தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Perun' Talaic CAttanAr-perun' Talaic CAttanAr

perun' talaic cAttanAr

151
paNTum paNTum pATun'ar uvappa,
viN tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
kizavan cET pulam paTarin, izai aNin'tu,
pun talai maTap piTi paricilAka,
5
peNTirum tam patam koTukkum vaN pukazk
kaNTIrakkOn Akalin, n'anRum
muyagkal AnRicin, yAnE; polan' tEr
n'annan marukan anRiyum, n'Iyum
muyagkaRku ottanai mannE; vayagku mozip
10
pATun'arkku aTaitta katavin, ATu mazai
aNagku cAl aTukkam poziyum n'um
maNam kamaz mAl varai varain'tanar, emarE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
iLag kaNTIrakkOvum iLa viccikkOvum orugku irun'tavazi, cenRa perun'talaic cAttanAr iLag kaNTIrakkOvaip pulli, iLa viccikkOvaip pullArAka 'ennai en ceyap pullIrAyinIr?' ena, avar pATiyatu.

164
ATu n'ani maRan'ta kOTu uyar aTuppin
Ampi pUppa, tEmpu paci uzavA,
pAal inmaiyin tOloTu tiragki,
illi tUrn'ta pollA vaRu mulai
5
cuvaittoRu azUum tan makattu mukam n'Okki,
n'IroTu n'iRain'ta Ir itaz mazaikkaN en
manaiyOL evvam n'Okki, n'inaii,
n'iR paTarn'ticinE n'al pOrk kumaNa!
en n'ilai aRin'tanaiAyin, in' n'ilait
10
toTuttum koLLAtu amaiyalen aTukkiya
paN amai n'arampin paccai n'al yAz,
maN amai muzavin, vayiriyar
inmai tIrkkum kuTip piRan'tOyE.
tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
tampiyAl n'ATu koLLappaTTuk kATu paRRiyirun'ta kumaNanaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

165
mannA ulakattu mannutal kuRittOr
tam pukaz n'iRIit tAm mAyn'tanarE;
tun aruj ciRappin uyarn'ta celvar,
inmaiyin irappOrkku IiyAmaiyin,
5
tonmai mAkkaLin toTarpu aRiyalarE;
tAL tAz paTu maNi iraTTum, pU n'utal,
ATu iyal yAnai pATun'arkku arukAk
kETu il n'al icai vaya mAn tOnRalaip
pATi n'inRanenAka, 'konnE
10
pATu peRu paricilan vATinan peyartal ena
n'ATu izan'tataninum n'ani innAtu' ena,
vAL tan'tananE, talai enakku Iya,
tannin ciRan'tatu piRitu onRu inmaiyin;
ATu mali uvakaiyoTu varuval,
15
OTAp pUTkai n'in kizamaiyOR kaNTE.
tiNai atu; tuRai paricil viTai.
tampiyAl n'ATu koLLappaTTuk kATu paRRiyirun'ta kumaNanaik kaNTu, avan tan vAL koTuppak koNTu van'tu, iLag kumaNaRkuk kATTi, perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

205
muRRiya tiruvin mUvar Ayinum,
peTpinRu Ital yAm vENTalamE;
viRal cinam taNin'ta virai parip puravi
uRuvar cel cArvu Aki, ceRuvar
5
tAL uLam taputta vAL miku tAnai,
veL vI vElik kOTaip porun'a!
ciRiyavum periyavum puzai keTa vilagkiya
mAn kaNam tolaicciya kaTu vicaik kata n'Ay,
n'On cilai, vETTuva! n'Oy ilaiyAkuka!
10
Ar kali yANart tarIiya, kAl vIzttu,
kaTalvayin kuzIiya aNNal am koNmU
n'Ir inRu peyarAvAgku, tEroTu
oLiRu maruppu En'tiya cemmal
kaLiRu inRu peyarala, paricilar kaTumpE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
kaTiya n'eTuvETTuvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

209
poykai n'Arai pOrvil cEkkum
n'eytal am kazani, n'el ari tozuvar
kUmpu viTu meN piNi avizn'ta Ampal
akal aTai ariyal mAn'ti, teN kaTal
5
paTu tirai in cIrp pANi tUgkum
men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
pal kani n'acaii, alku vicumpu ukan'tu,
peru malai viTarakam cilampa munni,
pazanuTaip peru maram tIrn'tena, kaiyaRRu,
10
peRAtu peyarum puLLinam pOla, n'in
n'acai tara van'tu, n'in icai n'uval paricilen
vaRuviyEn peyarkO? vAL mEmpaTun'a!
IyAy Ayinum, iragkuven allEn;
n'Oy ilai Akumati; peruma! n'ammuL
15
kuRu n'aNi kANkuvatAka n'ALum,
n'aRum pal olivarum katuppin, tE mozi,
teriizai makaLir pANi pArkkum
peru varai anna mArpin,
ceru vej cEey! n'in makiz irukkaiyE!
tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
mUvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

294
'veNkuTai matiyam mEl n'ilAt tikaztara,
kaNkUTu iRutta kaTal maruL pAcaRai,
kumarip paTai tazIiya kURRu vinai ATavar
tamar piRar aRiyA amar mayagku azuvattu,
5
iRaiyum peyarum tORRi, n'umaruL
n'AL muRai taputtIr vammin, Igku' ena,
pOr malain'tu oru ciRai n'iRpa, yAvarum
aravu umiz maNiyin kuRukAr
n'irai tAr mArpin n'in kELvanai, piRarE.
tiNai tumpai; tuRai tAnaimaRam.
perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:34:12(இந்திய நேரம்)