தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TalaiyAlagkAnattuc CeruvenRa N'eTuj Ceziyan-talaiyAlagkAnattuc CeruvenRa N'eTuj Ceziyan

talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTuj ceziyan

371
akan talai vaiyattup puravalark kANAtu,
maran'talaic cErn'tu, paTTini vaiki,
pOtu aviz alari n'Arin toTuttu,
tayagku irum pittai poliyac cUTi,
5
paRaiyoTu takaitta kalap paiyen, muravu vAy
ATuRu kuzici pATu inRu tUkki,
manRa vEmpin oN pU uRaippa,
kuRai ceyal vENTA n'acaiya irukkaiyEn,
arici inmaiyin Ar iTai n'In'ti,
10
kUr vAy irum paTai n'Irin miLirppa,
varu kaNai vALi....... anpu inRu talaii,
iraimuracu Arkkum uraicAl pAcaRai,
vil Er uzavin n'in n'al icai uLLi,
kuRait talaip paTu piNan etira, pOrpu azittu,
15
yAnai eruttin vAL maTal Occi
atari tiritta AL uku kaTAvin,
matiyattu anna en vici uRu taTAri
akan kaN atira, AkuLi toTAlin,
paNai maruL n'eTun' tAL, pal piNart taTak kai,
20
pukarmuka mukavaikku van'ticin peruma!
kaLiRRuk kOTTanna vAl eyiRu azutti,
vizukkoTu viraiiya veN n'iNac cuvaiyinaL,
kuTart talai mAlai cUTi, 'uNat tina
AnAp peru vaLam ceytOn vAnattu
25
vayagku pal mIninum vAziyar, pala' ena,
uru kezu pEymakaL ayara,
kurutit tukaL ATiya kaLam kizavOyE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

372
vici piNit taTAri vimmena oRRi,
Etti van'tatu ellAm muzutta
ilagku vAL avir oLi valam paTa minni,
kaNait tuLi pozin'ta kaNkUTu pAcaRai,
5
porun'tAt tevvar arin'ta talai aTuppin,
kUviLa viRakin Akku vari n'uTagkal,
AnA maNTai vanniam tuTuppin,
InA vENmAL iTam tuzan'tu aTTa
mA maRi piNTam vAluvan En'ta,
10
'vatuvai vizavin putuvOrkku ellAm
vev vAyp peyta pUta n'Ir cAlka' enap
pulavuk kaLam poliya vETTOy! n'in
n'ilavut tikaz Aram mukakkuvam enavE.
tiNai vAkai; tuRai maRakkaLa vELvi.
avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:55:14(இந்திய நேரம்)