தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Categories of Adjectives - Part II

 • Lesson - 6

  A02136 உரிச்சொல்லின் வகைகள் - II (Categories of adjectives - Part II)

  Adjectives expressing multiple properties are explained in this lesson. One word referring to many meanings and one word related to many properties are discriminated for clarity in using and understanding this special function of உரிச்சொல். You will be able to understand this through a selected உரிச்சொல் in the word கடி. It can refer to different meanings and may be used in different forms also. Grammatical properties of உரிச்சொல் are essential for a Tamil learner.

  கடி may have 13 meanings such as விரை (smell), விளக்கம் (light), அச்சம் (fear), விரைவு (speed) and புதுமை(novel). This word may occur as கடு as in கடுஞ்சூல், கடும்புலி, கடுக்காய் in combined expressions of adjective with the concerned noun.

  Although நன்னூல் has listed only 45 adjectives தொல்காப்பியம் goes on to list even 120 words. Thesauruses called நிகண்டு will elaborate this kind of Tamil words.

  Such uses of உரிச்சொல் stand apart from English adjectives as demonstrated in this lesson.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 11-09-2018 16:53:34(இந்திய நேரம்)