தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

AmmUvanAr-ammUvanAr

ammUvanAr

4. n'eytal
kAnal am ciRukuTik kaTal mEm paratavar
n'Il n'iRa punnaik kozu n'izal acaii,
taN perum parappin oN patam n'Okki,
am kaN aril valai uNakkum tuRaivanoTu,
5
'alarE annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
ariya Akum n'amakku' enak kURin,
koNTum celvarkol-tOzi!-umaNar
veN kal uppin koLLai cARRi,
kaNa n'irai kiLarkkum n'eTu n'eRic cakaTam
10
maNal maTuttu uraRum Ocai kazanik
karug kAl veN kuruku verUum
irug kazic cErppin tam uRaivin UrkkE?
talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi alar accam tOnRac colli varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

35. n'eytal
pogku tirai poruta vAr maNal aTaikaraip
pun kAl n'Aval potip puRa irug kani
kiLai cettu moytta tumpi, pazam cettup
pal kAl alavan koNTa kOTku acAn'tu,
5
koLLA n'arampin imirum pUcal
irai tEr n'Arai eyti viTukkum
tuRai kezu mAn'tai anna ivaL n'alam
paNTum iRRE; kaNTicinteyya;
uzaiyin pOkAtu aLippinum, ciRiya
10
jekizn'ta kavin n'alamkollO?-makizn'tOr
kaLkaLi cerukkattu anna
kAmamkol?-ivaL kaN pacan'tatuvE!
maNa manaippiRRaijAnRu pukka tOzi, 'n'anku ARRuvittAy' enRa talaimakaRkuc colliyatu.-ammUvanAr

76. pAlai
varumazai karan'ta vAl n'iRa vicumpin
n'uN tuLi mARiya ulavai am kATTu
Ala n'Izal acaivu n'Ikki,
ajcuvazi ajcAtu, acaivazi acaii,
5
varun'tAtu Ekumati-vAl izaik kuRumakaL!-
immen pEr alar n'um Urp punnai
vI malar utirn'ta tEn n'ARu pulavin
kAnal vAr maNal marIi,
kal uRac civan'ta n'in mel aTi uyaRkE!
puNarn'tu uTanpOkAn'inRa talaivan iTaic curattut talaivikku uraittatu.-ammUvanAr

138. n'eytal
uvar viLai uppin kunRu pOlkuppai
malai uyttup pakarum, n'ilaiyA vAzkkai,
kaNam koL umaNar uyagkuvayin ozitta
paN azi pazam pAr veN kuruku Inum
5
taNNam tuRaivan, mun n'AL, n'ammoTu
pAcaTaik kalitta kaNaik kAl n'eytal
pUvuTan n'eRitaru toTalai taii,
kaN aRivuTaimai allatu, n'uN vinai
izai aNi alkul vizavu ATu makaLir
10
muzagku tirai in cIr tUgkum
azugkal mUtUr aRin'tanRO inRE.
'alar AyiRRu' ena ARRALAya talaimakaTkut talaivan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-ammUvanAr

275. n'eytal
cen'n'el arin'ar kUr vAT puNNuRak
kANAr mutaloTu pOn'tena, pUvE
paTaiyoTum katiroTum mayagkiya paTukkait
tannuRu vizumam aRiyA, menmela,
5
teRu katir in tuyil pacu vAy tiRakkum
pEtai n'eytaR peru n'Irc cErppataRku
yAn n'inain'tu iragkEnAka, n'Oy ikan'tu,
aRanilALan pukaza, eR
peRinum, vallEnman-tOzi!-yAnE.
ciRaippuRamAkat talaimakanatu varavuNarn'tu vaRpuRuppa, vanpuRai etirmozin'tatu.-ammUvanAr

307. n'eytal
kavar pari n'eTun' tEr maNiyum icaikkum;
peyar paTa iyagkiya iLaiyarum olippar;
kaTal ATu viyal iTaip pEr aNip polin'ta
titalai alkul n'alam pArATTiya
5
varumE-tOzi!-vAr maNaR cErppan:
iRai paTa vAgkiya muzavumutaR punnai
mA arai maRaikam vammati-pAnAL,
pU viri kAnal, puNar kuRi van'tu, n'am
mel iNar n'aRum pozil kANA
10
allal arum paTar kANkam n'Am, ciRitE.
kuRi n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.-ammUvanAr

315. n'eytal
INTu perun' teyvattu-yANTu pala kazin'tena,
pArt tuRaip puNari alaittalin, puTai koNTu,
mUttu, vinai pOkiya muri vAy ampi,
n'al erutu n'aTai vaLam vaittena, uzavar
5
pulluTaik kAvil tozil viTTAgku,
n'aRu virai n'an pukai koTAar, ciRu vI
jAzaloTu kezIiya punnai am kozu n'izal
muzavu mutaR piNikkum tuRaiva! n'anRum
vizumitin koNTa kENmai n'ovvitin
10
tavaRum; n'anku aRiyAy Ayin, em pOl,
jekiz tOL, kaluzn'ta kaNNar,
malar tIyn'tanaiyar, n'in n'ayan'tOrE.
talaimakanaip parattai n'on'tu colliyatu.- ammUvanAr

327. n'eytal
n'ATal cAnROr n'amputal pazi enin,
pATu ila kaluzum kaNNoTu cAayc
cAtalum initE-kAtal am tOzi!-
an' n'ilai allaAyinum, 'cAnROr
5
kaTan n'ilai kunRalum ilar' enRu, uTan amarn'tu,
ulakam kURuvatu uNTu ena, n'ilaiiya
tAyam Akalum urittE-pOtu aviz
punnai Ogkiya kAnaR
taNNam tuRaivan cAyal mArpE.
varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaL vanpuRai etir azin' tatu.-ammUvanAr

395. n'eytal
yArai, eluva? yArE, n'I emakku
yAraiyum allai; n'otumalALanai;
anaittAl koNka, n'ammiTaiyE n'inaippin;
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kuTTuvan
5
vEn'tu aTu mayakkattu muracu atirn'tanna,
OgkaR puNari pAyn'tu ATu makaLir
aNin'tiTu pal pU marIi, Arn'ta
A pulam pukutaru pEr icai mAlaik
kaTal kezu mAn'tai anna, em
10
vETTanai allaiyAl, n'alam tan'tu cenmE.
'n'alam tolain'tatu' enat talaivanait tOzi kURi, varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

397. pAlai
tOLum aziyum, n'ALum cenRena;
n'IL iTai attam n'Okki, vAL aRRuk
kaNNum kATci tauvina; en n'Ittu
aRivum mayagki, piRitu AkinRE;
5
n'Oyum perukum; mAlaiyum van'tanRu;
yAgku Akuvenkol yAnE? IgkO
cAtal ajcEn; ajcuval, 'cAvin
piRappup piRitu AkuvatuAyin,
maRakkuvEnkol, en kAtalan' enavE.
piriviTai ARRALAki n'inRa talaimakaLai vaRpuRAn'inRa tOzikku 'ARRuval' enpatu paTac colliyatu.-ammUvanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:02:03(இந்திய நேரம்)