தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PiTTagkoRRan-piTTagkoRRan

piTTagkoRRan

168
aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
5
n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
10
vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
cAn'ta viRakin uvitta punkam
kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
15
n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
vaTi n'avil ampin villOr peruma!
kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
20
pATupa enpa paricilar, n'ALum
IyA mannar n'ANa,
vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

169
n'um paTai cellumkAlai, avar paTai
eTuttu eRi tAnai munnarai enAa,
avar paTai varUumkAlai, n'um paTaik
kUzai tAgkiya, akal yARRuk
5
kunRu vilagku ciRaiyin n'inRanai enAa,
aritAl, peruma! n'in cevvi enRum;
peritAl attai, en kaTumpinatu iTumpai;
innE viTumati paricil! ven vEl
iLam pal kOcar viLagku paTai kanmAr,
10
ikalinar eRin'ta akal ilai murukkin
peru marak kampam pOla,
porun'arkku ulaiyA n'in valan vAziyavE!
tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

170
marai pirittu uNTa n'elli vEli,
paraluTai munRil, am kuTic cIRUr,
el aTippaTutta kallAk kATci
vil uzutu uNmAr n'AppaN, ollena,
5
izi piRappALan karug kai civappa,
vali turan'tu cilaikkum van kaN kaTun' tuTi
puli tujcu n'eTu varaik kuTijaiyOTu iraTTum
malai kezu n'ATan, kUrvEl piTTan,
kuRukal Ompumin, tevvir! avanE
10
ciRu kaN yAnai veN kOTu payan'ta
oLi tikaz muttam viRaliyarkku Ittu,
n'Ar pizik koNTa veg kaL tERal
paN amai n'al yAzp pAN kaTumpu arutti,
n'acaivarkku menmai allatu, pakaivarkku
15
irumpu payan paTukkum karug kaik kollan
vicaittu eRi kUTamoTu porUum
ulaik kal anna, vallALannE.
tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai; tAnaimaRamum Am.
avanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

171
inRu celinum tarumE; ciRu varai
n'inRu celinum tarumE; pinnum,
'munnE tan'tanen' ennAtu, tunni
vaikalum celinum, poyyalan Aki,
5
yAm vENTiyAgku em vaRug kalam n'iRaippOn;
tAn vENTiyAgkut tan iRai uvappa
arun' tozil muTiyarO, tirun'tu vEl koRRan;
inam mali katac cEk kaLanoTu vENTinum,
kaLam mali n'ellin kuppai vENTinum,
10
arug kalam kaLiRRoTu vENTinum, perun'takai
piRarkkum anna aRat takaiyannE.
annan Akalin, en'tai uL aTi
muLLum n'Ova uRARkatilla!
IvOr ariya iv ulakattu,
15
vAzvOr vAza, avan tAL vAziyavE!
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNanAr pATiyatu.

172
ERRuka ulaiyE; Akkuka cORE;
kaLLum kuRaipaTal Ompuka; oL izaip
pATu val viRaliyar kOtaiyum punaika;
annavai piRavum ceyka; ennatUum
5
pariyal vENTA; varu patam n'ATi,
aivanam kAvalar pey tI n'an'tin,
oLi tikaz tirun'tu maNi n'aLiiruL akaRRum
van pula n'ATan, vaya mAn piTTan:
Ar amar kaTakkum vElum, avan iRai
10
mA vaL Ikaik kOtaiyum,
mARukoL mannarum, vAziyar n'eTitE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai vaTama vaNNakkan tAmOtaranAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:59:23(இந்திய நேரம்)