தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PATinOr Peyar KANap PeRAta PATalkaL-pATinOr Peyar KANap PeRAta PATalkaL

pATinOr peyar kANap peRAta pATalkaL

8. kuRijci
alku paTar uzan'ta ari matar mazaikkaN,
pal pUm pakait tazai n'uTagkum alkul,
tiru maNi puraiyum mEni maTavOL
yAr makaLkol? ivaL tan'tai vAziyar!
5
tuyaram uRIiyinaL emmE: akalvayal 5
arivanar arin'tum taruvanarp peRRum
taN cERu tAay, matanuTai n'On tAL
kaN pOl n'eytal pOrvil pUkkum
tiN tErp poRaiyan toNTi-
10
tan tiRam peRuka, ivaL InRa tAyE!
iyaRkaip puNarcci iRutikkaN talaimakaLai AyattoTum kaNTa talaimakancolliyatu.

10. pAlai
aNNAn'tu En'tiya vana mulai taLarinum,
pon n'Er mEni maNiyin tAzn'ta
n'al n'eTug kUn'tal n'araiyoTu muTippinum,
n'Ittal Ompumati-pUk kEz Ura!
5
in kaTug kaLLin izai aNi n'eTun' tErk
koRRac cOzar kogkarp paNIiyar,
veN kOTTu yAnaip pOor kizavOn
pazaiyan vEl vAyttanna n'in
pizaiyA n'al mozi tERiya ivaTkE.
uTanpOkkum tOzi kaiyaTuttatu.

22. kuRijci
koTicci kAkkum aTukkaR pain'tinai
mun'tu viLai perug kural koNTa man'ti
kallAk kaTuvanoTu n'al varai ERi,
agkai n'iRaiya jemiTik koNTu, tan
5
tirai aNaR koTug kavuL n'iRaiya mukki,
vAn peyal n'anain'ta puRatta, n'Onpiyar
kai UN irukkaiyin tOnRum n'ATan
van'tanan; vAzi-tOzi!-ulakam
kayam kaN aRRa paitu aRu kAlai,
10
pILoTu tiragkiya n'elliRku
n'aLLen yAmattu mazai pozin'tAgkE.
varaivu malin'ta tOzi, talaimakaTkuc colliyatu.

24. pAlai
'pAr paka vIzn'ta vEruTai vizukkOTTu
uTumpu aTain'tanna n'eTum pori viLavin,
ATTu ozi pan'tin, kOTTu mUkku iRupu,
kampalattanna paim payirt tAam
5
veLLil valci vERRu n'ATTu Ar iTaic
cERum, n'Am' enac colla-cEyizai!-
'n'anRu' enap purin'tOy; n'anRu ceytanaiyE;
ceyalpaTu manattar ceyporuTku
akalvar, ATavar; atu atan paNpE.
poruTpirivukku uTanpaTTa tOziyait talaivi uvan'tu kURiyatu. -kaNakkAyanAr

45. n'eytal
ivaLE, kAnal n'aNNiya kAmar ciRukuTi,
n'Il n'iRap perug kaTal kalagka uLpukku
mIn eRi paratavar makaLE; n'IyE,
n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUrk
5
kaTun' tErc celvan kAtal makanE:
n'iNac cuRA aRutta uNakkal vENTi,
inap puL Oppum emakku n'alan evanO?
pulavu n'ARutum; cela n'inRImO!
peru n'Ir viLaiyuL em ciRu n'al vAzkkai
10
n'ummoTu puraivatO anRE;
emmanOril cemmalum uTaittE!
kuRai vENTiya talaivanaittOzi cETpaTuttatu.

46. pAlai
vaikaltORum inpamum iLamaiyum
ey kaNai n'izalin kaziyum, iv ulakattu;
kANIr enRalO aritE; atu n'ani
pENIr Akuvir-aiya! en tOzi
5
pUN aNi Akam pulampa, pANar
ayirppuk koNTanna konRai am tIm kani,
paRai aRai kaTippin, aRai aRaiyAt tuyalvara,
vev vaLi vazagkum vEy payil azuvattu,
evvam mikUum aruj curam iRan'tu,
10
n'an vAy allA vAzkkai
mannAp poruT piNip piritum yAm enavE.
pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi colliyatu.

84. pAlai
kaNNum, tOLum, taN n'aRugkatuppum,
titalai alkulum pala pArATTi,
n'erun'alum ivaNar mannE! inRE,
peru n'Ir oppin pEey veN tEr
5
maran il n'IL iTai mAn n'acaiyuRUum,
cuTumaN tacumpin mattam tinRa
piRavA veNNey uruppu iTan'tanna
uvar ezu kaLari Omai am kATTu,
veyil vIRRirun'ta vempu alai aruj curam
10
Ekuvar enpa, tAmE-tamvayin
iran'tOr mARRal ARRA
illin vAzkkai vallAtOrE.
piriviTai ARRALAya talaivi tOzikkuc colliyatu.

92. pAlai
uLLArkollO-tOzi!-tuNaiyoTu
vEnil Oti pATu n'aTai vazalai
vari maral n'ukumpin vATi, avaNa
vaRan porun'tu kunRattu ucci kavAan
5
vETTac cIRUr akan kaN kENip
paya n'iraikku eTutta maNi n'Irp pattar,
pun talai maTap piTi kanROTu Ara,
vil kaTin'tu UTTina peyarum
kol kaLiRRu oruttal curan iRan'tOrE!
piriviTai vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.

107. pAlai
uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukirp
piTi piLan'tiTTa n'Ar il veN kOTTuk
koTiRu pOl kAya vAl iNarp pAlai,
cel vaLi tUkkalin, ilai tIr n'eRRam
5
kal izi aruviyin ollena olikkum,
pul ilai Omaiya, puli vazagku attam
cenRa kAtalarvazi vazippaTTa
n'ejcE n'alvinaippARRE; INTu ozin'tu,
AnAk kauvai malain'ta
10
yAnE, tOzi! n'OyppAlEnE.
piriviTai melin'ta talaivi tOzikkuc colliyatu

108. kuRijci
malai ayaR kalitta mai Ar Enal
tuNaiyin tIrn'ta kaTugkaN yAnai
aNaiyak kaNTa am kuTik kuRavar,
kaNaiyar, kiNaiyar, kai punai kavaNar,
5
viLiyar, puRakkuTi Arkkum n'ATa!
pazakiya pakaiyum pirivu innAtE;
mukai Er ilagku eyiRRu in n'akai maTan'tai
cuTar purai tiru n'utal pacappa,
toTarpu yAgku viTTanai? n'OkO yAnE!
varaiyAtu n'eTug kAlamvan'tu ozukalARRALAya tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kURi varaivu kaTAyatu.

111. n'eytal
atta iruppaip pUvin anna
tuyt talai iRavoTu tokai mIn peRIiyar,
vari valaip paratavar karu vinaic ciRAar,
maral mERkoNTu mAn kaNam takaimAr
5
ven' tiRal iLaiyavar vETTu ezun'tAgku,
timil mERkoNTu, tiraic curam n'In'ti,
vAL vAyc cuRavoTu vaya mIn keNTi,
n'iNam pey tONiyar iku maNal izitarum
perug kazip pAkkam kallena
10
varumE-tOzi!-koNkan tErE.
viricci peRRuppukanRa tOzi talaivikku uraittatu.

115. mullai
malarn'ta poykaip pUk kuRRu azugka
ayarn'ta Ayam kaN initu paTIiyar,
annaiyum ciRitu taNin'tu uyirinaL; 'in n'Irt
taTag kaTal vAyil uNTu, cil n'Ir' ena,
5
mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
manai n'aTu mauvaloTu Uz mukai aviza,
kAr etirn'tanRAl, kAlai; kAtalar
tavac cEy n'ATTar Ayinum, mikap pEr
anpinar-vAzi, tOzi!-n'an pukaz
10
ulappu inRu peRinum taviralar;
kETTicin allenO, vicumpin takavE?
piriviTai ARRALAya talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttiyatu.

125.kuRijci
'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
5
n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
10
n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
men tinai n'eTum pOr purimAr
tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.
varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

126. pAlai
paig kAy n'al iTam orIiya cegkAyk
karug kaLi In'tin veN puRak kaLari
iTu n'IRu ATiya kaTu n'aTai oruttal
AL peRal n'acaii, n'AL curam vilagki,
5
tunaitarum vampalark kANAtu, ac cinam
panaik kAnRu ARum pAz n'ATTu attam,
iRan'tu cey poruLum inpam tarum enin,
iLamaiyin ciRan'ta vaLamaiyum illai;
iLamai kazin'ta pinRai, vaLamai
10
kAmam tarutalum inRE; atanAl,
n'illAp poruT piNic cERi;
vallE-n'ejcam!-vAykka n'in vinaiyE!
poruL valitta n'ejcinait talaivan n'erugkic celavu azugkiyatu.

132. n'eytal
pEr Ur tujcum; yArum illai;
tirun'tu vAyc cuRavam n'Ir kAnRu, oyyenap
perun' teru utirtaru peyaluRu taN vaLi
pOr amai katavap purai toRum tUva,
5
kUr eyiRRu ekinam n'aTugkum n'al n'akarp
payilpaTai n'ivan'ta pal pUj cEkkai
ayalum mAN ciRaiyatuvE; atantalai,
'kAppuTai vAyil pORRu, O' ennum
yAmam koLpavar n'eTu n'A oN maNi
10
onRu eRi pANiyin iraTTum;
inRukol, aLiyEn ponRum n'ALE?
kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu.

134. kuRijci
'initin initu talaippaTum' enpatu
itukol?-vAzi, tOzi!-kAtalar
varu kuRi ceyta varaiyakac ciRu tinaic
cev vAyp pAcinam kaTIiyar, 'koTicci!
5
av vAyt taTTaiyoTu avaNai Aka!' ena,
EyaLman yAyum; n'un'tai, 'vAziyar,
am mA mEni n'irai toTik kuRumakaL!
cellAyO; n'in muL eyiRu uNku' ena,
melliya iniya kURalin, yAn aHtu
10
ollEn pOla uraiyATuvalE!
'iRceRippAr' ena ARRALAya talaiviyai, aHtu ilar enpatu paTa, tOzi colliyatu.

160. kuRijci
n'ayanum, n'aNpum, n'ANu n'anku uTaimaiyum,
payanum, paNpum, pATu aRin'tu ozukalum,
n'umminum aRikuvenmannE-kammena
etirtta titti, Er iLa vana mulai
5
vitirttu viTTanna an' n'uN cuNagkin,
aim pAl vakutta kUn'tal, cem poRi
tiru n'utal polin'ta tEm pAy Oti,
mutu n'Ir ilajcip pUtta kuvaLai
etir malarp piNaiyal anna ivaL
10
ari matar mazaik kaN kANA UgkE.
kazaRRu etirmaRai.

161. mullai
iRaiyum, arun' tozil muTittena, poRaiya,
kaN pOl n'Ilam cunaitoRum malara,
vI tatar vEgkaiya viyal n'eTum puRavin,
immen paRavai INTu kiLai iriya,
5
n'eTun' teru anna n'Er koL n'eTu vazi,
iLaiyar Ekuvanar parippa, vaLai enak
kAn'taL vaL itaz kavikuLampu aRuppa,
tOL vali yAppa, INTu n'am varavinaip
puL aRivuRIiyinakollO-teLLitin
10
kAtal kezumiya n'alattaL, Etil
putalvaR kATTip poykkum
titalai alkul tEm moziyATkE?
vinai muRRip peyarumtalaivan, tErppAkan kETpa, colliyatu.

162. pAlai
'manai uRai puRavin ceg kAR pETaik
kAmar tuNaiyoTu cEval cEra,
pulampinRu ezutaru punkaN mAlait
taniyE iruttal ARREn' enRu, n'in
5
pani vAr uNkaN paitala kaluza,
'n'ummoTu varuval' enRi; emmoTu-
perum peyart tan'tai n'ITu pukaz n'eTu n'akar
yAyoTu n'ani mika maTavai!-munAatu
vEnil iRRit tOyA n'eTu vIz,
10
vazi n'Ar Ucalin, kOTai tUkkutoRum,
tujcu piTi varuTum attam
vallai Akutal ollumO, n'inakkE?
'uTan pOtuval' enRa talaivikkut talaivan coRRatu.

163. n'eytal
uyirttanavAkuka, aLiya, n'ALum-
ayirt tukaL mukan'ta AnA UtaiyoTu
elliyum iravum ennAtu, kallenak
kaRagku icai ina maNi kaipuNarn'tu olippa,
5
n'ilavut tavaz maNaR kOTu ERic celavara,
inRu en n'ejcam pOla, tonRu, n'ani
varun'tuman; aLiya tAmE: perug kaTal
n'Il n'iRap punnait tami oN kaitai,
vAnam mUzkiya vayagku oLi n'eTuj cuTark
10
katir kAyn'tu ezun'tu akam kanali jAyiRRu
vaikuRu vanappin, tOnRum
kaitaiam kAnal tuRaivan mAvE!
varaivu malin'tu colliyatu.

164. pAlai
'uRai tuRan'tirun'ta puRavil, tanAtu
ceg katirc celvan teRutalin, maN paka,
ulaku mika varun'ti uyAvuRukAlaic
cenRanar Ayinum, n'anRu ceytanar' enac
5
collin teLippavum, teLital cellAy-
cegkOl vALik koTu vil ATavar
vampa mAkkaL uyirt tiRam peyarttena,
veg kaTaRRu aTai mutal paTu muTai tazIi,
uRu pacik kuRu n'ari kuRukal cellAtu
10
mARu puRakkoTukkum attam,
URu ilarAkutal uLLAmARE.
poruL muTittu van'tAn enpatu, vAyilkaLvAyk kETTa tOzi talaivikkuuraittatu.

165. kuRijci
amark kaN AmAn aru n'iRam muLkAtu
paNaitta pakazip pOkku n'inain'tu, kAnavan,
'aNagkoTu n'inRatu malai, vAn koLka' enak
kaTavuL Ogku varai pENmAr, vETTu ezun'tu,
5
kiLaiyoTu makizum kunRa n'ATan
aTaitarumtORum, arumai tanakku uraippa,
'n'ap puNarvu illA n'ayan ilOr n'aTpu
anna Akuka' ennAn;
olkAtu ozi; mikap palkina tUtE.
n'otumalar varaiyum paruvattu, tOzi talaivikku aRattoTu n'ilai payappac colliyatu; varaivu malin'tatUum Am.

166. pAlai
ponnum maNiyum pOlum, yAza n'in
n'annar mEniyum n'ARu irug katuppum;
pOtum paNaiyum pOlum, yAza n'in
mAtar uNkaNum vanappin tOLum:
5
ivai kANtORum akam malin'tu, yAnum
aRam n'ilaipeRROr anaiyEn; atantalai,
polan'toTip putalvanum poytal kaRRanan;
vinaiyum vERu pulattu ilenE; n'inaiyin,
yAtanin pirikO?-maTan'tai!-
10
kAtal tAnum kaTalinum peritE!
celavuk kuRippinAl vERupaTTa kizattikkut talaivan colliyatu.

167. n'eytal
karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
5
taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
payan teri panuvaR pai tIr pANa!
n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
putu vI jAzaloTu punnai tAam
maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
10
iRai Er el vaLaik kuRumakaL
piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.
tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

168. kuRijci
curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
5
pun talai man'ti van paRaz n'akkum
n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
10
Aram kamazum mArpinai,
cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?
tOzi iravukkuRi maRuttatu.

169. mullai
'munniyatu muTittanam Ayin, n'annutal!
varuvam' ennum paruvaral tIra,
paTumkol, vAzi, n'eTuj cuvarp palli-
paraR talai pOkiya ciraR talaik kaLLi
5
mImicaik kalitta vI n'aRu mullai
ATu talait turuvin tOTu talaippeyarkkum
van kai iTaiyan ellip parIi,
veN pOz taiiya alagkal am toTalai
maRukuTan kamazum mAlai,
10
ciRukuTip pAkkattu em peru n'akarAnE.
vinai muRRi maRuttarAn'inRAn n'ejciRku uraittatu.

170. marutam
maTak kaN, takarak kUn'tal, paNait tOL,
vArn'ta vAl eyiRRu, cErn'tu ceRi kuRagkin,
piNaiyal am tazai taii, tuNaiyilaL
vizavuk kaLam poliya van'tu n'inRanaLE;
5
ezuminO ezumin, em kozun'aR kAkkam;
Ariyar tuvanRiya pEr icai muLLUr,
palar uTan kazitta oL vAL malaiyanatu
oru vERku OTiyAgku, n'am
panmaiyatu evanO, ivaL vanmai talaippaTinE?
tOzi viRalikku vAyil maRuttatu.

171. pAlai
n'Ir n'acaikku Ukkiya uyaval yAnai
vEniR kunRattu vev varaik kavAan
n'ilam cela, cellAk kayan' talaik kuzavi
cEri am peNTir n'ejcattu eRiya
5
Ur AnkanRoTu pukutum n'ATan
pan malai aruj curam iRappin, n'am viTTu,
yAgku vallun'a maRRE-jAgka
vinaip pUN teN maNi vIzn'tana n'ikarppak
kazutu kAlkoLLum pozutu koL pAnAL,
10
Arva n'ejcamoTu aLaii,
mArpu uRap paTuttal marIiya kaNNE?
pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTku uraittatu.

172. n'eytal
viLaiyATu AyamoTu veN maNal azutti,
maRan'tanam tuRan'ta kAz muLai akaiya,
'n'ey pey tIm pAl peytu initu vaLarppa;
n'umminum ciRan'tatu; n'uvvai Akum' enRu,
5
annai kURinaL, punnaiyatu n'alanE-
amma! n'ANutum, n'ummoTu n'akaiyE;
virun'tin pANar viLar icai kaTuppa,
valampuri vAn kOTu n'aralum ilagku n'Irt
tuRai kezu koNka!-n'I n'alkin,
10
iRaipaTu n'Izal piRavumAr uLavE.
pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kuRipeyarttITum Am.

173. kuRijci
cunaip pUk kuRRum, toTalai taiiyum,
malaic ceg kAn'taT kaNNi tan'tum,
tan vazip paTUum n'am n'ayan'taruLi,
veRi ena uNarn'ta ariya annaiyai,
5
kaNNinum kanavinum kATTi, 'in' n'Oy
enninum vArAtu; maNiyin tOnRum
am malai kizavOn ceytanan itu' enin,
paTu vaNTu Arkkum pain' tAr mArpin
n'eTu vETku Etam uTaittO?-
10
toTiyOy! kURumati, vinavuval yAnE.
tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu; veRi accuRIit tOzi aRattoTu n'ilai payappittatUum Am.

174. pAlai
'kaRRai In'tin muRRuk kulai anna
AL il attat tAL am pOn'taik
kOLuTai n'eTuj cinai AN kural viLippin,
puli etir vazagkum vaLi vazagku Ar iTaic
5
cenRa kAtalar van'tu, initu muyagki,
piriyAtu oru vazi uRaiyinum, peritu azin'tu
uyagkinai, maTan'tai!' enRi-tOzi!-
aRRum Akum, aHtu aRiyAtOrkkE;
vIzAk koLkai vIzn'ta koNTi
10
mallal mArpu maTuttanan
pullu maRRu evanO anpu ilagkaTaiyE?
vinai muRRi van'tu eytiya kAlattu, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRIi n'inRATku avaL colliyatu.

175. n'eytal
n'eTug kaTal alaitta koTun' timiR paratavar
kozu mIn koLLai azi maNal kuvaii,
mIn n'ey aTTik kiLijcil pottiya
ciRu tI viLakkil tujcum, n'aRu malarp
5
punnai Ogkiya, tuRaivanoTu annai
tAn aRin'tanRO ilaLE; pAnAL
cEriam peNTir ciRu col n'ampi,
cuTuvAn pOla n'Okkum,
aTu pAl anna en pacalai meyyE.
tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.

176. kuRijci
em n'ayan'tu uRaivi Ayin, yAm n'ayan'tu
n'alkinam viTTatu en? n'alattOn av vayin
cAlpin aLittal aRiyAtu, 'avaTku avaL
kAtalaL ennumO?' uraitticin-tOzi!-
5
n'iraitta yAnai mukattu vari kaTuppap
pOtu poti uTain'ta oN ceg kAn'taL
vAzai am cilampin vampu paTak kuvaii,
yAz Orttanna in kural ina vaNTu,
aruvi muzavin pAToTu orAgku,
10
menmela icaikkum cAral,
kunRa vElit tam uRaivin UrE.
parattai talaiviyin pAgkikkup pAgkAyinAr kETpa, viRalikkuc colliyatu.

177. pAlai
paran'tu paTu kUr eri kAnam n'aippa,
maram tIyuRRa makiz talaiam kATTu
otukku arum vej curam iRan'tanar maRRavar;
kuRippin kaNTicin yAnE; n'eRip paTa,
5
vElum ilagku ilai tuTaippa; palakaiyum
pIli cUTTi maNi aNipavvE;
paNTinum n'ani pala aLippa; iniyE
van'tanRu pOlum-tOzi!-n'on'tu n'on'tu,
ezutu ezil uNkaN pAvai
10
azitaru veLLam n'In'tum n'ALE.
celavuk kuRippu aRin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu.

178. n'eytal
ATu amai Akkam aitu picain'tanna
tOTu amai tUvit taTan' tAL n'Arai
n'alan uNappaTTa n'alkUr pETai
kazi peyar marugkil ciRu mIn uNNAtu,
5
kaitai am paTu cinaip pulampoTu vatiyum
taNNam tuRaivan tErE kaNNin
kANavum iyain'tanRu mannE; n'ANi
n'aLLen yAmattum kaN paTai peREen;
puL oli maNi cettu Orppa,
10
viLin'tanRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.

179. pAlai
il ezu vayalai IRRu A tinRena,
pan'tu n'ilattu eRin'tu, pAvai n'Ikki,
av vayiRu alaitta en cey vinaik kuRumakaL
mAn amarppanna maiyal n'OkkamoTu,
5
yAnum tAyum maTuppa, tEnoTu
tIm pAl uNNAL vIgkuvanaL vimmi,
n'erun'alum anaiyaLmannE; inRE,
mai aNaR kALai poy pukalAka,
aruj curam iRan'tanaL enpa-tan
10
murun'tu Er veN pal mukiz n'akai tiRan'tE.
manai maruTci

180. marutam
pazanap pAkal muyiRu mUcu kuTampai
kazani n'Arai uraittalin, cen'n'el
viravu veLLariciyin tAam Uran
palarp peRal n'acaii, n'am il vAralanE;
5
mAyOL, n'alattai n'ampi viTal ollALE
anniyum periyan; avaninum vizumiya
iru peru vEn'tar, poru kaLattu ozitta
punnai vizumam pOla,
ennoTu kaziyum-iv iruvaratu ikalE.
talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLiTattup poRAmai kaNTu colliyatu.

181. mullai
uL iRaik kurIik kAr aNaR cEval
piRa pulat tuNaiyOTu uRai pulattu alki,
van'tatan cevvi n'Okki, pETai
n'eRi kiLar Igkaip pUvin anna
5
ciRu pal piLLaiyoTu kuTampai kaTitalin,
tuvalaiyin n'anain'ta puRattatu ayalatu
kUral irukkai aruLi, n'eTitu n'inain'tu,
Ira n'ejcin tan vayin viLippa,
kaiyaRa van'ta maiyal mAlai
10
irIiya Akalin, in oli izan'ta
tAr aNi puravi taN payir tumippa
van'tanRu, peruviRal tErE;
uyn'tanRAkum, ivaL Ay n'utaR kavinE.
vinai muRRip pukun'tatu kaNTa tOzi makizn'tu uraittatu.

182. kuRijci
n'ilavum maRain'tanRu; iruLum paTTanRu;
Ovattu anna iTanuTai varaippin,
pAvai anna n'iR puRagkAkkum
ciRan'ta celvattu annaiyum tujcinaL;
5
keTuttuppaTu n'an kalam eTuttuk koNTAgku,
n'an mArpu aTaiya muyagki, menmela,
kaNTanam varukam cenmO?-tOzi!-
kIzum mElum kAppOr n'Itta
vaRun' talaip perug kaLiRu pOla,
10
tamiyan van'tOn, paniyalai n'IyE!
varaivu n'ITTippa, talaimakaL ARRAmai aRin'ta tOzi ciRaippuRamAkac colli varaivu kaTAyatu.

183. n'eytal
tam n'ATTu viLain'ta veNNel tan'tu,
piRa n'ATTu uppin koLLai cARRi,
n'eTu n'eRi ozukai n'ilavu maNal n'In'ti,
avaN uRai munin'ta okkaloTu pulam peyarn'tu,
5
umaNar pOkalum innAtAkum-
maTavai manRa-koNka!-vayintORu
innAtu alaikkum UtaiyoTu Orum
n'um il pulampin mAlaiyum uTaittE;
ina mIn Arn'ta veN kuruku mititta
10
vaRu n'Ir n'eytal pOla,
vAzAL Atal cUzAtOyE.
varaiviTai vaittup piriyum talaivaRkut tOzi colliyatu.

184. pAlai
oru makaL uTaiyEn mannE; avaLum
ceru miku moympin kUrvER kALaiyoTu
peru malai aruj curam n'erun'al cenRanaL;
'iniyE, tAgku n'in avalam' enRir; atu maRRu
5
yAgganam ollumO? aRivuTaiyIrE!
uLLin uLLam vEmE-uNkaN
maNi vAz pAvai n'aTai kaRRanna en
aNi iyaR kuRumakaL ATiya
maNi Er n'occiyum teRRiyum kaNTE.
manai maruTci

185. kuRijci
AnA n'OyOTu azi paTark kalagki,
kAmam kaimmika, kaiyaRu tuyaram
kANavum n'alkAy Ayin-pANar
paricil peRRa viri uLai n'al mAn
5
kavi kuLampu poruta kal micaic ciRu n'eRi,
iravalar meliyAtu ERum, poRaiyan
urai cAl uyar varaik kollik kuTavayin,
akal ilaik kAn'taL alagku kulaip pAyn'tu,
paRavai izaitta pal kaN iRAal
10
tEnuTai n'eTu varai, teyvam ezutiya
vinai mAN pAvai annOL
kolai cUzn'tanaLAl-n'OkO yAnE.
pAgkaRkut talaivan colliyatu; cETpaTukkum tOzikkut talaivan colliyatUum Am.

186. pAlai
kal URRu INTala kayan aRa, vAgki,
irum piNart taTak kai n'ITTi, n'Ir n'oNTu,
perug kai yAnai piTi etir OTum
kAnam vempiya vaRam kUr kaTattiTai,
5
vEnil Oti n'iRam peyar mutu pOttu,
pAN yAz kaTaiya, vAgki, pAgkar
n'eTu n'ilai yAam ERum tozila-
piRarkku ena muyalum pEr aruL n'ejcamoTu
kAmar poruT piNi pOkiya
10
n'Am veg kAtalar cenRa ARE.
piriviTai melin'ta tOzikkut talaivi colliyatu.

188. kuRijci
paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
mel viral mOcai pOla, kAn'taL
5
vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
tEm mutir cilampil taTaiiya
vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.
pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

189. pAlai
tam alatu illA n'am n'ayan'tu aruLi
innum vArAr; Ayinum, cenniyar,
teRal arug kaTavuL munnar, cIRiyAz
n'arampu icaittanna in kuraR kurukin
5
kagkai vagkam pOkuvarkollO-
ev vinai ceyvarkol tAmE?-vev vinaik
kolai val vETTuvan valai parin'tu pOkiya
kAnap puRavin cEval vAy n'Ul
cilampi am cinai verUum,
10
alagkal ulavai am kATu iRan'tOrE?
piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.

190. kuRijci
n'O, ini; vAziya-n'ejcE! mEvAr
Ar araN kaTan'ta mAri vaN makizt
titalai eHkin cEn'tan tan'tai,
tEm kamaz viri tAr iyal tEr azici,
5
vaNTu mUcu n'eytal n'elliTai malarum
ariyal am kazani ArkkATu anna
kAmar paNait tOL n'alam vIRu eytiya,
valai mAn mazaik kaN, kuRumakaL
cil mozit tuvar vAy n'akaikku makizn'tOyE!
pinninRa talaimakan ARRAnAki n'ejciRkuc colliyatu; allakuRippaTTu mILvAn n'ejciRkuc colliyatUum Am; iTaic curattuc cenRu talaimakaL n'alam uLLi mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatUum Am.

192. kuRijci
'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
maram payil cOlai maliya, pUziyar
uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
5
mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
azutanai uRaiyum am mA arivai!
payam kezu palavin kollik kuTa varaip
pUtam puNartta putitu iyal pAvai
10
viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
Ay n'alam uLLi varin, emakku
Emam Akum, malaimutal ARE.
iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

193. pAlai
aTTarakku uruvin vaTTu mukai Igkait
tuyt talaip putu malart tuLi talaik kalAva,
n'iRai n'Irp puniRRup pulam tuzaii, AnAy,
irum puRam tazUum perun' taN vATai!
5
n'inakkut tItu aRin'tanRO ilamE;
paNait tOL el vaLai jekiztta em kAtalar
aruj ceyal poruT piNip pirin'tanarAka,
yArum il oru ciRai irun'tu,
pEr ajar uRuviyai varuttAtImE!
piriviTai ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.

195. n'eytal
aruLAyAkalO, koTitE!-irug kazik
kuruLai n'Irn'Ay kozu mIn mAn'ti,
tillaiam potumpil paLLi koLLum
mellam pulampa! yAn kaNTicinE-
5
kallen puLLin kAnal am toNTi,
n'el ari tozuvar kUr vAL uRRena,
pal itaz tayagkiya kUmpA n'eytal
n'Ir alait tORRam pOla,
Iriya kaluzum, n'I n'ayan'tOL kaNNE.
kaLavinkaN n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAyina tOzi varaivu kaTAyatu.

207. n'eytal
kaNTal vElik kazi cUz paTappai
muNTakam vEyn'ta kuRiyiRaik kurampaik
kozu mIn koLpavar pAkkam kallena,
n'eTun' tEr paNNi varal AnAtE;
5
kunRattu anna kuvavu maNal n'In'ti
van'tanar, peyarvarkol tAmE? alkal,
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
kOT cuRA eRin'tena, curugkiya n'arampin
muTi mutir paratavar maTa mozik kuRumakaL,
10
valaiyum tUNTilum paRRi, perug kAl
tirai ezu pauvam munniya
kolai vej ciRAar pARpaTTanaLE.
n'otumalar varaivuzi, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRatu.

229. pAlai
'cERum, cERum' enRalin, pala pulan'tu,
'cenmin' enRal yAn ajcuvalE;
'cellAtIm' enac ceppin, pallOr
n'iRattu eRi pun colintiRattu ajcuvalE;
5
atanAl, cenmin; cenRu vinai muTimin; cenRAgku,
avaN n'ITAtal Ompumin; yAmattu,
izai aNi Akam vaTuk koLa muyagki,
uzaiyIrAkavum panippOL tamiyE
kuzaivAn, kaNNiTattu INTit taNNena,
10
ATiya iLa mazaip pinRai,
vATaiyum kaNTirO, van'tu n'inRatuvE?
talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai ARRuvittuc cella uTanpaTTatu; celavu azugkuvittatUum Am.

234. kuRijci
cAnROr varun'tiya varuttamum n'umatu
vAn tOyvu anna kuTimaiyum n'Okkit
tiru maNi varanRum kunRam koNTu ivaL
varu mulai Akam vazagkinO n'anRE
5
aHtu AnRu
aTai poruL karutuvir Ayin kuTaiyoTu
kazumalam tan'ta n'al tErc cempiyan
pagkuni vizavin uRan'taiyoTu
uLLi vizavin vajciyum ciRitE.
ceviliyAl aRattoTu n'iRkappaTTa n'aRRAy, tan'tai mutaliyOrkku aRattoTu n'inRatu.

235. n'eytal
uravut tirai poruta piNar paTu taTavu mutal,
aravu vAL vAya muL ilait tAzai
pon n'Er tAtin punnaiyoTu kamazum
pal pUg kAnal pakaRkuRi van'tu, n'am
5
mey kavin citaiyap peyarn'tananAyinum,
kunRin tOnRum kuvavu maNal ERi,
kaNTanam varukam cenmO-tOzi!-
taN tAr akalam vaNTu imirpu Uta,
paTu maNik kali mAk kaTaii,
10
n'eTu n'Irc cErppan varUum ARE.
varaivu n'ITa ARRALAg kAlattut tOzi varaivu malin'tatu.

271. pAlai
irum puniRRu erumaip peruj cevik kuzavi
pain' tAtu eruvin vaiku tuyil maTiyum
cezun' taN manaiyOTu em ivaN oziya,
cel perug kALai poym maruNTu, cEy n'ATTuc
5
cuvaik kAy n'ellip pOkku arum pogkar
vIz kaTait tiraL kAy orugkuTan tinRu,
vI cunaic ciRu n'Ir kuTiyinaL, kazin'ta
kuvaLai uNkaN en makaL Oranna,
cey pOz veTTiya poytal Ayam,
10
mAlai viri n'ilavil peyarpu puRagkANTaRku,
mA irun' tAzi kavippa,
tA inRu kazika, eR koLLAk kURRE.
manai maruNTu colliyatu.

355. kuRijci
putalvan InRa pUg kaN maTan'tai
mulai vAy uRukkum kai pOl, kAn'taT
kulaivAy tOyum kozu maTal vAzai
am maTal paTTa aruvit tIm n'Ir
5
cem muka man'ti Arum n'ATa!
mun'tai irun'tu n'aTTOr koTuppin,
n'ajcum uNpar n'ani n'Akarikar;
am cil Oti en tOzi tOT tuyil
n'ejcin inpuRAy Ayinum, atu n'I
10
en kaN OTi aLimati-
n'in kaN allatu piRitu yAtum ilaLE!
tOzi aruku aTuttatu; tOzi talaimakaLatu ARRAmai kaNTu varaivu kaTAyatUum Am.

385. n'eytal
ellai cenRapin, malarum kUmpina;
pulavu n'Ir aTaikarai yAmaip pArppOTu
alavanum aLaivayiR ceRin'tana; koTug kazi
irai n'acai varuttam vITa, maramicaip
5
puLLum piLLaiyoTu vatin'tana; atanAl,
pozutanRuAtalin, tamiyai varuti:
ezutu ezil mazaikka..............

396. kuRijci
peytu pOku ezili vaiku malai cEra,
tEn tUgku uyar varai aruvi Arppa,
vEgkai tan'ta veRpu aNi n'al n'AL,
ponnin anna pUj cinai tuzaii,
5
kamaz tAtu ATiya kavin peRu tOkai
pAcaRai mImicaik kaNam koLpu, jAyiRRu
uRu katir iLa veyil uNNum n'ATan!
n'in mArpu aNagkiya cellal aru n'Oy
yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-pal n'AL
10
kAmar n'ani col colli,
Emam enRu aruLAy, n'I mayagkinaiyE?
tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu; varaivu uNarttappaTTu ARRALAyc col liyatUum Am; iravukkuRi maRuttatUum Am.

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:24:06(இந்திய நேரம்)