தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAkAl VaLavan-kAkAl VaLavan

kAkAl vaLavan

55. pAlai
kAyn'tu celaR kanali kal pakat teRutalin,
In'tu kuruku urukum enRUz n'IL iTai,
uLi muka vem paral aTi varuttuRAlin,
viLi muRai aRiyA vEy kari kAnam,
5
vayak kaLiRRu anna kALaiyoTu en makaL
kazin'tataRku azin'tanROilenE! ozin'tu yAm
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, acaii,
vEvatu pOlum veyya n'ejcamoTu
kaNpaTai peREn, kanava oN paTaik
10
karikAl vaLavanoTu veNNip paRan'talaip
porutu puN n'ANiya cEralAtan
azi kaLa marugkin vAL vaTakkirun'tena,
innA in urai kETTa cAnROr
arum peRal ulakattu avanoTu celIiyar,
15
perumpiRitu AkiyAgku pirin'tu ivaN
kAtal vENTi, eR tuRan'tu
pOtalcellA en uyiroTu pulan'tE.
puNarn'tuTan pOna talaimakaTku iragkiya tAy teruTTum ayalilATTiyArkku uraittatu. - mAmUlanAr

125. pAlai
aram pOz av vaLai tOL n'ilai n'ekiza,
n'irampA vAzkkai n'Ertal vENTi
irag kAz anna arumpu mutir Igkai
Ali anna vAl vI tAay,
5
vai vAl Oti maiaNal Eyppat
tAtu uRu kuvaLaippOtu piNi aviza,
paTAap paig kaN pA aTik kaya vAyk
kaTAam mARiya yAnai pOla,
peytu vaRitu Akiya pogku celaR koNmU
10
mai tOy vicumpin mAtirattu uzitara,
pani aTUu n'inRa pAnAT kagkul
taniyOr matukai tUkkAy, taNNena,
muniya alaitti, muraN il kAlai;
kaitozu marapin kaTavuL cAnRa
15
ceyvinai marugkin cenROr val varin
viriuLaip polin'ta pariyuTai n'al mAn
veruvaru tAnaiyoTu vENTu pulattu iRutta
peru vaLak karikAl munnilaic cellAr,
cUTA vAkaip paRan'talai, ATu peRa
20
onpatu kuTaiyum n'an pakal ozitta
pITu il mannar pOla,
OTuvai mannAl vATai! n'I emakkE.
talaimakan vinai muRRi mINTamai uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -paraNar

141. pAlai
amma vAzi, tOzi! kaimmikak
kanavum kagkultORu iniya; n'anavum
punai vinai n'al il puLLum pAgkina;
n'ejcum n'anipukanRu uRaiyum; ejcAtu
5
ulaku tozil ulan'tu, n'Ajcil tujci,
mazai kAln'Igkiya mAka vicumpil
kuRu muyal maRu n'iRam kiLara, mati n'iRain'tu,
aRumIn cErum akal iruL n'aTu n'AL;
maRuku viLakkuRuttu, mAlai tUkki,
10
paza viRal mUtUrp palaruTan tuvanRiya
vizavu uTan ayara, varukatil amma!
tuvarap pularn'tu tU malar kajali,
takaram n'ARum taN n'aRug katuppin
putu maNa makaTUu ayiniya kaTi n'akarp
15
pal kOTTu aTuppil pAl ulai irIi,
kUzaik kUn'taR kuRun' toTi makaLir
peruj cey n'ellin vAgkukatir muRittu,
pAcaval iTikkum irug kAz ulakkaik
kaTitu iTi verIiya kamajcUl veN kuruku
20
tIm kulai vAzai Ogku maTal irAtu;
n'eTug kAl mAattuk kuRum paRai payiRRum
cel kuTi n'iRutta perum peyark karikAl
vel pOrc cOzan iTaiyARRu anna
n'al icai veRukkai tarumAr, pal poRip
25
pulik kEz uRRa pUviTaip peruj cinai
n'aran'ta n'aRum pU n'AL malar utira,
kalai pAyn'tu ukaLum, kal cEr vEgkai,
tEm kamaz n'eTu varaip piRagkiya
vEgkaTa vaippiR curan iRan'tOrE.
'piriviTai ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar

246. marutam
piNar mOTTu n'an'tin pEz vAy ERRai
katir mUkku Aral kaLavan Aka,
n'eTu n'Irp poykait tuNaiyoTu puNarum
mali n'Ir akal vayal yANar Ura!
5
pOtu Ar kUn'tal n'I veyyOLoTu
tAtu Ar kAjcit taN pozil akal yARu
ATinai enpa, n'erun'ai; alarE
kAy cina moympin perum peyark karikAl
Arkali n'aRavin veNNivAyil,
10
cIr kezu mannar maRaliya jATpin
imiz icai muracam poru kaLattu oziya,
patinoru vELiroTu vEn'tar cAya,
moy vali aRutta jAnRai,
toyyA azun'tUr Arppinum peritE.
tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - paraNar

376. marutam
cellal, makizn'a! n'iR cey kaTan uTaiyenman
kallA yAnai kaTi punal kaRRena,
mali punal poruta marutu Ogku paTappai,
oli katirk kazani, kazAar muntuRai,
5
kali koL cuRRamoTu karikAl kANa,
taN patam koNTu, tavirn'ta in icai
oN poRip punai kazal cEvaTip puraLa,
karug kaccu yAtta kANpin av vayiRRu,
irum polam pANTil, maNiyoTu teLirppa,
10
punal n'ayan'tu ATum atti aNi n'ayan'tu,
kAviri koNTu oLittAgkum annO!
n'umvayin pulattal cellEm; emvayin
pacan'tanRu, kANTicin n'utalE; acumpin
am tUmpu vaLLai azaR koTi mayakki,
15
vaN tOTTu n'ellin vAgku pIL viriya,
tuyt talai muTagku iRAt teRikkum, poRpuTaik
kuragkuuLaip puravik kuTTuvan
maran'tai anna, en n'alam tan'tu cenmE!
kAtaRparattai pulan'tu colliyatu. - paraNar

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:49:47(இந்திய நேரம்)