தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ParaNar-paraNar

paraNar

4
vAL, valam tara, maRup paTTana
cev vAnattu vanappup pOnRana;
tAL, kaLam koLa, kazal paRain'tana
koll ERRin maruppup pOnRana;
5
tOl, tuvaittu ampin tuLai tOnRuva,
n'ilaikku orAa ilakkam pOnRana;
mAvE, eRi patattAn iTam kATTa,
kaRuz poruta cev vAyAn,
eruttu vavviya puli pOnRana;
10
kaLiRu, katavu eRiyA, civan'tu, urAay,
n'uti mazugkiya veN kOTTAn,
uyir uNNum kURRup pOnRana;
n'IyE, alagku uLaip parIi ivuLip
polan' tErmicaip polivu tOnRi,
15
mAk kaTal n'ivan'tu ezutarum
cej jAyiRRuk kavinai mAtO
anaiyai AkanmARE,
tAy il tUvAk kuzavi pOla,
OvAtu kUum, n'in uTaRRiyOr n'ATE.
tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip paraNar pATiyatu.

63
enaip pal yAnaiyum ampoTu tuLagki,
viLaikkum vinai inRip paTai ozin'tanavE;
viRal pukaz mANTa puravi ellAm
maRat takai main'taroTu ANTup paTTanavE;
5
tEr tara van'ta cAnROr ellAm,
tOl kaN maRaippa, orugku mAyn'tanarE;
vicittu vinai mANTa mayirk kaN muracam,
poRukkun'ar inmaiyin, irun'tu viLin'tanavE;
cAn'tu amai mArpil n'eTu vEl pAyn'tena,
10
vEn'tarum porutu, kaLattu ozin'tanar; iniyE,
en AvatukoltAnE kazani
Ampal vaLLit toTik kai makaLir
pAcaval mukki, taN punal pAyum,
yANar aRAa vaippin
15
kAmar kiTakkai avar akan talai n'ATE?
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avarai ak kaLattil paraNar pATiyatu.

141
'pANan cUTiya pacum pon tAmarai
mAN izai viRali mAlaiyoTu viLagka,
kaTum pari n'eTun' tEr pUTTu viTTu acaii,
UrIr pOlac curattiTai irun'tanir!
5
yArIrO?' ena, vinaval AnA,
kAren okkal, kaTum paci, iravala!
ven vEl aNNal kANA UgkE,
n'inninum pulliyEm mannE; iniyE,
innEm AyinEm mannE; enRum
10
uTAa, pOrA Akutal aRin'tum,
paTAam majjaikku Itta em kO,
kaTAa yAnaik kali mAn pEkan,
'et tuNai Ayinum Ittal n'anRu' ena,
maRumai n'OkkinRO anRE,
15
piRar, vaRumai n'OkkinRu, avan kai vaNmaiyE.
tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai; pulavarARRuppaTaiyum Am.
vaiyAvik kOpperum pEkanaip paraNar pATiyatu.

142
aRu kuLattu ukuttum, akal vayal pozin'tum,
uRum iTattu utavAtu uvar n'ilam UTTiyum,
varaiyA marapin mAripOla,
kaTAa yAnaik kazal kAl pEkan
5
koTaimaTam paTutal allatu,
paTaimaTam paTAn, piRar paTai mayakkuRinE.
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

144
aruLAy AkalO koTitE; iruL vara,
cIRiyAz cevvazi paNNi, yAza n'in
kAr etir kAnam pATinEmAka,
n'Il n'aRu n'eytalin polin'ta uNkaN
5
kaluzn'tu, vAr arip pani pUN akam n'anaippa,
inaital AnALAka, 'iLaiyOy!
kiLaiyaiman, em kEL veyyORku?' ena,
yAm tan tozutanam vinava, kAn'taL
mukai purai viralin kaNNIr tuTaiyA,
10
'yAm avan kiLaijarEm allEm; kEL, ini:
em pOl orutti n'alan n'ayan'tu, enRum,
varUum' enpa 'vayagku pukazp pEkan
ollena olikkum tEroTu,
mullai vEli, n'al UrAnE.'
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avaL kAraNamAkap paraNar pATiyatu.

145
'maTat takai mA mayil panikkum' enRu aruLi,
paTAam Itta keTAa n'al icai,
kaTAa yAnaik kali mAn pEka!
pacittum vArEm; pAramum ilamE;
5
kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAz
n'ayam purin'tu uRaiyun'ar n'aTugkap paNNi,
'aRam ceytImO, aruL veyyOy!' ena,
iHtu yAm iran'ta paricil: aHtu iruLin,
ina maNi n'eTun' tEr ERi,
10
innAtu uRaivi arum paTar kaLaimE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avaL kAraNamAka avar pATiyatu.

336
vETTa vEn'tanum vej cinattinanE;
kaTavana kazippu ivaL tan'taiyum ceyyAn;
oLiRu mukattu En'tiya vIgku toTi maruppin
kaLiRum kaTimaram cErA; cErn'ta
5
oLiRu vEl maRavarum vAy mUzttanarE;
iyavarum aRiyAp pal iyam kaRagka,
annO, perum pEtuRRanRu, iv arug kaTi mUtUr;
aRan ilaL manRa tAnE viRal malai
vEgkai veRpin virin'ta kOgkin
10
mukai vanappu En'tiya muRRA iLamulait
takai vaLarttu eTutta n'akaiyoTu,
pakai vaLarttirun'ta ip paNpu il tAyE.
tiNai kAjci; tuRai makaTpAR kAjci.
paraNar pATiyatu.

341
vEn'tu kuRaiyuRavum koTAan, En'tu kOTTu
am pUn' toTalai aNit tazai alkul,
cem poRic cilampin iLaiyOL tan'tai,
ezu viTTu amaitta tiN n'ilaik katavin
5
arai maN ijci n'AT koTi n'uTagkum
..........................................................................................................
pulik kaNattu anna kaTug kaN cuRRamoTu,
mARRam mARAn, maRaliya cinattan,
'pUk kOL' ena Eey, kayam pukkananE;
10
viLagkuizaip polin'ta vELA mel iyal,
cuNagku aNi vana mulai, avaLoTu n'ALai
maNam puku vaikal Akutal onRO
Ar amar uzakkiya maRam kiLar munpin,
n'IL ilai eHkam maRutta uTampoTu
15
vArA ulakam pukutal onRu enap
paTai toTTananE, kurucil; AyiTaik
kaLiRu porak kalagkiya taN kayam pOla,
perug kavin izappatu kollO,
men punal vaippin it taN paNai UrE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

343
'mIn n'oTuttu n'el kuvaii,
micai ampiyin manai maRukkun'tu,
manaik kuvaiiya kaRi mUTaiyAl,
kalic cummaiya karai kalakkuRun'tu;
5
kalam tan'ta poR paricam
kazit tONiyAn, karai cErkkun'tu;
malait tAramum kaTal tAramum
talaip peytu, varun'arkku Iyum
punal am kaLLin polan' tArk kuTTuvan
10
muzagku kaTal muzavin muciRi anna,
n'alamcAl vizup poruL paNin'tu van'tu koTuppinum,
puraiyar allOr varaiyalaL, ivaL' enat
tan'taiyum koTAan Ayin van'tOr,
vAyppaTa iRutta ENi AyiTai
15
varun'tinRu kollO tAnE parun'tu uyirttu
iTai matil cEkkum puricai,
paTai mayagku Ar iTai, n'eTu n'al UrE?
tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

348
veNNel arijar taNNumai verIi,
kaN maTal koNTa tIm tEn iriya,
kaL arikkum kuyam, ciRu cil
mIn cIvum pAN cEri,
5
vAymozit tazumpan UNUr anna,
kuvaLai uNkaN ivaLai, tAyE
InALAyinaL Ayin, AnAtu
n'izaltoRum n'eTun' tEr n'iRpa, vayintoRum,
cen' n'utal yAnai piNippa,
10
varun'talaman em perun' tuRai maranE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

352
tEem koNTa veN maNTaiyAn,
vI...................................................................kaRakkun'tu;
aval vakutta pacug kuTaiyAn,
putal mullaip pUp paRikkun'tu;
5
Ampal vaLLit toTik kai makaLir
kunRu ERip punal pAyin,
puRa vAyAl punal vaLa
............................................................ n'oTai n'aRavin
mA vaN tittan veNNel vEli
10
uRan'tai anna uraicAl n'an kalam
koTuppavum koLAane
.......................r tan'ta n'Aku iLa vEgkaiyin,
katirttu oLi tikazum n'uN pal cuNagkin
mAk kaN malarn'ta mulaiyaL; tannaiyum
15
ciRu kOl uLaiyum puravi
...................................................................... yamarE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

354
araicu talaivarinum aTagkal AnA
n'irai kAz eHkam n'Irin mUzkap
puraiyOr cErn'tena, tan'taiyum peyarkkum;
vayal amar kazani vAyil poykai,
5
kayal Ar n'Arai ukaitta vALai
punalATu makaLir vaLa manai oyyum
Ur kavin izappavum varuvatu kollO
cuNagku aNin'tu eziliya aNan'tu En'tu iLa mulai,
vIgku iRaip paNait tOL, maTan'tai
10
mAn piNai anna makiz maTa n'OkkE?
tiNaiyum tuRaiyum avai.
paraNar pATiyatu.

369
iruppu mukaj ceRitta En'tu ezil maruppin,
karug kai yAnai koNmU Aka,
n'ILmozi maRavar eRivanar uyartta
vAL min Aka, vayagku kaTippu amain'ta
5
kurutip paliya muracu muzakku Aka,
aracu arAp panikkum aNagku uRu pozutin,
vev vicaip puravi vIcu vaLi Aka,
vicaippuRu val vil vIgku n'AN ukaitta
kaNait tuLi pozin'ta kaN akan kiTakkai.
10
Irac ceRuvayin tEr Er Aka,
viTiyal pukku, n'eTiya n'ITTi, n'in
cerup paTai miLirn'ta tiruttuRu paij cAl,
piTittu eRi veL vEl kaNaiyamoTu vitti,
vizut talai cAytta veruvaru paig kUz,
15
pEymakaL paRRiya piNam piRagku pal pOrpu,
kaNa n'ariyOTu kazutu kaLam paTuppa,
pUtam kAppa, polikaLam tazIi,
pATun'arkku irun'ta pITuTaiyALa!
tEyvai veN kAz puraiyum vici piNi
20
vEyvai kANA virun'tin pOrvai
arik kural taTAri uruppa oRRi,
pATi van'ticin; peruma! pATu AnRu
ezili tOyum imiz icai aruvi,
ponnuTai n'eTug kOTTu, imaiyattu anna
25
OTai n'utala, olkutal aRiyA,
tuTi aTik kuzaviya piTi iTai miTain'ta
vEza mukavai n'alkumati
tAzA Ikait takai veyyOyE!
tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai ErkkaLa uruvakamum Am.
cEramAn kaTal OTTiya vel kezu kuTTuvanaip paraNar pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:32:04(இந்திய நேரம்)