தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PuRattiNai N'annAkanAr-puRattiNai N'annAkanAr

puRattiNai n'annAkanAr

176
Orai Ayattu oN toTi makaLir
kEzal uzuta iruj cERu kiLaippin,
yAmai InRa pulavu n'ARu muTTaiyait
tEn n'ARu Ampal kizagkoTu peRUum,
5
izumena olikkum punal am putavin,
peru mAvilagkait talaivan, cIRiyAz
illOr col malai n'alliyakkOTanai
uTaiyai vAzi, eR puNarn'ta pAlE!
pAri paRampin panic cunait teN n'Ir
10
Or Ur uNmaiyin ikazn'tOr pOla,
kANAtu kazin'ta vaikal, kANA
vazi n'ATku iragkum, en n'ejcam avan
kazi men cAyal kANtoRum n'inain'tE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
OymAn n'alliyak kOTanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

376
vicumpu n'Ittam iRan'ta jAyiRRup
pacug katir mazukiya civan'tu vAgku an'ti
ciRu n'ani piRan'ta pinRai, ceRi piNic
citAar vaLpin en teTAri tazIi,
5
pANar Arum aLavai, yAn tan
yANar n'al manaik kUTTumutal n'inRanen;
imaittOr vizitta mAttirai, jerErena,
kuNakku ezu tigkaL kanai iruL akaRRa,
paNTu aRivArA uruvOTu, en arait
10
tonRu paTu tuLaiyoTu paru izai pOki,
n'ain'tu karai paRain'ta en uTaiyum, n'Okki,
'virun'tinan aLiyan, ivan' ena, perun'takai
n'inRa muraRkai n'Ikki, n'anRum
aravu vekuNTanna tERaloTu, cUTu tarupu,
15
n'irayattu anna en vaRan kaLain'tu, anRE,
iravinAnE, IttOn en'tai;
anRai jAnRinoTu inRin Ugkum,
irappac cin'tiyEn, n'irappu aTu puNaiyin;
uLattin aLakkum miLirn'ta takaiyEn;
20
n'iRaik kuLap putavin makizn'tanen Aki,
oru n'AL, iravalar varaiyA vaLLiyOr kaTaittalai,
jAgkar n'eTumozi payiRRi,
tOnRal cellAtu, en ciRu kiNaik kuralE.
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
oymAn n'alliyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

379
yAnE peRuka, avan tAL n'izal vAzkkai;
avanE peRuka, en n'A icai n'uvaRal;
n'el ari tozuvar kUr vAL mazugkin,
pinnai maRattOTu ariya, kal cettu,
5
aLLal yAmaik kUn puRattu urijcum
n'el amal puravin ilagkai kizavOn
villiyAtan kiNaiyEm; peruma!
'kuRun' tAL ERRaik kozug kaN av viLar
n'aRu n'ey urukki, n'AT cORu IyA,
10
vallan, en'tai, paci tIrttal' ena,
kon varal vAzkkai n'in kiNaivan kURa,
kETTataRkoNTum vETkai taNTAtu,
viN tOy talaiya kunRam pinpaTa,
......................................ra van'tanen, yAnE
15
tAy il tUvAk kuzavi pOla, Agku at
tiruvuTait tiru manai, aitu tOnRu kamaz pukai
varu mazai magkulin maRukuTan maRaikkum
kuRumpu aTu kuNTu akaz n'IL matil UrE.
tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
OymAn villiyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

384
menpAlAn uTan aNaii,
vajcik kOTTu uRagku n'Arai
aRaik karumpin pU arun'tum;
vanpAlAn karug kAl varakin
5
......................................................................................
am kaN kuRu muyala veruva, ayala
karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
10
................................................kiNaiyEm, peruma!
n'el ennA, pon ennA,
kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
.....................manai ennA, avai palavum
yAn taNTavum, tAn taNTAn,
15
n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
maN n'ANap pukaz vETTu,
n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
20
yANTu n'iRka veLLi, mANTa
uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
tinRa n'aN pal Un tONTavum,
van'ta vaikal allatu,
cenRa ellaic celavu aRiyEnE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:33:26(இந்திய நேரம்)