தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

COzan VER PaltaTakkaip PeruviRaRkiLLi-cOzan VER PaltaTakkaip PeruviRaRkiLLi

cOzan vER paltaTakkaip peruviRaRkiLLi

62
varu tAr tAgki, amar mikal yAvatu?
porutu ANTu ozin'ta main'tar puN toTTu,
kuruti ceg kaik kUn'tal tITTi,
n'iRam kiLar uruvin pEeyp peNTir
5
eTuttu eRi anan'tal paRaic cIr tUgka,
parun'tu arun'tuRRa tAnaiyoTu, ceru munin'tu,
aRattin maNTiya maRap pOr vEn'tar
tAm mAyn'tanarE; kuTai tuLagkinavE;
uraicAl ciRappin muraicu ozin'tanavE;
10
pal n'URu aTukkiya vERu paTu paij jilam
iTam keTa INTiya viyan kaN pAcaRai,
kaLam koLaRku uriyOr inRi, teRuvara,
uTan vIzn'tanRAl, amarE; peNTirum
pAcaTaku micaiyAr, pani n'Ir mUzkAr,
15
mArpakam porun'ti Agku amain'tanarE;
vATAp pUvin, imaiyA n'ATTattu,
n'ARRa uNavinOrum ARRa
arum peRal ulakam n'iRaiya
virun'tu peRRanarAl; polika, n'um pukazE!
tiNai tumpai; tuRai tokai n'ilai.
cEramAn kuTakkO n'eTujcEralAtanum, cOzan vER pal taTakkaip peruviRaRkiLLiyum, pOrppuRattup porutu vIzn'tAraik kazAttalaiyAr pATiyatu.

63
enaip pal yAnaiyum ampoTu tuLagki,
viLaikkum vinai inRip paTai ozin'tanavE;
viRal pukaz mANTa puravi ellAm
maRat takai main'taroTu ANTup paTTanavE;
5
tEr tara van'ta cAnROr ellAm,
tOl kaN maRaippa, orugku mAyn'tanarE;
vicittu vinai mANTa mayirk kaN muracam,
poRukkun'ar inmaiyin, irun'tu viLin'tanavE;
cAn'tu amai mArpil n'eTu vEl pAyn'tena,
10
vEn'tarum porutu, kaLattu ozin'tanar; iniyE,
en AvatukoltAnE kazani
Ampal vaLLit toTik kai makaLir
pAcaval mukki, taN punal pAyum,
yANar aRAa vaippin
15
kAmar kiTakkai avar akan talai n'ATE?
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avarai ak kaLattil paraNar pATiyatu.

368
kaLiRu mukan'tu peyarkuvam eninE,
oLiRu mazai tavirkkum kunRam pOla,
kaimmA ellAm kaNai iTat tolain'tana;
koTujci n'eTun' tEr mukakkuvam eninE;
5
kaTum pari n'al mAn vAgkuvayin olki,
n'eTum pITu azin'tu, n'ilam cErn'tanavE;
koy cuval puravi mukakkuvam eninE,
mey n'iRain'ta vazuvoTu perumpiRitAki,
vaLi vazakku aRutta vagkam pOla,
10
kuruti am perum punal kUrn'tanavE; Agka
mukavai inmaiyin ukavai inRi,
irappOr iragkum innA viyan kaLattu,
AL azippaTutta vAL Er uzava!
kaTAa yAnaik kAlvazi anna en
15
teTArit teN kaN teLirppa oRRi,
pATi van'tatu ellAm, kOTiyar
muzavu maruL tiru maNi miTain'ta n'in
aravu uRaz Aram mukakkuvam enavE.
tiNai vAkai; tuRai maRakkaLavazi.
cEramAn kuTakkO n'eTuj cEralAtan cOzan vER pal taTak kaip peru n'aRkiLLiyoTu pOrp puRattup porutu vIzn'tu, Aram kazuttannatAka uyir pOkAtu kiTan'tAnaik kazAttalaiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:54:44(இந்திய நேரம்)