தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PicirAn'taiyAr-picirAn'taiyAr

picirAn'taiyAr

67
annac cEval! annac cEval!
ATu koL venRi aTu pOr aNNal
n'ATu talai aLikkum oL mukam pOla,
kOTu kUTu matiyam mukiz n'ilA viLagkum
5
maiyal mAlai, yAm kaiyaRupu inaiya,
kumariam perun' tuRai ayirai mAn'ti,
vaTamalaip peyarkuvaiAyin, iTaiyatu
cOza n'al n'ATTup paTinE, kOzi
uyar n'ilai mATattu, kuRumpaRai acaii,
10
vAyil viTAtu kOyil pukku, em
perug kOk kiLLi kETka, 'irum picir
An'tai aTiyuRai' eninE, mANTa n'in
inpuRu pETai aNiya, tan
anpuRu n'an kalam n'alkuvan n'inakkE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
kOpperuj cOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

215
kavaik katir varakin avaippuRu vAkkal
tAtu eru maRukin pOtoTu potuLiya
vELai veN pU veN tayirk koLIi,
AymakaL aTTa am puLi mitavai
5
avarai koyyun'ar Ara mAn'tum
tennam poruppan n'al n'ATTuLLum
picirOn enpa, en uyir Ompun'anE;
celvak kAlai n'iRpinum,
allaR kAlai n'illalanmannE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
kOpperujcOzan, 'picirAn'taiyAr vArAr' enRa cAnROrkku, 'avar varuvAr' enRu colliyatu.

216
'kETTal mAttirai allatu, yAvatum
kANTal illAtu yANTu pala kaziya,
vazu inRu pazakiya kizamaiyar Ayinum,
aritE, tOnRal! ataRpaTa ozukal' enRu,
5
aiyam koLLanmin, Ar aRivALIr!
ikazvilan; iniyan; yAtta n'aNpinan;
pukaz keTa varUum poy vENTalanE;
tan peyar kiLakkumkAlai, 'en peyar
pEtaic cOzan' ennum, ciRan'ta
10
kAtaR kizamaiyum uTaiyan; atantalai,
innatu Or kAlai n'illalan;
innE varukuvan; ozikka, avaRku iTamE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan vaTakkirun'tAn, 'picirAn'taiyArkku iTan ozikka!' enRatu.

217
n'inaikkum kAlai maruTkai uTaittE,
enaip peruj ciRappinOTu Igku itu tuNital;
ataninum maruTkai uTaittE, piRan n'ATTut
tORRam cAnRa cAnROn pORRi,
5
icai marapu Aka, n'aTpuk kan'tu Aka,
inaiyatu Or kAlai Igku varutal;
'varuvan' enRa kOnatu perumaiyum,
atu pazutu inRi van'tavan aRivum,
viyattoRum viyattoRum viyappu iRan'tanRE;
10
atanAl, tan kOl iyagkAt tEyattu uRaiyum
cAnROn n'ejcuRap peRRa tonRu icai
annOnai izan'ta iv ulakam
en Avatukol? aLiyatu tAnE!
tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRun'ilai.
avan vaTakkirun'tAnuzaic cenRa picirAn'taiyAraik kaNTu pottiyAr pATiyatu.

218
ponnum, tukirum, muttum, manniya
mA malai payan'ta kAmaru maNiyum,
iTaipaTac cEya Ayinum, toTai puNarn'tu,
aru vilai n'an kalam amaikkumkAlai,
5
oru vazit tOnRiyAgku enRum cAnROr
cAnROr pAlar Apa;
cAlAr cAlAr pAlar AkupavE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
picirAn'taiyAr vaTakkirun'tAraik kaNTa kaNNakanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:59:16(இந்திய நேரம்)