தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PerujcittiranAr-perujcittiranAr

perujcittiranAr

158
muracu kaTippu ikuppavum, vAl vaLai tuvaippavum,
aracuTan poruta aNNal n'eTu varai,
kaRagku veL aruvi kal alaittu ozukum
paRampin kOmAn pAriyum; piRagku micaik
5
kolli ANTa val vil Oriyum;
kAri Urn'tu pEr amark kaTan'ta,
mAri Ikai, maRap pOr malaiyanum;
UrAtu En'tiya kutirai, kUr vEl,
kUviLag kaNNi, koTum pUN, eziniyum;
10
Irn' taN cilampin iruL tUgku n'aLi muzai,
arun' tiRal kaTavuL kAkkum uyar cimai,
perug kal n'ATan pEkanum; tirun'tu mozi
mOci pATiya Ayum; Arvam uRRu
uLLi varun'ar ulaivu n'ani tIra,
15
taLLAtu Iyum takaicAl vaNmai,
koLLAr OTTiya, n'aLLiyum ena Agku
ezuvar mAyn'ta pinRai, 'azivarap
pATi varun'arum piRarum kUTi
iran'tOr aRRam tIrkku' ena, virain'tu, ivaN
20
uLLi van'tanen, yAnE; vicumpuRak
kazai vaLar cilampin vazaiyoTu n'ITi,
Acinik kaviniya palavin ArvuRRu,
muL puRa mutu kani peRRa kaTuvan
tuyt talai man'tiyaik kaiyiTUup payirum,
25
atirA yANar, mutirattuk kizava!
ivaN viLagku ciRappin, iyal tErk kumaNa!
icai mEn'tOnRiya vaNmaiyoTu,
pakai mEmpaTuka, n'I En'tiya vElE!
tiNai atu; tuRai vAzttiyal; paricil kaTA n'ilaiyum Am.
kumaNanaip perujcittiranAr pATiyatu.

159
'vAzum n'ALOTu yANTu pala uNmaiyin,
tIrtal cellAtu, en uyir' enap pala pulan'tu,
kOl kAlAkak kuRum pala otugki,
n'Ul virittanna katuppinaL, kaN tuyinRu,
5
munRil pOkA mutirvinaL yAyum;
pacan'ta mEniyoTu paTar aTa varun'ti,
marugkil koNTa pal kuRumAkkaL
picain'tu tina, vATiya mulaiyaL, peritu azin'tu,
kuppaik kIrai koykaN akaitta
10
muRRA iLan' taLir koytukoNTu, uppu inRu,
n'Ir ulaiAka ERRi, mOr inRu,
avizp patam maRan'tu, pAcaTaku micain'tu,
mAcoTu kuRain'ta uTukkaiyaL, aRam paziyA,
tuvvALAkiya en veyyOLum;
15
enRAgku, iruvar n'ejcamum uvappa kAnavar
kari punam mayakkiya akankaN kollai,
aivanam vitti, maiyuRak kavini,
InalcellA EnaRku izumenak
karuvi vAnam talaii yAgkum,
20
Itta n'in pukaz Etti, tokka en,
paci tinat tiragkiya, okkalum uvappa
uyarn'tu En'tu maruppin kolkaLiRu peRinum,
tavirn'tu viTu paricil koLLalen; uvan'tu, n'I
inpuRa viTutiAyin, ciRitu
25
kunRiyum koLval, kUr vEl kumaNa!
ataRpaTa aruLal vENTuval viRal pukaz
vacai il vizut tiNaip piRan'ta
icai mEn' tOnRal! n'iR pATiya yAnE.
tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
avanai avar pATiyatu.

160
'uru kezu jAyiRRu oN katir micain'ta
muLi pul kAnam kuzaippa, kallena
atir kural ERoTu tuLi corin'tAgku,
paci tinat tiragkiya kacivuTai yAkkai
5
aviz pukuvu aRiyAtuAkalin, vATiya
n'eRi koL varik kuTar kuLippat taNNena,
kuy koL kozun' tuvai n'eyyuTai aTicil,
mati cEr n'ALmIn pOla, n'avinRa
ciRu pon n'an kalam cuRRa irIi,
10
"kETu inRAka, pATun'ar kaTumpu" ena,
aritu peRu polag kalam eLitinin vIci,
n'aTTOr n'aTTa n'al icaik kumaNan,
maTTu Ar maRukin, mutirattOnE;
celkuvaiAyin, n'alkuvan, peritu' ena,
15
pal pukaz n'uvalun'ar kURa, val virain'tu,
uLLam turappa van'tanen; eLLuRRu,
il uNAt tuRattalin, il maRan'tu uRaiyum
pul uLaik kuTumip putalvan pal mAN
pAl il vaRu mulai cuvaittanan peRAan,
20
kUzum cORum kaTaii, Uzin
uL il vaRug kalam tiRan'tu, azak kaNTu,
maRap puli uraittum, matiyam kATTiyum,
n'on'tanaLAki, 'n'un'taiyai uLLi,
poTin'ta n'in cevvi kATTu' enap palavum
25
vinaval AnALAki, n'anavin
allal uzappOL mallal ciRappa,
cellAc celvam mikuttanai, vallE
viTutal vENTuval attai; paTu tirai
n'Ir cUz n'ilavarai uyara, n'in
30
cIr kezu vizup pukaz Ettukam palavE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

161
n'INTu oli azuvam kuRaipaTa mukan'tukoNTu,
INTu celal koNmU vENTuvayin kuzIi,
peru malai anna tOnRala, cUl mutirpu,
urum uraRu karuviyoTu, peyal kaTan iRuttu,
5
vaLa mazai mARiya enRUzk kAlai,
manpatai ellAm cenRu uNa, kagkaik
karai poru mali n'Ir n'iRain'tu tOnRiyAgku,
emakkum piRarkkum cemmalaiAkalin,
'anpu il ATavar konRu, ARu kavara,
10
cenRu talaivarun'a alla, anpu inRu,
van kalai teviTTum, aruj curam iRan'tOrkku,
iRRai n'ALoTum yANTu talaippeyara' enak
kaN poRi pOkiya kacivoTu uran azin'tu,
arun' tuyar uzakkum en perun' tunpuRuvi n'in
15
tAL paTu celvam kANtoRum maruLa,
panai maruL taTak kaiyoTu muttup paTa muRRiya
uyar maruppu En'tiya varai maruL n'On pakaTu,
oLi tikaz OTai poliya, marugkil
paTu maNi iraTTa, ERic cemmAn'tu,
20
celal n'acaii uRRanen viRal miku kurucil!
inmai turappa, icaitara van'tu, n'in
vaNmaiyin toTutta en n'ayan'tanai kENmati!
vallinum, vallEn Ayinum, vallE,
en aLan'tu aRin'tanai n'OkkAtu, ciRan'ta
25
n'in aLan'tu aRimati, peruma! enRum
vEn'tar n'ANap peyarvEn; cAn'tu arun'tip
pal poRik koNTa En'tu ezil akalam
mAN izai makaLir pullutoRum pukala,
n'AL muracu iragkum iTanuTai varaippil n'in
30
tAL n'izal vAzn'ar n'an kalam mikuppa,
vAL amar uzan'ta n'in tAnaiyum,
cIr miku celvamum, Ettukam palavE.
tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
avanai avar pATip pakaTu peRRatu.

162
iravalar puravalai n'Iyum allai;
puravalar iravalarkku illaiyum allar;
iravalar uNmaiyum kAN, ini; iravalarkku
IvOr uNmaiyum kAN, ini; n'in Urk
5
kaTimaram varun'tat tan'tu yAm piNitta
n'eTu n'al yAnai em paricil;
kaTumAn tOnRal! celval yAnE.
tiNai atu; tuRai paricil viTai.
avar veLimAnuzaic cenRArkku veLimAn tujcuvAn tampiyaip 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu pOy, kumaNanaip pATi,kumaNan pakaTu koTuppak koNarn'tu n'inRu, veLimAn Urk kaTimarattu yAttuc ce

163
n'in n'ayan'tu uRain'arkkum, n'I n'ayan'tu uRain'arkkum,
pal mAN kaRpin n'in kiLai mutalOrkkum,
kaTumpin kaTum paci tIra yAza n'in
n'eTug kuRiyetirppai n'alkiyOrkkum,
5
innOrkku ennAtu, ennoTum cUzAtu,
vallAgku vAztum ennAtu, n'Iyum
ellOrkkum koTumati manai kizavOyE!
pazam tUgku mutirattuk kizavan
tirun'tu vEl kumaNan n'alkiya vaLanE.
tiNai atu; tuRai paricil
peruj cittiranAr kumaNanaip pATip paricil koNarn'tu manaiyOTkuc colliyatu.

207
ezu ini, n'ejcam! celkam; yArO,
paruku anna vETkai ilvazi,
arukil kaNTum aRiyAr pOla,
akam n'aka vArA mukan azi paricil
5
tAL ilALar vELAr allar?
'varuka' ena vENTum varicaiyOrkkE
peritE ulakam; pENun'ar palarE;
mILi munpin ALi pOla,
uLLam uL avin'tu aTagkAtu, veLLena
10
n'OvAtOnvayin tiragki,
vAyA van kanikku ulamaruvOrE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAn tujciya pin, avan tampi iLa veLimAnai, 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

208
'kunRum malaiyum pala pin oziya,
van'tanen, paricil koNTanen celaRku' ena
n'inRa en n'ayan'tu aruLi, 'Itu koNTu,
Igkanam celka, tAn' ena, ennai
5
yAgku aRin'tananO, tAgku arug kAvalan?
kANAtu Itta ip poruTku yAn Or
vANikap paricilan allen; pENi,
tinai anaittuAyinum, initu avar
tuNai aLavu aRin'tu, n'alkinar viTinE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyuzaic cenRa perujcittiranAraik kANAtu,'itu koNTu celka!' enRu avan paricil koTuppak koLLAtu, avar colliyatu.

237
'n'ITu vAzka?' enRu, yAn n'eTug kaTai kuRuki,
pATi n'inRa paci n'ATkaNNE,
'kOTaik kAlattuk kozu n'izal Aki,
poyttal aRiyA uravOn cevimutal
5
vittiya panuval viLain'tanRu n'anRu' ena
n'acci irun'ta n'acai pazutAka,
aTTa kuzici azal payan'tAagku,
'aLiyartAmE Arka' ennA
aRan il kURRam tiRan inRu tuNiya,
10
Uzin uruppa erukkiya makaLir
vAzaip pUvin vaLai muRi citaRa,
mutu vAy okkal paricilar iragka,
kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
veL vEl viTalai cenRu mAyn'tananE:
15
Agku atu n'Oy inRAka; Ogku varaip
puli pArttu oRRiya kaLiRRu irai pizaippin,
eli pArttu oRRAtAkum; mali tiraik
kaTal maNTu punalin izumenac cenRu,
n'aniyuTaip paricil tarukam,
20
ezumati, n'ejcE! tuNipu mun'tuRuttE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAnuzaic cenRArkku, avan tujca, iLa veLimAn ciRitu koTuppa, koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

238
kavi cen' tAzik kuvi puRattu irun'ta
cevi cej cEvalum pokuvalum veruvA,
vAy van kAkkaiyum kUkaiyum kUTi,
pEey AyamoTu peTTAgku vazagkum
5
kATu munninanE, kaL kAmuRun'an;
toTi kazi makaLirin tol kavin vATi,
pATun'ar kaTumpum paiyenRanavE;
tOTu koL muracum kizin'tana, kaNNE;
AL il, varai pOl, yAnaiyum maruppu izan'tanavE;
10
ven' tiRal kURRam perum pEtuRuppa,
en'tai Akula ataR paTal aRiyEn;
an'tO! aLiyEn van'tanen; manRa
en Akuvarkol, en tunniyOrE?
mAri iravin, maram kaviz pozutin,
15
Ar ajar uRRa n'ejcamoTu, orAgkuk
kaN il Uman kaTal paTTAgku,
varai aLan'tu aRiyAt tirai aru n'Ittattu,
avala maRu cuzi maRukalin,
tavalE n'anRuman; takutiyum atuvE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAn tujciya pin avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:34:04(இந்திய நேரம்)