தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KazAttalaiyAr-kazAttalaiyAr

kazAttalaiyAr

62
varu tAr tAgki, amar mikal yAvatu?
porutu ANTu ozin'ta main'tar puN toTTu,
kuruti ceg kaik kUn'tal tITTi,
n'iRam kiLar uruvin pEeyp peNTir
5
eTuttu eRi anan'tal paRaic cIr tUgka,
parun'tu arun'tuRRa tAnaiyoTu, ceru munin'tu,
aRattin maNTiya maRap pOr vEn'tar
tAm mAyn'tanarE; kuTai tuLagkinavE;
uraicAl ciRappin muraicu ozin'tanavE;
10
pal n'URu aTukkiya vERu paTu paij jilam
iTam keTa INTiya viyan kaN pAcaRai,
kaLam koLaRku uriyOr inRi, teRuvara,
uTan vIzn'tanRAl, amarE; peNTirum
pAcaTaku micaiyAr, pani n'Ir mUzkAr,
15
mArpakam porun'ti Agku amain'tanarE;
vATAp pUvin, imaiyA n'ATTattu,
n'ARRa uNavinOrum ARRa
arum peRal ulakam n'iRaiya
virun'tu peRRanarAl; polika, n'um pukazE!
tiNai tumpai; tuRai tokai n'ilai.
cEramAn kuTakkO n'eTujcEralAtanum, cOzan vER pal taTakkaip peruviRaRkiLLiyum, pOrppuRattup porutu vIzn'tAraik kazAttalaiyAr pATiyatu.

65
maN muzA maRappa, paN yAz maRappa,
irug kaN kuzici kavizn'tu izutu maRappa,
curumpu Ar tERal cuRRam maRappa,
uzavar Otai maRappa, vizavum
5
akaluL AgkaN cIRUr maRappa,
uvavut talaivan'ta peru n'AL amaiyattu,
iru cuTar tammuL n'Okki, oru cuTar
punkaN mAlai malai maRain'tAgku,
tan pOl vEn'tan munpu kuRittu eRin'ta
10
puRap puN n'ANi, maRat takai mannan
vAL vaTakkirun'tanan; Igku,
n'AL pOl kaziyala, jAyiRRup pakalE.
tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRu n'ilai.
cEramAn peruj cEralAtan cOzan karikAR peruvaLattAnOTu porutu, puRap puN n'ANi, vaTakkirun'tAnaik kazAttalaiyAr pATiyatu.

270
pal mIn imaikkum mAka vicumpin
iragku muracin, inamcAl yAnai,
n'ilam tava uruTTiya n'EmiyOrum
camagkaN kUTit tAm vETpavvE
5
n'aRu virai tuRan'ta n'ARA n'arait talaic
ciRuvar tAyE! pEril peNTE!
n'OkO yAnE; n'Okkumati n'IyE;
maRap paTai n'uvalum arik kural taNNumai
in icai kETTa tun aru maRavar
10
venRi taru vETkaiyar, manRam koNmAr,
pEr amar uzan'ta veruvaru paRan'talai,
vizu n'avi pAyn'ta marattin,
vAL micaik kiTan'ta ANmaiyOn tiRattE.
tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRu n'ilai.
(kaNTAr tAykkuc colliyatu)
kazAttalaiyAr pATiyatu.

288
maN koLa varin'ta vain' n'uti maruppin
aNNal n'al ERu iraNTu uTan maTuttu,
venRatan paccai cIvAtu pOrtta
tiN piNi muracam iTaip pulattu iragka,
5
Ar amar mayagkiya jATpin, teRuvara,
n'eTu vEl pAyn'ta n'ANuTai n'ejcattu,
arukukai ...................................... manRa
kurutiyoTu tuyalvaru mArpin
muyakkiTai IyAtu moyttana, parun'tE.
tiNai tumpai; tuRai mUtil mullai.
kazAttalaiyAr pATiyatu.

289
Irac cevvi utavinaAyinum,
pal eruttuLLum n'al erutu n'Okki,
vIRu vIRu Ayum uzavan pOla,
pITu peRu tol kuTip pATu pala tAgkiya
5
mUtilALaruLLum, kAtalin
tanakku mukan'tu En'tiya pacum pon maNTai,
'ivaRku Ika!' ennum; atuvum anRicinE;
kETTiyO vAzi pANa! pAcaRai,
'pUk kOL inRu' enRu aRaiyum
10
maTi vAyt taNNumai izicinan kuralE?
tiNai ...............; tuRai ................mullai.
kazAttalaiyAr pATiyatu.

368
kaLiRu mukan'tu peyarkuvam eninE,
oLiRu mazai tavirkkum kunRam pOla,
kaimmA ellAm kaNai iTat tolain'tana;
koTujci n'eTun' tEr mukakkuvam eninE;
5
kaTum pari n'al mAn vAgkuvayin olki,
n'eTum pITu azin'tu, n'ilam cErn'tanavE;
koy cuval puravi mukakkuvam eninE,
mey n'iRain'ta vazuvoTu perumpiRitAki,
vaLi vazakku aRutta vagkam pOla,
10
kuruti am perum punal kUrn'tanavE; Agka
mukavai inmaiyin ukavai inRi,
irappOr iragkum innA viyan kaLattu,
AL azippaTutta vAL Er uzava!
kaTAa yAnaik kAlvazi anna en
15
teTArit teN kaN teLirppa oRRi,
pATi van'tatu ellAm, kOTiyar
muzavu maruL tiru maNi miTain'ta n'in
aravu uRaz Aram mukakkuvam enavE.
tiNai vAkai; tuRai maRakkaLavazi.
cEramAn kuTakkO n'eTuj cEralAtan cOzan vER pal taTak kaip peru n'aRkiLLiyoTu pOrp puRattup porutu vIzn'tu, Aram kazuttannatAka uyir pOkAtu kiTan'tAnaik kazAttalaiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:25:56(இந்திய நேரம்)