தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PiTTan-piTTan

piTTan

77. pAlai
'n'al n'utal pacappavum, ALvinai tarIiyar,
tun arug kAnam tunnutal n'anRu' enap
pinninRu cUzn'tanai Ayin, n'anRu innAc
cUzn'ticin vAziya, n'ejcE! veytuRa
5
iTi umiz vAnam n'Igki, yAgkaNum
kuTi patippeyarn'ta cuTTuTai mutu pAz,
kayiRu piNik kuzici Olai koNmAr,
poRi kaNTu azikkum AvaNamAkkaLin,
uyir tiRam peyara, n'al amark kaTan'ta
10
taRukaNALar kuTar tarIi, teRuvara,
cej cevi eruvai, ajcuvara ikukkum
kal atark kavalai pOkin, cIRUrp
pul arai ittip pukar paTu n'Izal
el vaLi alaikkum, iruL kUr mAlai,
15
vAnavan maRavan, vaNagkuvil taTak kai,
AnA n'aRavin vaN makiz, piTTan
porun'tA mannar aruj camattu uyartta
tirun'tuilai eHkam pOla,
arun' tuyar tarum, ivaL pani vAr kaNNE.
talaimakan piriyak karutiya n'ejciRkuc collic celavazugkuvittatu.- marutan iLa n'AkanAr

143. pAlai
ceyvinaip pirital eNNi, kaimmikak
kATu kavin oziyak kaTug katir teRutalin,
n'ITu cinai vaRiya Aka, ollena
vATu pal akal ilai kOTaikku oyyum
5
tEkku amal aTukkattu AgkaN mEkku ezupu,
muLi ariR piRan'ta vaLi vaLar kUr eric
cuTar n'imir n'eTug koTi viTar mukai muzagkum
'vem malai aruj curam n'In'ti aiya!
cERum' enRa ciRu coRku ivaTkE,
10
vacai il vem pOr vAnavan maRavan
n'acaiyin vAzn'arkku n'an kalam curakkum,
poyyA vAyvAL, punaikazal, piTTan
mai tavaz uyar cimaik kutiraik kavAan
akal aRai n'eTuj cunai, tuvalaiyin malarn'ta
15
taN kamaz n'Ilam pOla,
kaN pani kaluzn'tana; n'OkO yAnE.
poruLvayiR piriyak karutiya talaimakanai, tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, celavu azugkuvittatu. - AlampEri cAttanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:56:17(இந்திய நேரம்)