தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CEramAn KuTakkOc CEral IrumpoRai-cEramAn KuTakkOc CEral IrumpoRai

cEramAn kuTakkOc cEral irumpoRai

210
manpatai kAkkum n'in puraimai n'OkkAtu,
anpu kaN mARiya aRan il kATciyoTu,
n'ummanOrum maRRu inaiyar Ayin,
emmanOr ivaN piRavalar mAtO;
5
ceyir tIr koLkai em veg kAtali
uyir ciRitu uTaiyaL Ayin, emvayin
uLLAtu iruttalO aritE; atanAl,
'aRan il kURRam tiRan inRu tuNiyap
piRan Ayinankol? iRIiyar, en uyir!' ena
10
n'uvalvuRu ciRumaiyaL pala pulan'tu uRaiyum
iTukkaN manaiyOL tIriya, in' n'ilai
viTuttEn; vAziyar, kurucil! utuk kAN:
avala n'ejcamoTu celval n'iR kaRuttOr
arug kaTi munai araN pOlap
15
perug kaiyaRRa en pulampu mun'tuRuttE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cEramAn kuTakkOc cEral irumpoRai paricil n'ITTittAnaip perug kunRUr kizAr pATiyatu.

211
ajcuvaru marapin vej cinap puyalERu
aNagkuTai aravin arun' talai tumiya,
n'inRu kANpanna n'IL malai miLira,
kunRu tUva eRiyum aravam pOla,
5
muracu ezun'tu iragkum tAnaiyoTu talaiccenRu,
araicu paTak kaTakkum uraicAl tOnRal! n'in
uLLi van'ta Ogku n'ilaip paricilen,
'vaLLiyai Atalin vaNagkuvan ivan' ena,
koLLA mAn'tar koTumai kURa, n'in
10
uLLiyatu muTittOy manRa; mun n'AL
kai uLLatu pOl kATTi, vazi n'AL
poyyoTu n'inRa puRan'ilai varuttam
n'ANAy Ayinum, n'ANak kURi, en
n'uNagku cen' n'A aNagka Etti,
15
pATap pATap pATupukaz koNTa n'in
ATu koL viyan mArpu tozutanen paziccic
celval attai, yAnE vaikalum,
valci inmaiyin vayinvayin mARi,
il eli maTin'ta tol cuvar varaippin,
20
pAal inmaiyin pal pATu cuvaittu,
mulaikkOL maRan'ta putalvanoTu,
manait tolain'tirun'ta en vALn'utal paTarn'tE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:50:35(இந்திய நேரம்)