தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Aricil KizAr-aricil KizAr

aricil kizAr

146
anna Aka: n'in arug kala veRukkai
avai peRal vENTEm; aTu pOrp pEka!
cIRiyAz cevvazi paNNi, n'in van pula
n'al n'ATu pATa, ennai n'ayan'tu
5
paricil n'alkuvaiAyin, kuricil! n'I
n'alkAmaiyin n'aivarac cAay,
arun' tuyar uzakkum n'in tirun'tuizai arivai
kali mayil kalAvam kAl kuvittanna,
oli men kUn'tal kamaz pukai koLIi,
10
taN kamaz kOtai punaiya,
vaN pari n'eTun' tEr pUNka, n'in mAvE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avaL kAraNamAka aricil kizAr pATiyatu.

230
kanRu amar Ayam kAnattu alkavum,
veg kAl vampalar vENTu pulattu uRaiyavum,
kaLam mali kuppai kAppu ila vaikavum,
vilagku pakai kaTin'ta kalagkAc cegkOl,
5
vaiyakam pukazn'ta vayagku vinai oL vAL,
poyyA ezini porutu kaLam cEra
InROL n'Itta kuzavi pOla,
tan amar cuRRam talaittalai inaiya,
kaTum paci kalakkiya iTumpai kUr n'ejcamoTu
10
n'Oy uzan'tu vaikiya ulakinum, mika n'ani
n'I izan'tanaiyE, aRan il kURRam!
vAztalin varUum vayal vaLan aRiyAn,
vIz kuTi uzavan vittu uNTAagku
oruvan Ar uyir uNNAy Ayin,
15
n'ErAr pal uyir paruki,
Arkuvai mannO, avan amar aTu kaLattE.
tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai.
atiyamAn takaTUr porutu vIzn'ta eziniyai aricil kizAr pATiyatu.

281
tIm kani iravamoTu vEmpu manaic cerIi,
vAgku maruppu yAzoTu pal iyam kaRagka,
kai payap peyarttu mai izutu izuki,
aiyavi citaRi, Ampal Uti,
5
icai maNi eRin'tu, kAjci pATi,
n'eTu n'akar varaippil kaTi n'aRai pukaii,
kAkkam vammO kAtalam tOzi!
vEn'tuRu vizumam tAgkiya
pUm poRik kazal kAl n'eTun'takai puNNE.
tiNai kAjci; tuRai pEykkAjci.
aricil kizAr pATiyatu.

285
pAcaRaiyIrE! pAcaRaiyIrE!
tuTiyan kaiyatu vElE; aTi puNar
vAgku iru maruppin tIm toTaic cIRiyAzp
pANan kaiyatu tOlE; kANvarak
5
kaTun' teRRu mUTaiyin......................
vATiya mAlai malain'ta cenniyan;
vEn'tu tozil ayarum arun' talaic cuRRamoTu
n'eTu n'akar van'tena, viTu kaNai mocitta
mUri veN tOl
10
cERupaTu kurutic cemmal ukkuOo!
mARu ceRu n'eTu vEl mArpu uLam pOka,
n'iNam poti kazaloTu n'ilam cErn'tananE;
atu kaNTu, paran'tOr ellAm pukazat talai paNin'tu
iRaijciyOnE, kurucil! piNagku katir
15
alamarug kazanit taNNaTai oziya,
ilampATu okkal talaivaRku Or
karampaic cIRUr n'alkinan enavE.
tiNai vAkai; tuRai ...............mullai.
aricil kizAr pATiyatu.

300
'tOl tA; tOl tA' enRi; tOloTu
tuRukal maRaiyinum uykuvai pOlAy;
n'erun'al ellai n'I eRin'tOn tampi,
akal pey kunRiyin cuzalum kaNNan,
5
pEr Ur aTTa kaLLiRku
Or il kOyil tErumAl n'innE.
tiNai tumpai; tuRai tAnai maRam.
aricil kizAr pATiyatu.

304
koTug kuzai makaLir kOtai cUTTi,
n'aTugku panik kaLaiiyar n'Ar ari paruki,
vaLi tozil ozikkum vaN parip puravi
paNNaRku viraiti, n'IyE; 'n'erun'ai,
5
emmun tappiyOn tampiyoTu, orAgku
n'ALaic ceykuven amar' enak kURi,
pun vayiRu aruttalum cellAn, van mAn
kaTavum enpa, peritE; atu kETTu,
valam paTu muracin vel pOr vEn'tan
10
ilagku irum pAcaRai n'aTugkinRu
'iraNTu AkAtu avan kURiyatu' enavE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
aricil kizAr pATiyatu.

342
'kAnak kAkkaik kalic ciRaku Eykkum
mayilaik kaNNi, perun' tOL kuRumakaL,
EnOr makaLkol ivaL?' ena vituppuRRu,
ennoTu vinavum ven vEl n'eTun'takai!
5
tiru n'ayattakka paNpin ivaL n'alanE
porun'arkku allatu, piRarkku AkAtE;
paig kAl kokkin paku vAyp piLLai
men cERRu aTaikarai mEyn'tu uNTataRpin,
Aral InRa aiyavi muTTai,
10
kUr n'al iRavin piLLaiyoTu peRUum,
taN paNaik kizavan ivaL tan'taiyum; vEn'tarum
peRAamaiyin pEr amar ceytalin,
kazi piNam piRagku pOrpu azi kaLiRu erutA,
vAL taka vaikalum uzakkum
15
mATciyavar, ivaL tannaimArE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
aricil kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:20:46(இந்திய நேரம்)