தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

COzan POrvaik KOpperu N'aRkiLLi-cOzan POrvaik KOpperu N'aRkiLLi

cOzan pOrvaik kOpperu n'aRkiLLi

80
in kaTug kaLLin AmUr AgkaN,
main'tuTai mallan mata vali murukki,
oru kAl mArpu otugkinRE; oru kAl
varu tAr tAgkip pin otugkinRE
5
n'alkinum n'alkAn Ayinum, vel pOrp
poral arun' tittan kANkatil amma
pacittup paNai muyalum yAnai pOla,
iru talai ociya eRRi,
kaLam puku mallaR kaTan'tu aTu n'ilaiyE.
tiNai tumpai; tuRai erumai maRam.
cOzan pOrvaikkOp perun'aRkiLLi mukkAvanATTu AmUr mallanaip porutu aTTu n'inRAnaic cAttan'taiyAr pATiyatu.

81
Arppu ezu kaTalinum peritu; avan kaLiRE
kArp peyal urumin muzagkal AnAvE;
yArkol aLiyartAmE Ar n'Arc
ceRiyat toTutta kaNNik
5
kavi kai maLLan kaippaTTOrE?
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

82
cARu talaikkoNTena, peN IRRu uRRena,
paTTa mAri jAnRa jAyiRRu,
kaTTil n'iNakkum izicinan kaiyatu
pOz tUNTu Uciyin virain'tanRu mAtO
5
Ur koLa van'ta porun'anoTu,
Ar punai teriyal n'eTun'takai pOrE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

83
aTi punai toTukazal, mai aNal kALaikku en
toTi kazittiTutal yAn yAy ajcuvalE;
aTu tOL muyagkal avai n'ANuvalE;
en pOl peru vituppuRuka enRum
5
oru pAR paTAatAki,
iru pAR paTTa im maiyal UrE!
tiNai kaikkiLai; tuRai paziccutal.
avanaip perugkOzin'Aykan makaL n'akkaNNaiyAr pATiyatu.

84
ennai, puRkai uNTum perun' tOLannE;
yAmE, puRaj ciRai irun'tum pon annammE;
pOr etirn'tu ennai pOrk kaLam pukinE,
kallen pEr Ur vizavuTai AgkaN,
5
EmuRRuk kazin'ta maLLarkku
umaNar verUum tuRaiyannannE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

85
ennaikku Ur iHtu anmaiyAnum,
ennaikku n'ATu iHtu anmaiyAnum,
'ATu ATu' enpa, oru cArOrE;
'ATu anRu' enpa, oru cArOrE;
5
n'alla, pallOr iru n'an moziyE;
am cilampu olippa OTi, em il,
muzAaraip pOn'tai porun'ti n'inRu,
yAn kaNTanan, avan ATu AkutalE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:54:29(இந்திய நேரம்)