தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PerugkOzi N'Ayakan MakaL N'akkaNNaiyAr-perugkOzi N'Ayakan MakaL N'akkaNNaiyAr

perugkOzi n'Ayakan makaL n'akkaNNaiyAr

83
aTi punai toTukazal, mai aNal kALaikku en
toTi kazittiTutal yAn yAy ajcuvalE;
aTu tOL muyagkal avai n'ANuvalE;
en pOl peru vituppuRuka enRum
5
oru pAR paTAatAki,
iru pAR paTTa im maiyal UrE!
tiNai kaikkiLai; tuRai paziccutal.
avanaip perugkOzin'Aykan makaL n'akkaNNaiyAr pATiyatu.

84
ennai, puRkai uNTum perun' tOLannE;
yAmE, puRaj ciRai irun'tum pon annammE;
pOr etirn'tu ennai pOrk kaLam pukinE,
kallen pEr Ur vizavuTai AgkaN,
5
EmuRRuk kazin'ta maLLarkku
umaNar verUum tuRaiyannannE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

85
ennaikku Ur iHtu anmaiyAnum,
ennaikku n'ATu iHtu anmaiyAnum,
'ATu ATu' enpa, oru cArOrE;
'ATu anRu' enpa, oru cArOrE;
5
n'alla, pallOr iru n'an moziyE;
am cilampu olippa OTi, em il,
muzAaraip pOn'tai porun'ti n'inRu,
yAn kaNTanan, avan ATu AkutalE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:33:56(இந்திய நேரம்)