தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KOvUr KizAr-kOvUr KizAr

kOvUr kizAr

31
ciRappuTai marapin poruLum inpamum
aRattu vazippaTUum tORRam pOla,
iru kuTai pinpaTa Ogkiya oru kuTai,
uru kezu matiyin, n'ivan'tu, cEN viLagka,
5
n'al icai vETTam vENTi, vel pOrp
pAcaRai allatu n'I ollAyE;
n'utimukam mazugka maNTi, onnAr
kaTi matil pAyum n'in kaLiRu aTagkalavE;
'pOr' enin, pukalum punai kazal maRavar,
10
'kATu iTaik kiTan'ta n'ATu n'ani cEeya;
celvEm allEm' ennAr; 'kallen
vizavuTai AgkaN vERRup pulattu iRuttu,
kuNa kaTal pinnatu Aka, kuTa kaTal
veN talaip puNari n'in mAn kuLampu alaippa,
15
vala muRai varutalum uNTu' enRu alaman'tu,
n'ejcu n'aTugku avalam pAya,
tujcAk kaNNa, vaTa pulattu aracE.
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; mazapulavajciyum Am.
avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

32
kaTumpin aTukalam n'iRaiyAka, n'eTug koTip
pUvA vajciyum tarukuvan; onRO?
'vaNNam n'Iviya vaNagku iRaip paNait tOL,
oL n'utal, viRaliyar pUvilai peRuka!' ena,
5
mATa maturaiyum tarukuvan; ellAm
pATukam vamminO, paricil mAkkaL!
tol n'ilak kizamai cuTTin, n'al mati
vETkOc ciRAar tErk kAl vaitta
pacu maN kurUut tiraL pOla, avan
10
koNTa kuTumittu, it taN paNai n'ATE.
tiNai pATANtiNai; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

33
kAn uRai vAzkkai, kata n'Ay, vETTuvan
mAn tacai corin'ta vaTTiyum, AymakaL
tayir koTu van'ta tacumpum, n'iRaiya,
Erin vAzn'ar pEr il arivaiyar
5
kuLak kIz viLain'ta kaLak koL veNNel
mukan'tanar koTuppa, ukan'tanar peyarum
tennam poruppan n'al n'ATTuLLum,
Ez eyil katavam eRin'tu, kaikkoNTu, n'in
pEzvAy uzuvai poRikkum ARRalai;
10
pATun'ar vajci pATa, paTaiyOr
tAtu eru maRukin pAcaRai poliya,
pularAp paccilai iTai iTupu toTutta
malarA mAlaip pan'tu kaNTanna
Un cORRu amalai pAN kaTumpu aruttum
15
cemmaRRu amma, n'in vem munai irukkai
vallOn taiiya vari vanappu uRRa
allip pAvai ATu vanappu Eyppa,
kAma iruvar allatu, yAmattut
tani makan vazagkAp pani malark kAvin,
20
otukkuin tiNi maNal putup pUm paLLi
vAyil mATan'toRum mai viTai vIzppa,
n'I Agkuk koNTa vizavinum palavE.
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

41
kAlanum kAlam pArkkum; pArAtu,
vEl INTu tAnai vizumiyOr tolaiya,
vENTu iTattu aTUum vel pOr vEn'tE!
ticai iru n'Ankum uRkam uRkavum,
5
peru marattu, ilai il n'eTug kOTu vaRRal paRRavum,
veg katirk kanali tuRRavum, piRavum,
ajcuvarat takun'a puLLuk kural iyampavum,
eyiRu n'ilattu vIzavum, eNNey ATavum,
kaLiRu mEl koLLavum, kAzakam n'Ippavum,
10
veLLi n'On paTai kaTTiloTu kavizavum,
kanavin ariyana kANA, n'anavil
ceruc cey munpa! n'in varu tiRan n'Okki,
maiyal koNTa Emam il irukkaiyar,
putalvar pUg kaN mutti, manaiyOTku
15
evvam karakkum paital mAkkaLoTu
perug kalakkuRRanRAl tAnE kARROTu
eri n'ikazn'tanna celavin
ceru miku vaLava! n'in cinaiiyOr n'ATE.
tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

44
irum piTit tozutiyoTu perug kayam paTiyA,
n'elluTaik kavaLamoTu n'eym miti peRAa,
tirun'tu arai n'On veLil varun'ta oRRi,
n'ilamicaip puraLum kaiya, veytu uyirttu,
5
alamaral yAnai urum ena muzagkavum,
pAl il kuzavi alaRavum, makaLir
pU il vaRun' talai muTippavum, n'Ir il
vinai punai n'al il inaikUuk kETpavum,
innAtu amma, Igku initu iruttal;
10
tun arun' tuppin vaya mAn tOnRal!
aRavai Ayin,' n'inatu' enat tiRattal;
maRavai Ayin, pOroTu tiRattal;
aRavaiyum maRavaiyum allaiyAka,
tiRavAtu aTaitta tiN n'ilaik katavin
15
n'IL matil oru ciRai oTugkutal
n'ANuttakavu uTaittu, itu kANugkAlE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan AvUr muRRiyirun'ta kAlattu aTaittu irun'ta n'eTugkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

45
irum panai veN tOTu malain'tOn allan;
karuj cinai vEmpin teriyalOn allan;
n'inna kaNNiyum Ar miTain'tanRE; n'innoTu
poruvOn kaNNiyum Ar miTain'tanRE;
5
oruvIr tORpinum, tORpa n'um kuTiyE;
iruvIr vERal iyaRkaiyum anRE; atanAl,
kuTipporuL anRu, n'um ceyti; koTit tEr
n'um Or anna vEn'tarkku
meym mali uvakai ceyyum; iv ikalE.
tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
cOzan n'alagkiLLi uRaiyUr muRRi irun'tAnaiyum, aTaittirun'ta n'eTug kiLLiyaiyum, kOvUr kizAr pATiyatu.

46
n'IyE, puRavin allal anRiyum, piRavum
iTukkaN palavum viTuttOn marukanai,
ivarE, pulan uzutu uNmAr punkaN ajci,
tamatu pakuttu uNNum taN n'izal vAzn'ar;
5
kaLiRu kaNTu azUum azAal maRan'ta
pun talaic ciRAar; manRu maruNTu n'Okki,
virun'tin punkaN n'OvuTaiyar;
kETTanaiAyin, n'I vETTatu ceymmE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavan malaiyamAn makkaLai yAnaikku iTuvuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyak koNTatu.

47
vaLLiyOrp paTarn'tu, puLLin pOki,
'n'eTiya' ennAtu curam pala kaTan'tu
vaTiyA n'Avin vallAgkup pATi,
peRRatu makizn'tu, cuRRam arutti,
5
OmpAtu uNTu, kUmpAtu vIci,
varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkai
piRarkkut tItu aRin'tanRO? inRE; tiRappaTa
n'aNNAr n'ANa, aNNAn'tu Eki,
Agku initu ozukin allatu, Ogku pukaz
10
maN AL celvam eytiya
n'um Oranna cemmalum uTaittE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'aLagkiLLiyuzain'inRu uRaiyUr pukun'ta iLan'tattan ennum pulavanai, kAriyARRut tujciya n'eTugkiLLi, 'oRRu van'tAn' enRu kollap pukkuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyakkoNTatu.

68
uTumpu urittanna enpu ezu marugkin
kaTumpin kaTum paci kaLaiyun'ark kANAtu,
cil cevittu Akiya kELvi n'on'tu n'on'tu,
Igku evan ceytiyO? pANa! 'pUN cuman'tu,
5
am pakaTTu eziliya cem poRi Akattu
menmaiyin makaLirkku vaNagki, vanmaiyin
ATavarp piNikkum pITu kezu n'eTun' takai,
puniRu tIr kuzavikku iliRRu mulai pOlac
curan'ta kAviri maram kol mali n'Ir
10
manpatai purakkum n'al n'ATTup porun'an,
uTpakai oru tiRam paTTena, puT pakaikku
EvAn Akalin, cAvEm yAm' ena,
n'IgkA maRavar vIgku tOL puTaippa,
taNi paRai aRaiyum aNi koL tEr vazi,
15
kaTug kaL parukun'ar n'aTugku kai ukutta
n'aRuj cERu ATiya vaRun' talai yAnai
n'eTu n'akar varaippil paTu muzA Orkkum
uRan'taiyOnE kurucil;
piRan kaTai maRappa, n'alkuvan, celinE.
tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

70
tEem tIm toTaic cIRiyAzp pANa!
'kayattu vAz yAmai kAz kOttanna
n'uN kOl takaitta teN kaN mAk kiNai
iniya kANka; ivaN taNika' enak kURi;
5
vinaval AnA mutu vAy iravala!
taiit tigkaL taN kayam pOla,
koLakkoLak kuRaipaTAk kUzuTai viyal n'akar,
aTutI allatu cuTutI aRiyAtu;
iru marun'tu viLaikkum n'al n'ATTup porun'an,
10
kiLLi vaLavan n'al icai uLLi,
n'ARRa n'ATTattu aRu kAl paRavai
ciRu veL Ampal jAgkar Utum
kai vaL Ikaip paNNan ciRukuTip
pAtiri kamazum Oti, oL n'utal,
15
in n'akai viRaliyoTu menmela iyalic
celvaiAyin, celvai Akuvai;
viRaku oy mAkkaL pon peRRannatOr
talaippATu anRu, avan Ikai;
n'inaikka vENTA; vAzka, avan tALE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

308
pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin,
min n'Er paccai, mijiRRuk kural cIRiyAz
n'anmai n'iRain'ta n'aya varu pANa!
cIRUr mannan ciRiyilai eHkam
5
vEn'tu Ur yAnai En'tu mukattatuvE;
vEn'tu uTanRu eRin'ta vElE, ennai
cAn'tu Ar akalam uLam kazin'tanRE;
uLam kazi cuTarp paTai En'ti, n'am peruviRal
Occinan turan'ta kAlai, maRRavan
10
pun talai maTap piTi n'ANa,
kujcaram ellAm puRakkoTuttanavE.
tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
kOvUr kizAr pATiyatu.

373
urumicai muzakku ena muracam icaippa,
ceru n'avil vEzam koNmU Aka,
tEr mA azi tuLi talaii, n'Am uRak
kaNaik kARRu eTutta kaN akan pAcaRai,
5
izitaru kurutiyoTu En'tiya oL vAL
pizivatu pOlap piTTai URu uvappa,
main'tar ATiya mayagku perun' tAnai,
kogku puRampeRRa koRRa vEn'tE!
................................................taNTa mAp poRi.
10
maTak kaN mayil iyal maRaliyAgku,
n'eTuj cuvar n'al il pulampa, kaTai kazin'tu,
men tOL makaLir manRam pENAr,
puNNuva
..........................aNiyap puravi vAzka ena,
15
col n'izal inmaiyin n'al n'izal cEra,
n'uN pUN mArpin pun talaic ciRAar
ampu azi pozutil tamar mukam kANA,
........................................................R RokkAna
vEn'tu puRagkoTutta vIyn'tu uku paRan'talai,
20
mATam mayagku eri maNTi, kOTu iRupu,
urum eRi malaiyin, iru n'ilam cEra,
cenROn manRa, co...
........................ NNaRin'ar kaNTu kaN alaippa,
vajci muRRam vayak kaLan Aka,
25
ajcA maRavar AT pOrpu azittuk
koNTanai, peruma! kuTa pulattu atari;
polika attai, n'in paNaitanaRa............Lam!
viLagku tiNai vEn'tar kaLamtoRum cenRu,
''pukarmuka mukavai polika!'' enRu Etti,
30
koNTanar' enpa, periyOr; yAnum
am kaN mAk kiNai atira oRRa,
............... len Ayinum, kAtalin Etti,
n'innOr annOr piRar ivaN inmaiyin,
man eyil mukavaikku van'ticin, peruma!
35
pakaivar pukazn'ta ANmai, n'akaivarkkut
tA inRu utavum paNpin, pEyoTu
kaNa n'ari tiritarUum AgkaN, n'iNan arun'tu
cej cevi eruvai kuzIi,
ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
40
tiNai atu; tuRai maRakkaLavazi; ErkkaLa uruvakamum Am.
cOzan kurAppaLLit tujciya kiLLivaLavan karuvUr eRin'tAnaik kOvUr
kizAr pATiyatu.

382
kaTalpaTai aTal koNTi,
maNTuRRa malir n'On tAL,
taN cOza n'ATTup porun'an,
alagku uLai aNi ivuLi
5
n'alagkiLLi n'acaip porun'arEm;
piRarp pATip peRal vENTEm;
avaR pATutum, 'avan tAL vAziya!' ena;
n'ey kuyya Un n'avinRa
pal cORRAn, in cuvaiya
10
n'alkuravin pacit tunpin n'in
munnan'AL viTTa mUtu aRi ciRAarum,
yAnum, Ez maNi, am kEz, aNi utti,
kaN kELvi, kavai n'Avin,
n'iRan uRRa, arAap pOlum
15
vaRan orIi vazagku vAyppa,
viTumati attai, kaTu mAn tOnRal!
n'inatE, mun'n'Ir uTutta iv viyan ulaku, aRiya;
enatE, kiTaik kAz anna teN kaN mAk kiNai
kaN akattu yAtta n'uN aric ciRu kOl
20
ERitoRum n'uTagkiyAgku, n'in pakaijar
kETToRum n'aTugka, Ettuven,
venRa tEr, piRar vEttavaiyAnE.
tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

386
n'eTu n'Ira n'iRai kayattup
paTu mArit tuLi pOla,
n'ey tuLLiya vaRai mukakkavum,
cUTu kizittu vATuUn micaiyavum,
5
Un koNTa veN maNTai
An payattAn muRRu azippavum,
veytu uNTa viyarppu allatu,
cey tozilAn viyarppu aRiyAmai
IttOn, en'tai, icai tanatu Aka;
10
vayalE, n'ellin vEli n'ITiya karumpin
pAttip pan malarp pUt tatumpina;
puRavE, pul arun'tu pal AyattAn,
vil irun'ta veg kuRumpinRu;
kaTalE, kAl tan'ta kalan eNNuvOr
15
kAnal punnaic cinai n'ilaikkun'tu;
kaziyE, ciRu veL uppin koLLai cARRi,
perug kal n'al n'ATTu umaN olikkun'tu;
anna n'al n'ATTup porun'am, yAmE;
porAap porun'arEm;
20
kuNa ticai n'inRu kuTamutal celinum,
kuTa ticai n'inRu kuNamutal celinum,
vaTa ticai n'inRu tenvayin celinum,
ten ticai n'inRu kuRukAtu n'ITinum,
yANTum n'iRka, veLLi; yAm
25
vENTiyatu uNarn'tOn tAL vAziyavE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

400
mAka vicumpin veN tigkaL
mU ain'tAn muRai muRRa,
kaTal n'aTuvaN kaNTanna en
iyam icaiyA, marapu Etti,
5
kaTait tOnRiya kaTaik kagkulAn
palar tujcavum tAn tujcAn,
ulaku kAkkum uyar .........k
kETTOn, en'tai, en teN kiNaik kuralE;
kETTataRkoNTum, vETkai taNTAtu,
10
tonRu paTu citAar marugku n'Ikki,
mikap peruj ciRappin vIRu.......
...........................................................lavAna
kaligkam aLittiTTu en arai n'Okki,
n'Ar ari n'aRavin n'AL makiz tUgkun'tu;
15
pOtu aRiyEn, patip pazakavum,
tan pakai kaTital anRiyum, cErn'tOr
pacip pakai kaTitalum vallan mAtO;
maRavar malin'ta ta.............................................
kELvi malin'ta vELvit tUNattu,
20
irug kazi izitaru........ kali vagkam
tERu n'Irp parappin yARu cIttu uyttu,
tuRaitoRum piNikkum n'al Ur,
uRaivu in yANar,........ kizavOnE!
tiNai atu; tuRai iyanmozi.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:28:34(இந்திய நேரம்)