தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KallATanAr-kallATanAr

kallATanAr

23
'veLiRu il n'On kAzp paNai n'ilai munaii,
kaLiRu paTin'tu uNTena, kalagkiya tuRaiyum;
kAr n'aRug kaTampin pAcilait teriyal,
cUr n'avai, murukan cuRRattu anna, n'in
5
kUr n'al ampin koTu vil kULiyar
koLvatu koNTu, koLLA miccil
koL patam oziya vIciya pulanum;
vaTi n'avil n'aviyam pAytalin, UrtoRum
kaTi maram tuLagkiya kAvum; n'eTu n'akar
10
vinai punai n'al il vev eri n'aippa,
kanai eri uraRiya marugkum; n'Okki,
n'aNNAr n'ANa, n'ALtoRum talaic cenRu,
innum inna pala ceykuvan, yAvarum
tunnal pOkiya tuNivinOn' ena,
15
jAlam n'eLiya INTiya viyan paTai
AlagkAnattu amar kaTan'tu aTTa
kAla munpa! n'in kaNTanen varuval
aRu maruppu ezil kalai pulippAl paTTena,
ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai
20
pULai n'ITiya veruvaru paRan'talai
vELai veN pUk kaRikkum
AL il attam Akiya kATE.
tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai n'allicai vajciyum Am.
pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

25
mIn tikaz vicumpil pAy iruL akala
INTu celal marapin tan iyal vazAatu,
uravuc cinam tirukiya uru kezu jAyiRu,
n'ilavut tikaz matiyamoTu, n'ilam cErn'tAagku,
5
uTal arun' tuppin onRumozi vEn'tarai
aNagku arum paRan'talai uNagkap paNNi,
piNiyuRu muracam koNTa kAlai,
n'ilai tiripu eRiya, tiN maTai kalagkic
citaital uyn'tanRO, n'in vEl ceziya!
10
mulai poli Akam uruppa n'URi,
meym maRan'tu paTTa varaiyAp pUcal
oL n'utal makaLir kaimmai kUra,
avir aRal kaTukkum am men
kuvai irug kUn'tal koytal kaNTE.
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanaik kallATanAr pATiyatu.

371
akan talai vaiyattup puravalark kANAtu,
maran'talaic cErn'tu, paTTini vaiki,
pOtu aviz alari n'Arin toTuttu,
tayagku irum pittai poliyac cUTi,
5
paRaiyoTu takaitta kalap paiyen, muravu vAy
ATuRu kuzici pATu inRu tUkki,
manRa vEmpin oN pU uRaippa,
kuRai ceyal vENTA n'acaiya irukkaiyEn,
arici inmaiyin Ar iTai n'In'ti,
10
kUr vAy irum paTai n'Irin miLirppa,
varu kaNai vALi....... anpu inRu talaii,
iraimuracu Arkkum uraicAl pAcaRai,
vil Er uzavin n'in n'al icai uLLi,
kuRait talaip paTu piNan etira, pOrpu azittu,
15
yAnai eruttin vAL maTal Occi
atari tiritta AL uku kaTAvin,
matiyattu anna en vici uRu taTAri
akan kaN atira, AkuLi toTAlin,
paNai maruL n'eTun' tAL, pal piNart taTak kai,
20
pukarmuka mukavaikku van'ticin peruma!
kaLiRRuk kOTTanna vAl eyiRu azutti,
vizukkoTu viraiiya veN n'iNac cuvaiyinaL,
kuTart talai mAlai cUTi, 'uNat tina
AnAp peru vaLam ceytOn vAnattu
25
vayagku pal mIninum vAziyar, pala' ena,
uru kezu pEymakaL ayara,
kurutit tukaL ATiya kaLam kizavOyE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

385
veLLi tOnRa, puLLuk kural iyampa,
pulari viTiyal pakaTu pala vAztti,
tan kaTait tOnRinum ilanE; piRan kaTai,
akankaN taTArip pATu kETTaruLi,
5
vaRan yAn n'Igkal vENTi, en arai
n'Il n'iRac citAar kaLain'tu,
veLiyatu uTIi, en paci kaLain'tOnE;
kAviri aNaiyum tAz n'Irp paTappai
n'el viLai kazani ampar kizavOn,
10
n'al aruvan'tai, vAziyar! pulliya
vEgkaTa viRal varaip paTTa
Ogkal vAnattu uRaiyinum palavE!
tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
ampar kizAn aruvan'taiyaik kallATanAr pATiyatu.

391
taN tuLi pala pozin'tu ezili icaikkum
viNTu anaiya viN tOy piRagkal
mukaTuRa uyarn'ta n'ellin makiz varap
pakaTu taru peru vaLam vAztti, peRRa
5
tirun'tA mUri paran'tu paTak keNTi,
ariyal Arkaiyar uNTu initu uvakkum
vEgkaTa varaippin vaTa pulam pacittena,
Igku van'tu iRutta en irum pEr okkal
tIrkai viTukkum paNpu ila mutukuTi
10
n'ana...............................................vinavalin,
'munnum van'tOn marugkilan, innum
aLiyan Akalin, porun'an ivan' ena,
n'in uNarn'tu aRiyun'ar en uNarn'tu kURa,
kANku van'ticin, peruma!...........................
15
..........perug kazi n'uzaimIn arun'tum
tutain'ta tUvi am putAam cEkkum
tatain'ta punal n'in cezu n'akar varaippin,
n'ejcu amar kAtal n'in veyyOLoTu,
in tuyi........................... jcAl
20
tuLi patan aRin'tu poziya,
vEli Ayiram viLaika, n'in vayalE!
tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
poRaiyARRu kizAnaik kallATanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:25:49(இந்திய நேரம்)