சொல்லணி 269
சொல்லிநின்றான் 76
சொல்லாநின்றான் 76
சொல்லிட்டு நின்றான் 76
சொல்லுக்கள் - சொற்கள் 199
சொல்லுண்பான் 85
சொல்லே உடலாகவும் 198
சொற்பொருள் 90, 100
சொற்று நின்றான் 76
சொற்றெளிவுற்றார் - சொல்லை நம்பினவர்கள் 158