ayarum
men tOL makaLir n'anRu purappa,
.....................................................NTa pAcilaik
15
kaviz pUn' tumpai n'utal acaittOnE.
tiNai tumpai; tuRai pAN pATTu.
aTai n'eTug kalviyAr pATiyatu.

344
cen'n'el uNTa pain' tOTTu majjai,
ceRi vaLai makaLir Oppalin, paRan'tu ezun'tu,
tuRai n'aNi marutattu iRukkum UroTu,
n'iRaicAl vizup poruL tarutal onRO
5
pukai paTu kUr eri parappip pakai ceytu,
paNpu il ANmai tarutal onRO
iraNTinuL onRu AkAmaiyO aritE,
kAjcip panimuRi Arag kaNNi..................
kaNi mEvan'tavaL alkul av variyE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
...............aTain'eTug kalviyAr pATiyatu.

345
kaLiRu aNaippak kalagkina, kAa,
tEr OTat tukaL kezumina, teruvu;
mA maRukalin mayakkuRRana, vazi;
kalam kazAalin, tuRai kalakkuRRana;
5
teRal maRavar iRai kUrtalin,
poRai malin'tu n'ilan n'eLiya,
van'tOr palarE, vampa vEn'tar,
piTi uyirppu anna kai kavar irumpin
Ovu uRaz irum puRam kAval kaNNi,
10
karug kaN koNTa n'erugkal vem mulai,
maiyal n'Okkin, taiyalai n'ayan'tOr
aLiyar tAmE; ivaL tannaimArE
celvam vENTAr, cerup pukal vENTi,
'n'iral allOrkkut taralO il' ena;
15
kazip piNip palakaiyar, katuvAy vALar,
kuzAam koNTa kurutiam pulavoTu
kazAat talaiyar, karug kaTai n'eTu vEl
inna maRavarttuAyinum annO!
en Avatu koltAnE
20
pannal vEli ip paNai n'al UrE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:20:31(இந்திய நேரம்)