தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CAttan'taiyAr-cAttan'taiyAr

cAttan'taiyAr

80
in kaTug kaLLin AmUr AgkaN,
main'tuTai mallan mata vali murukki,
oru kAl mArpu otugkinRE; oru kAl
varu tAr tAgkip pin otugkinRE
5
n'alkinum n'alkAn Ayinum, vel pOrp
poral arun' tittan kANkatil amma
pacittup paNai muyalum yAnai pOla,
iru talai ociya eRRi,
kaLam puku mallaR kaTan'tu aTu n'ilaiyE.
tiNai tumpai; tuRai erumai maRam.
cOzan pOrvaikkOp perun'aRkiLLi mukkAvanATTu AmUr mallanaip porutu aTTu n'inRAnaic cAttan'taiyAr pATiyatu.

81
Arppu ezu kaTalinum peritu; avan kaLiRE
kArp peyal urumin muzagkal AnAvE;
yArkol aLiyartAmE Ar n'Arc
ceRiyat toTutta kaNNik
5
kavi kai maLLan kaippaTTOrE?
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

82
cARu talaikkoNTena, peN IRRu uRRena,
paTTa mAri jAnRa jAyiRRu,
kaTTil n'iNakkum izicinan kaiyatu
pOz tUNTu Uciyin virain'tanRu mAtO
5
Ur koLa van'ta porun'anoTu,
Ar punai teriyal n'eTun'takai pOrE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

287
tuTi eRiyum pulaiya!
eRi kOl koLLum izicina!
kAlam mAriyin ampu taippinum,
vayal keNTaiyin vEl piRazinum,
5
polam punai OTai aNNal yAnai
ilagku vAl maruppin n'uti maTuttu UnRinum,
OTal cellAp pITuTaiyALar
n'eTu n'Irp poykaip piRaziya vALai
n'elluTai n'eTu n'akark kUTTumutal puraLum,
10
taNNaTai peRutal yAvatu? paTinE,
mAcu il makaLir manRal n'anRum,
uyar n'ilai ulakattu, n'ukarpa; atanAl
vampa vEn'tan tAnai
impar n'inRum kANTirO, varavE!
tiNai karan'tai; tuRai n'INmozi.
cAttan'taiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:28:57(இந்திய நேரம்)