தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAvirip PUm PaTTinattuk KArikkaNNanAr-kAvirip PUm PaTTinattuk KArikkaNNanAr

kAvirip pUm paTTinattuk kArikkaNNanAr

57
vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
pukaztal uRROrkku mAyOn anna,
uraicAl ciRappin pukazcAl mARa!
n'in onRu kURuvatu uTaiyEn: en enin,
5
n'IyE, piRar n'ATu koLLumkAlai, avar n'ATTu
iRagku katirk kazani n'in iLaiyarum kavarka;
n'anan' talaip pEr Ur eriyum n'aikka;
minnu n'imirn'tanna n'in oLiRu ilagku n'eTu vEl
onnArc cekuppinum cekukka; ennatUum
10
kaTimaram taTital Ompu n'in
n'eTu n'al yAnaikkuk kan'tu ARRAvE.
tiNai vajci; tuRai tuNai vajci.
avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

58
n'IyE, taN punal kAvirik kizavanai; ivanE,
muzu mutal tolain'ta kOLi Alattuk
kozu n'izal n'eTuj cinai vIz poRuttAgku,
tollOr mAyn'tenat tuLagkal cellAtu,
5
n'al icai mutu kuTi n'aTukku aRat tazIi,
iLaiyatu Ayinum kiLai arA eRiyum
arun'arai urumin, porun'araip poRAac
ceru mAN pajcavar ERE; n'IyE,
aRam tujcu uRan'taip porun'anai; ivanE,
10
n'ellum n'Irum ellArkkum eLiya ena,
varaiya cAn'tamum, tiraiya muttamum,
imiz kural muracam mUnRuTan ALum
tamiz kezu kUTal taN kOl vEn'tE;
pAl n'iRa uruvin panaik koTiyOnum,
15
n'Il n'iRa uruvin n'EmiyOnum, enRu
iru perun' teyvamum uTan n'inRAagku,
uru kezu tORRamoTu uTkuvara viLagki,
innIr Akalin, iniyavum uLavO?
innum kENmin: n'um icai vAziyavE;
20
oruvIr oruvIrkku ARRutir; iruvIrum
uTan n'ilai tiriyIr Ayin, imiztiraip
pauvam uTutta ip payam kezu mA n'ilam
kaiyakappaTuvatu poy AkAtE;
atanAl, n'alla pOlavum, n'ayava pOlavum,
25
tollOr cenRa n'eRiya pOlavum,
kAtal n'ejcin n'um iTai pukaRku alamarum
Etil mAkkaL potumozi koLLAtu,
inRE pOlka, n'um puNarcci; venRu venRu
aTu kaLattu uyarka, n'um vElE; koTuvarik
30
kOLmAk kuyinRa cEN viLagku toTu poRi
n'eTu n'Irk keNTaiyoTu poRitta
kuTumiya Aka, piRar kunRu kezu n'ATE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai uTanilai.
cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanum, pANTiyan veLLiyampalattut tujciya peruvazutiyum, orugku irun'tAraik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

169
n'um paTai cellumkAlai, avar paTai
eTuttu eRi tAnai munnarai enAa,
avar paTai varUumkAlai, n'um paTaik
kUzai tAgkiya, akal yARRuk
5
kunRu vilagku ciRaiyin n'inRanai enAa,
aritAl, peruma! n'in cevvi enRum;
peritAl attai, en kaTumpinatu iTumpai;
innE viTumati paricil! ven vEl
iLam pal kOcar viLagku paTai kanmAr,
10
ikalinar eRin'ta akal ilai murukkin
peru marak kampam pOla,
porun'arkku ulaiyA n'in valan vAziyavE!
tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

171
inRu celinum tarumE; ciRu varai
n'inRu celinum tarumE; pinnum,
'munnE tan'tanen' ennAtu, tunni
vaikalum celinum, poyyalan Aki,
5
yAm vENTiyAgku em vaRug kalam n'iRaippOn;
tAn vENTiyAgkut tan iRai uvappa
arun' tozil muTiyarO, tirun'tu vEl koRRan;
inam mali katac cEk kaLanoTu vENTinum,
kaLam mali n'ellin kuppai vENTinum,
10
arug kalam kaLiRRoTu vENTinum, perun'takai
piRarkkum anna aRat takaiyannE.
annan Akalin, en'tai uL aTi
muLLum n'Ova uRARkatilla!
IvOr ariya iv ulakattu,
15
vAzvOr vAza, avan tAL vAziyavE!
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNanAr pATiyatu.

353
Acu il kammiyan mAcu aRap punain'ta
polam cey pal kAcu aNin'ta alkul,
Ikaik kaNNi ilagkat taii,
tarumamoTu iyalvOL cAyal n'Okki,
5
tavirtta tErai, viLartta kaNNai,
vinaval AnA vel pOr aNNal!
'yAr makaL?' enpOy; kURak kEL, ini:
kunRu kaNTanna n'ilaip pal pOrpu
n'AL kaTA azitta n'anan' talaik kuppai
10
val vil iLaiyarkku alku patam mARRAt
tol kuTi mannan makaLE; munn'AL
kURi van'ta mA mutu vEn'tarkku
.........................................................................................................
............................................. uzakkik kuruti OTTi,
15
katuvAy pOkiya tuti vAy eHkamoTu,
pajciyum kaLaiyAp puNNar,
ajcutakavu uTaiyar, ivaL tannaimArE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:26:49(இந்திய நேரம்)