தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KOpperum COzan-kOpperum COzan

kOpperum cOzan

214
'ceykuvamkollO, n'alvinai?' enavE
aiyam aRAar, kacaTu INTu kATci
n'IgkA n'ejcattut tuNivu illOrE;
yAnai vETTuvan yAnaiyum peRumE;
5
kuRumpUz vETTuvan vaRug kaiyum varumE:
atanAl, uyarn'ta vETTattu uyarn'ticinOrkku,
ceyvinai marugkin eytal uNTu enin,
toyyA ulakattu n'ukarcciyum kUTum;
toyyA ulakattu n'ukarcci il enin,
10
mARip piRappin inmaiyum kUTum;
mARip piRavAr Ayinum, imayattuk
kOTu uyarn'tanna tam icai n'aTTu,
tItu il yAkkaiyoTu mAytal tavat talaiyE.
tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
avan vaTakkirun'tAn coRRatu.

215
kavaik katir varakin avaippuRu vAkkal
tAtu eru maRukin pOtoTu potuLiya
vELai veN pU veN tayirk koLIi,
AymakaL aTTa am puLi mitavai
5
avarai koyyun'ar Ara mAn'tum
tennam poruppan n'al n'ATTuLLum
picirOn enpa, en uyir Ompun'anE;
celvak kAlai n'iRpinum,
allaR kAlai n'illalanmannE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
kOpperujcOzan, 'picirAn'taiyAr vArAr' enRa cAnROrkku, 'avar varuvAr' enRu colliyatu.

216
'kETTal mAttirai allatu, yAvatum
kANTal illAtu yANTu pala kaziya,
vazu inRu pazakiya kizamaiyar Ayinum,
aritE, tOnRal! ataRpaTa ozukal' enRu,
5
aiyam koLLanmin, Ar aRivALIr!
ikazvilan; iniyan; yAtta n'aNpinan;
pukaz keTa varUum poy vENTalanE;
tan peyar kiLakkumkAlai, 'en peyar
pEtaic cOzan' ennum, ciRan'ta
10
kAtaR kizamaiyum uTaiyan; atantalai,
innatu Or kAlai n'illalan;
innE varukuvan; ozikka, avaRku iTamE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan vaTakkirun'tAn, 'picirAn'taiyArkku iTan ozikka!' enRatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:28:26(இந்திய நேரம்)