தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Aruvi TAzn'ta Peru Varai POla-aruvi TAzn'ta Peru Varai POla

aruvi tAzn'ta peru varai pOla

198
'aruvi tAzn'ta peru varai pOla
AramoTu polin'ta mArpil taNTA,
kaTavuL cAnRa kaRpin, cEyizai
maTavOL payan'ta maNi maruL av vAyk
5
kiNkiNip putalvar polika!' enRu Etti,
tiN tEr aNNal n'iR pArATTi,
kAtal perumaiyin kanavinum araRRum en
kAmar n'ejcam EmAn'tu uvappa,
Al amar kaTavuL anna n'in celvam,
10
vEl kezu kurucil! kaNTEn; Atalin,
viTuttanen; vAzka, n'in kaNNi! toTutta
taN tamiz varaippakam koNTi Aka,
panittuk kUTTu uNNum taNippu arug kaTun' tiRal
n'in Oranna n'in putalvar, enRum,
15
onnAr vATa arug kalam tan'tu, n'um
ponnuTai n'eTu n'akar n'iRaiya vaitta n'in
munnOr pOlka, ivar perug kaNNOTTam!
yANTum n'ALum peruki, INTu tiraip
perug kaTal n'Irinum, ak kaTal maNalinum,
20
n'INTu uyar vAnattu uRaiyinum, n'anRum,
ivar peRum putalvark kANtoRum, n'Iyum,
pukanRa celvamoTu pukaz initu viLagki,
n'ITu vAziya! n'eTun'takai! yAnum
kEL il cEey n'ATTin, en'n'ALum,
25
tuLi n'acaip puLLin n'in aLi n'acaikku iragki, n'in
aTi n'izal pazakiya aTiyuRai;
kaTumAn mARa! maRavAtImE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:27:42(இந்திய நேரம்)