தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tan'tu MARan-tan'tu MARan

tan'tu mARan

360
peritu ArAc ciRu cinattar,
cila collAn pala kELviyar,
n'uN uNarvinAn perug koTaiyar,
kaluz n'anaiyAn taN tERalar,
5
kani kuyyAn kozun' tuvaiyar,
tAz uvan'tu tazUu moziyar,
payan uRuppap palarkku ARRi,
Emam Aka in' n'ilam ANTOr
cilarE; peruma! kEL, ini: n'ALum,
10
palarE, takaiyaHtu aRiyAtOrE;
annOr celvamum manni n'illAtu;
innum aRRu, atan paNpE; atanAl,
n'iccamum ozukkam muTTilai; paricil
n'accuvar kaiyin n'irappal Ompumati; accu varap
15
pARu iRai koNTa paRan'talai, mA kata
kaLLi pOkiya kaLari marugkin,
veLLil n'iRutta pinRai, kaLLoTu
pullakattu iTTa cil aviz valci,
pulaiyan Eva, pul mEl amarn'tu uNTu,
20
azal vAyp pukka pinnum,
palar vAyttu irAar, paruttu uNTOrE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
tan'tumARanaic cagkavaruNar ennum n'Akariyar pATiyatu.

361
kAr etir urumin uraRi, kallena,
Ar uyirkku alamarum ArAk kURRam!
n'in varavu ajcalan mAtO; n'an pala
kELvi muRRiya vELvi an'taNarkku,
5
arug kalam n'IroTu citaRi, perun'takait
tAyin n'anRu palarkku Ittu,
teruL n'aTai mA kaLiRoTu tan
aruL pATun'arkku n'anku aruLiyum,
uruL n'aTai ........................ nRatan
10
tAL cErun'arkku initu Ittum,
puri mAlaiyar pATinikkup
polan' tAmaraip pUm pANaroTu
kalan'tu aLaiiya n'IL irukkaiyAl
poRaiyo............ mAn n'Okkin,
15
vil ena vilagkiya puruvattu, vallena
n'alkin n'A ajcum muL eyiRRu, makaLir
alkul tAgkA acaii, mellena
............................................polagkalattu En'ti,
amiztu ena maTuppa mAn'ti, ikazvilan,
20
n'illA ulakattu............... mai n'I
colla vENTA................. mun'taRin'ta
....................................................................................
...............................................nAr pATiyatu.

362
jAyiRRu anna Ay maNi miTain'ta
mati uRaz Aram mArpil puraLa,
pali peRu muracam pAcaRaic cilaippa,
pozilakam paran'ta pe.................
5
.......................kuma vicaya veN koTi
aNagku uruttanna kaNam koL tAnai,
kURRattu anna mARRu aru munpin,
Ak kural kANpin an'taNALar
n'AnmaRaik kuRi .......................... yin
10
aRam kuRittanRu; poruL Akutalin
maruL tIrn'tu, mayakku orIi,
kai peyta n'Ir kaTaR parappa,
Am irun'ta aTai n'alki,
cORu koTuttu, mikap peritum
15
vIRu cAna......................... n'anRum
ciRu veL enpin n'eTu veN kaLarin,
vAy van kAkkai kUkaiyoTu kUTip
pakalum kUvum akaluL AgkaN,
kATu kaN maRaitta kallen cuRRamoTu,
20
il enRu ilvayin peyara, mella
iTam ciRitu otugkal ajci,
uTampoTum cenmAr, uyarn'tOr n'ATTE.
tiNai potuviyal; tuRai perugkAjci.
avanaic ciRuveNTEraiyAr pATiyatu.

363
irug kaTal uTutta ip perug kaN mA n'ilam
uTaiyilai n'aTuvaNatu iTai piRarkku inRi,
tAmE ANTa Emam kAvalar
iTu tirai maNalinum palarE; cuTu piNak
5
kATu pati Akap pOki, tamtam
n'ATu piRar koLac cenRu mAyn'tanarE;
atanAl, n'Iyum kENmati attai! vIyAtu
uTampoTu n'inRa uyirum illai;
maTagkal uNmai mAyamO anRE;
10
kaLLi vEyn'ta muLLiam puRagkATTu,
veLLil pOkiya viyaluL AgkaN,
uppu ilAa avip puzukkal
kaikkoNTu, piRakku n'OkkAtu,
izi piRappinOn Iyap peRRu,
15
n'ilam kalanAka, ilagku pali micaiyum
innA vaikal vArAmunnE,
cey n'I munniya vinaiyE,
mun'n'Ir varaippakam muzutu uTan tuRan'tE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
...................... aiyAtic ciRuveNTEraiyAr pATiyatu.

364
vATA mAlai pATini aNiya,
pANan cennik kENi pUvA
eri maruL tAmaraip peru malar tayagka,
mai viTai irum pOttuc cen' tIc cErtti,
5
kAyam kanin'ta kaN akan kozug kuRai
n'aRavu uN cev vAy n'At tiRam peyarppa,
uNTum, tinRum, irappOrkku Iyn'tum,
makizkam vammO, maRap pOrOyE!
ariyaAkalum uriya, peruma!
10
n'ilam paka vIzn'ta alagkal pal vEr
mutu marap pottin katumena iyampum
kUkaik kOzi AnAt
tAziya perug kATu eytiya jAnRE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanaik kUkaik kOziyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:54:59(இந்திய நேரம்)