தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VeLimAn-veLimAn

veLimAn

162
iravalar puravalai n'Iyum allai;
puravalar iravalarkku illaiyum allar;
iravalar uNmaiyum kAN, ini; iravalarkku
IvOr uNmaiyum kAN, ini; n'in Urk
5
kaTimaram varun'tat tan'tu yAm piNitta
n'eTu n'al yAnai em paricil;
kaTumAn tOnRal! celval yAnE.
tiNai atu; tuRai paricil viTai.
avar veLimAnuzaic cenRArkku veLimAn tujcuvAn tampiyaip 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu pOy, kumaNanaip pATi,kumaNan pakaTu koTuppak koNarn'tu n'inRu, veLimAn Urk kaTimarattu yAttuc ce

237
'n'ITu vAzka?' enRu, yAn n'eTug kaTai kuRuki,
pATi n'inRa paci n'ATkaNNE,
'kOTaik kAlattuk kozu n'izal Aki,
poyttal aRiyA uravOn cevimutal
5
vittiya panuval viLain'tanRu n'anRu' ena
n'acci irun'ta n'acai pazutAka,
aTTa kuzici azal payan'tAagku,
'aLiyartAmE Arka' ennA
aRan il kURRam tiRan inRu tuNiya,
10
Uzin uruppa erukkiya makaLir
vAzaip pUvin vaLai muRi citaRa,
mutu vAy okkal paricilar iragka,
kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
veL vEl viTalai cenRu mAyn'tananE:
15
Agku atu n'Oy inRAka; Ogku varaip
puli pArttu oRRiya kaLiRRu irai pizaippin,
eli pArttu oRRAtAkum; mali tiraik
kaTal maNTu punalin izumenac cenRu,
n'aniyuTaip paricil tarukam,
20
ezumati, n'ejcE! tuNipu mun'tuRuttE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAnuzaic cenRArkku, avan tujca, iLa veLimAn ciRitu koTuppa, koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

238
kavi cen' tAzik kuvi puRattu irun'ta
cevi cej cEvalum pokuvalum veruvA,
vAy van kAkkaiyum kUkaiyum kUTi,
pEey AyamoTu peTTAgku vazagkum
5
kATu munninanE, kaL kAmuRun'an;
toTi kazi makaLirin tol kavin vATi,
pATun'ar kaTumpum paiyenRanavE;
tOTu koL muracum kizin'tana, kaNNE;
AL il, varai pOl, yAnaiyum maruppu izan'tanavE;
10
ven' tiRal kURRam perum pEtuRuppa,
en'tai Akula ataR paTal aRiyEn;
an'tO! aLiyEn van'tanen; manRa
en Akuvarkol, en tunniyOrE?
mAri iravin, maram kaviz pozutin,
15
Ar ajar uRRa n'ejcamoTu, orAgkuk
kaN il Uman kaTal paTTAgku,
varai aLan'tu aRiyAt tirai aru n'Ittattu,
avala maRu cuzi maRukalin,
tavalE n'anRuman; takutiyum atuvE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
veLimAn tujciya pin avar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:02:09(இந்திய நேரம்)