தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

244, 256, 257, 263, 297, 307, 323, 327, 328, 333, 339, 340, 355,361

244, 256, 257, 263, 297, 307, 323, 327, 328, 333, 339, 340, 355,361

244
pANar cenniyum vaNTu cenRu UtA;
viRaliyar munkaiyum toTiyin poliyA;
iraval mAkkaLum... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

256
kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
accuTaic cAkATTu Aram porun'tiya
ciRu veN palli pOla, tannoTu
curam pala van'ta emakkum aruLi,
5
viyal malar akan pozil Imat tAzi
akalitAka vanaimO
n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
..............................................................

257
ceruppu iTaic ciRu paral annan; kaNaik kAl,
av vayiRRu, akanRa mArpin, paig kaN,
kuccin n'iraitta kurUu mayir mOvAy,
cevi iRan'tu tAztarum kavuLan, villoTu,
5
yArkolO, aLiyantAnE? tErin
Ur peritu ikan'tanRum ilanE; araN enak
kATu kaik koNTanRum, ilanE; kAlai,
pullAr ina n'irai cel puRam n'Okki,
kaiyin cuTTip paiyena eNNi,
10
cilaiyin mARRiyOnE; avaitAm
mikap palavAyinum, en Am enaittum
veN kOL tOnRAk kuziciyoTu,
n'AL uRai mattu oli kELAtOnE?
tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
.............................................................................

263
perug kaLiRRu aTiyin tOnRum oru kaN
irum paRai iravala! cERiAyin,
tozAtanai kazital Ompumati; vazAtu,
vaNTu mEmpaTUum, iv vaRan'ilai ARE
5
pal At tiraL n'irai peyartarap peyartan'tu,
kallA iLaiyar n'Igka n'IgkAn,
vil umiz kaTug kaNai mUzka,
kol punal ciRaiyin vilagkiyOn kallE.
tiNai karan'tai; tuRai kaiyaRun'ilai.
......................................................................

297
peru n'Ir mEval taNNaTai erumai
iru maruppu uRazum n'eTu mAN n'eRRin
paim payaRu utirtta kOtin kOl aNai,
kanRuTai marai At tujcum cIRUrk
5
kOL ivaN vENTEm, puravE; n'Ar ari
n'anai mutir cATi n'aRavin vAztti,
tuRai n'ani kezIik kampuL Inum
taNNaTai peRutalum urittE vain' n'uti
n'eTu vEl pAyn'ta mArpin,
10
maTal van pOn'taiyin, n'iRkumOrkkE.
tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
...........................................................................

307
Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
kunRattu anna kaLiRRoTu paTTOn;
vampalan pOlat tOnRum; utukkAN;
vEnal vari aNil vAlattu anna,
5
kAna Ukin kazanRu uku mutu vI
ariyal vAn kuzal curiyal tagka,
n'Irum pullum IyAtu, umaNar
yArum il oru ciRai muTattoTu tuRan'ta
vAzA vAn pakaTu Eyppa, teRuvar
10
pEr uyir koLLum mAtO; atu kaNTu,
vej cina yAnai vEn'tanum, 'ik kaLattu,
ejcalin ciRan'tatu piRitu onRu il' ena,
paN koLaRku arumai n'Okki,
n'ejcu aRa vIzn'ta puraimaiyOnE.
tiNai tumpai; tuRai kaLiRRuTanilai.
........................................................................

323
pulippAR paTTa AmAn kuzavikkuc
cinam kazi mUtAk kanRu maTuttu UTTum
kA ... ... ... ... ..... ..... ...... ...... ..... kku
uLLiyatu curakkum OmpA Ikai,
5
veL vEl Avam Ayin, oL vAL
kaRaiyaTi yAnaikku allatu
uRai kazippu aRiyA, vElOn UrE.
........................................................
................TAr kizAr pATiyatu.

327
erutu kAl uRAatu, iLaijar konRa
cil viLai varakin pullen kuppai,
toTutta kaTavarkkuk koTutta miccil
pacitta pANar uNTu, kaTai tappalin,
5
okkal oRkam coliya, tan Urc
ciRu pullALar mukattu avai kURi,
varaku kaTan irakkum n'eTun' takai
aracu varin tAgkum vallALannE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
..............................................................

328
..........Tai mutal puRavu cErn'tirun'ta
pun pulac cIRUr, n'el viLaiyAtE;
varakum tinaiyum uLLavai ellAm
iraval mAkkaLukku Iyat tolain'tana;
5
................. Tu amain'tananE;
annan Ayinum, pANa! n'anRum
veLLattiTum pAluL uRai toTa....
kaLavup puLi anna viLai....
..............vATu Un kozug kuRai
10
koy kural ariciyoTu n'ey peytu aTTu,
tuTuppoTu civaNiya kaLik koL veN cORu
uNTu, initu irun'ta pin
... ... ... ... .... ... tarukuvan mAtO
tALi mutal n'ITiya ciRu n'aRu mujjai
15
muyal van'tu kaRikkum munRil,
cIRUr mannanaip pATinai celinE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
pagku ............................. pATiyatu.

333
n'IruL paTTa mArip pEr uRai
mokkuL anna pokuTTu vizik kaNNa,
karum piTart talaiya, peruj cevik kuRu muyal
uL Urk kuRum putal tuLLuvana ukaLum
5
toLLai manRattu AgkaN paTarin,
'uNka' ena uNarA uyaviRRu Ayinum,
tagkinir cenmO, pulavir! n'anRum;
cenRataR koNTu, manaiyOL virumpi,
varakum tinaiyum uLLavai ellAm
10
iraval mAkkaL uNakkoLat tIrn'tena,
kuRittu mARu etirppai peRAamaiyin,
kural uNagku vitait tinai ural vAyp peytu,
ciRitu puRappaTTanRO ilaLE; tan Ur
vETTak kuTitoRum kUTTu
15
.............................................. uTumpu cey
pANi n'eTun' tEr vallarOTu UrA,
vampu aNi yAnai vEn'tu talaivarinum,
uNpatu mannum atuvE;
paricil mannum, kurucil koNTatuvE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
.................................................................

339
viyan pulam paTarn'ta pal A n'eTu ERu
maTalai mAN n'izal acaiviTa, kOvalar
vI tatai mullaip pUp paRikkun'tu;
kuRug kOl eRin'ta n'eTuj cevik kuRu muyal
5
n'eTu n'Irp parappin vALaiyoTu ukaLun'tu;
toTalai alkul toTit tOL makaLir
kaTal ATik kayam pAyn'tu,
kazi n'eytal pUkkuRUun'tu;
pain' tazai tuyalvarum ceRu viRaRa..............
10
............................................................................latti
vaLara vENTum, avaLE, enRum
Ar amar uzappatum amariyaLAki,
muRam cevi yAnai vEn'tar
maRam kezu n'ejcam koNTu oLittOLE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
..............................................................

340
aNit tazai n'uTagka OTi, maNip poRik
kural am kunRi koLLum iLaiyOL,
mA makaL
....................... l ena vinavuti, kEL, n'I:
5
eTuppave...,..................................................
..........................main'tar tan'tai
irum panai anna perug kai yAnai
karan'tai am ceRuvin peyarkkum
perun' takai mannarkku varain'tirun'tananE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
a............................... pATiyatu.

355
matilum jAyil inRE; kiTagkum,
n'Iir inmaiyin, kanRu mEyn'tu ukaLum;
Uratu n'ilaimaiyum ituvE:
.............................................................................
......................................................................
......................................................................

361
kAr etir urumin uraRi, kallena,
Ar uyirkku alamarum ArAk kURRam!
n'in varavu ajcalan mAtO; n'an pala
kELvi muRRiya vELvi an'taNarkku,
5
arug kalam n'IroTu citaRi, perun'takait
tAyin n'anRu palarkku Ittu,
teruL n'aTai mA kaLiRoTu tan
aruL pATun'arkku n'anku aruLiyum,
uruL n'aTai ........................ nRatan
10
tAL cErun'arkku initu Ittum,
puri mAlaiyar pATinikkup
polan' tAmaraip pUm pANaroTu
kalan'tu aLaiiya n'IL irukkaiyAl
poRaiyo............ mAn n'Okkin,
15
vil ena vilagkiya puruvattu, vallena
n'alkin n'A ajcum muL eyiRRu, makaLir
alkul tAgkA acaii, mellena
............................................polagkalattu En'ti,
amiztu ena maTuppa mAn'ti, ikazvilan,
20
n'illA ulakattu............... mai n'I
colla vENTA................. mun'taRin'ta
....................................................................................
...............................................nAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:40:04(இந்திய நேரம்)