தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

AtiyamAn N'eTumAn Ajci-atiyamAn N'eTumAn Ajci

atiyamAn n'eTumAn ajci

87
kaLam pukal Ompumin, tevvir! pOr etirn'tu,
emmuLum uLan oru porun'an; vaikal
eN tEr ceyyum taccan
tigkaL valitta kAl annOnE.
tiNai tumpai; tuRai tAnai maRam.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

88
yAvir Ayinum, 'kUzai tAr koNTu
yAm porutum' enRal Ompumin Ogku tiRal
oLiRu ilagku n'eTu vEl mazavar perumakan,
katir viTu n'uN pUN am pakaTTu mArpin
5
vizavu mEmpaTTa n'al pOr
muzavut tOL ennaiyaik kANA UgkE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

89
'izai aNip polin'ta En'tu kOTTu alkul,
maTavaral, uNkaN, vAL n'utal, viRali!
porun'arum uLarO, n'um akan talai n'ATTu?' ena,
vinaval AnAp porupaTai vEn'tE!
5
eRi kOl ajcA aravin anna
ciRu val maLLarum uLarE; atAanRu,
potuvil tUgkum viciyuRu taNNumai
vaLi poru teN kaN kETpin,
'atu pOr' ennum ennaiyum uLanE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

90
uTai vaLai kaTuppa malarn'ta kAn'taL
aTai malku kuLaviyoTu kamazum cAral,
maRap puli uTalin, mAn kaNam uLavO?
maruLina vicumpin mAtirattu INTiya
5
iruLum uNTO, jAyiRu cinavin?
accoTu tAkkip pAr uRRu igkiya
paNTac cAkATTu Azcci colliya,
vari maNal jemara, kal paka, n'aTakkum
perumitap pakaTTukkut tuRaiyum uNTO?
10
ezumaram kaTukkum tAL tOy taTak kai
vazu il van kai, mazavar peruma!
iru n'ilam maN koNTu cilaikkum
porun'arum uLarO, n'I kaLam pukinE?
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

91
valam paTu vAyvAL En'ti, onnAr
kaLam paTak kaTan'ta kazal toTit taTak kai,
Ar kali n'aRavin, atiyar kOmAn!
pOr aTu tiruvin polan' tAr ajci!
5
pAl purai piRai n'utal polin'ta cenni
n'IlamaNi miTaRRu oruvan pOla
mannuka peruma! n'IyE, tol n'ilaip
peru malai viTarakattu aru micaik koNTa
ciRiyilai n'ellit tIm kani kuRiyAtu,
10
Atal n'in akattu aTakki,
cAtal n'Igka, emakku IttanaiyE!
tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
avanai avar n'ellip pazam peRRup pATiyatu.

92
yAzoTum koLLA; pozutoTum puNarA;
poruL aRivArA; Ayinum, tan'taiyarkku
aruL van'tanavAl, putalvartam mazalai;
en vAyc collum anna onnAr
5
kaTi matil araN pala kaTan'ta
n'eTumAn ajci! n'I aruLalmARE.
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

93
tiN piNi muracam izumena muzagkac
cenRu, amar kaTattal yAvatu? van'tOr
tAr tAgkutalum ARRAr, veTipaTTu,
OTal marIiya pITu il mannar
5
n'OyppAl viLin'ta yAkkai tazIi,
kAtal maRan'tu, avar tItu marugku aRumAr,
aRam puri koLkai n'AnmaRai mutalvar
tiRam puri pacum pul parappinar kiTappi,
'maRam kan'tAka n'al amar vIzn'ta
10
n'IL kazal maRavar celvuzic celka!' ena
vAL pOzn'tu aTakkalum uyn'tanar mAtO
vari jimiRu Arkkum vAy puku kaTAattu
aNNal yAnai aTu kaLattu oziya,
aruj camam tataiya n'URi, n'I,
15
perun' takai! vizup puN paTTa mARE.
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avan porutu puNpaTTu n'inROnai avar pATiyatu.

94
Urk kuRumAkkaL veN kOTu kazAalin,
n'Irt tuRai paTiyum perug kaLiRu pOla
iniyai, peruma! emakkE; maRRu atan
tun arug kaTAam pOla
5
innAy, peruma! n'in onnAtOrkkE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

95
ivvE, pIli aNin'tu, mAlai cUTTi,
kaN tiraL n'On kAz tirutti, n'ey aNin'tu,
kaTiyuTai viyal n'akaravvE; avvE,
pakaivark kutti, kOTu, n'uti, citain'tu,
5
kol tuRaik kuRRila mAtO enRum
uNTAyin patam koTuttu,
illAyin uTan uNNum,
illOr okkal talaivan,
aNNal em kOmAn, vain' n'uti vElE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai vAL magkalam.
avan tUtuviTa, toNTaimAnuzaic cenRa auvaikku avan paTaikkalak koTTil kATTa, avar pATiyatu.

97
pOrkku uraiip pukanRu kazitta vAL,
uTanRavar kAppuTai matil azittalin,
Un uRa mUzki, uru izan'tanavE;
vElE, kuRumpu aTain'ta araN kaTan'tu, avar
5
n'aRug kaLLin n'ATu n'aittalin,
curai tazIiya irug kAzoTu
maTai kalagki n'ilai tirin'tanavE;
kaLiRE, ezUut tAgkiya katavam malaittu, avar
kuzUuk kaLiRRuk kuRumpu uTaittalin,
10
parUup piNiya toTi kazin'tanavE;
mAvE, paran'tu orugku malain'ta maRavar
polam pain' tAr keTap paritalin,
kaLan uzan'tu acaiiya maRuk kuLampinavE;
avan tAnum, n'ilam tiraikkum kaTal tAnaip
15
polan' tumpaik kazal pANTil
kaNai poruta tuLait tOlannE.
AyiTai, uTanROr uytal yAvatu? 'taTan' tAL,
piNik katir, n'ellin cemmal mUtUr
n'umakku urittAkal vENTin, cenRu avaRku
20
iRukkal vENTum, tiRaiyE; maRuppin,
olvAn allan, velpOrAn' enac
collavum tERIrAyin, mel iyal,
kazal kani vakutta tuNaic cil Oti,
kuRun' toTi makaLir tOL viTal
25
iRumpUtu anRu; aHtu aRin'tu ATuminE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

98
munait tevvar muraN aviyap
porak kuRukiya n'uti maruppin n'in
inak kaLiRu celak kaNTavar
matil katavam ezuc cellavum,
5
piNan azugkak kaLan uzakkic
celavu acaiiya maRuk kuLampin n'in
ina n'al mAc celak kaNTavar
kavai muLLin puzai aTaippavum,
mArpuRac cErn'tu olkAt
10
tOl ceRippu il n'in vEl kaNTavar
tOl kaziyoTu piTi ceRippavum,
vAL vAytta vaTup paran'ta n'in
maRa main'tar main'tu kaNTavar
puN paTu kuruti ampu oTukkavum,
15
n'IyE, aiyavi pukaippavum tAgkAtu, oyyena,
uRumuRai marapin puRam n'inRu uykkum
kURRattu anaiyai; Akalin, pORRAr
iragka viLivatukollO varampu aNain'tu
iRagkukatir alamvaru kazani,
20
perum punal paTappai, avar akan talai n'ATE!
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; tiNai vajciyum, tuRai koRRa vaLLaiyum Am.
avanai avar pATiyatu.

99
amararp pENiyum, Avuti aruttiyum,
arum peRal marapin karumpu ivaN tan'tum,
n'Ir aka irukkai Azi cUTTiya
tol n'ilai marapin n'in munnOr pOla,
5
Ikai am kazal kAl, irum panam puTaiyal,
pU Ar kAvin, puniRRup pulAl n'eTu vEl,
ezu poRi n'ATTattu ezAat tAyam
vazu inRu eytiyum amaiyAy, ceru vETTu,
imiz kural muracin ezuvaroTu muraNic
10
cenRu, amar kaTan'tu, n'in ARRal tORRiya
anRum, pATun'arkku ariyai; inRum
paraNan pATinan maRkol maRRu n'I
muraN miku kOvalUr n'URi, n'in
araN aTu tikiri En'tiya tOLE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan kOvalUr eRin'tAnai avar pATiyatu.

100
kaiyatu vElE; kAlana punai kazal;
meyyatu viyarE; miTaRRatu pacum puN;
vaTkar pOkiya vaLar iLam pOn'tai
uccik koNTa Uci veN tOTTu,
5
veTci mA malar, vEgkaiyoTu viraii,
curi irum pittai poliyac cUTi,
varivayam poruta vayak kaLiRu pOla,
innum mARAtu cinanE; annO!
uyn'tanar allar, ivan uTaRRiyOrE;
10
ceRuvar n'Okkiya kaN, tan
ciRuvanai n'Okkiyum, civappu AnAvE.
tiNaiyum tuRaiyum avai; tiNai vajciyum, tuRai koRRavaLLaiyum Am.
atiyamAn tavamakan piRan'tavanaik kaNTAnai avar pATiyatu.

101
oru n'AL cellalam; iru n'AL cellalam;
pala n'AL payinRu, palaroTu cellinum,
talai n'AL pOnRa viruppinanmAtO
izai aNi yAnai iyal tEr ajci
5
atiyamAn; paricil peRUum kAlam
n'ITTinum, n'ITTAtuAyinum, kaLiRu tan
kOTTu iTai vaitta kavaLam pOlak
kaiyakattatu; atu poy AkAtE;
arun'ta EmAn'ta n'ejcam!
10
varun'ta vENTA; vAzka, avan tALE!
tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTAn'ilai.
avanai avar pATiyatu.

103
oru talaip patalai tUgka, oru talait
tUmpu akac ciRu muzAt tUgkat tUkki,
'kavizn'ta maNTai malarkkun'ar yAr?' enac
curanmutal irun'ta cil vaLai viRali!
5
celvaiAyin, cENOn allan;
munai cuTa ezun'ta magkul mAp pukai
malai cUz majcin, maza kaLiRu aNiyum
pakaip pulattOnE, pal vEl ajci;
pozutu iTaippaTAap pularA maNTai
10
mezuku mel aTaiyin kozu n'iNam peruppa,
alattaR kAlai Ayinum,
purattal vallan; vAzka, avan tALE!
tiNai atu; tuRai viRaliyARRuppaTai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

104
pORRumin, maRavIr! cARRutum, n'ummai:
Urk kuRumAkkaL ATak kalagkum
tAL paTu cil n'Irk kaLiRu aTTu vIzkkum
IrppuTaik karAattu anna ennai
5
n'uN pal karumam n'inaiyAtu,
'iLaiyan' enRu ikazin, peRal aritu, ATE.
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

115
oru cAr aruvi Arppa, oru cAr
pANar maNTai n'iRaiyap peymmAr,
vAkka ukka tEk kaL tERal
kal alaittu ozukummannE! pal vEl,
5
aNNal yAnai, vEn'tarkku
innAn Akiya iniyOn kunRE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

116
tIm n'Irp perug kuNTu cunaip pUtta kuvaLaik
kUmpu aviz muzun'eRi puraLvarum alkul,
En'tu ezil mazaik kaN, in n'akai, makaLir
pul mUcu kavalaiya muL miTai vEli,
5
pajci munRil, ciRRil AgkaN,
pIrai n'ARiya curai ivar marugkin,
Ittu ilaik kuppai ERi, umaNar
uppu oy ozukai eNNupa mAtO;
n'OkO yAnE; tEykamA, kAlai!
10
payil pUj cOlai mayil ezun'tu Alavum,
payil iruj cilampil kalai pAyn'tu ukaLavum,
kalaiyum koLLAvAka, palavum
kAlam anRiyum maram payam pakarum
yANar aRAa viyal malai aRRE
15
aNNal n'eTu varai ERi, tan'tai
periya n'aRavin, kUr vEl pAriyatu
arumai aRiyAr, pOr etirn'tu van'ta
valam paTu tAnai vEn'tar
polam paTaik kali mA eNNuvOrE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

117
maimmIn pukaiyinum, tUmam tOnRinum,
ten ticai marugkin veLLi OTinum,
vayalakam n'iRaiya, putal pU malara,
manaittalai makavai InRa amark kaN
5
AmA n'eTu n'irai n'an pul Ara,
kOol cemmaiyin cAnROr palki,
peyal pizaippu aRiyAp punpulattatuvE
piLLai verukin muL eyiRu puraiyap
pAcilai mullai mukaikkum
10
Ay toTi arivaiyar tan'tai n'ATE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

118
aRaiyum poRaiyum maNan'ta talaiya,
eN n'AL tigkaL anaiya koTug karait
teL n'Irc ciRu kuLam kILvatu mAtO
kUr vEl kuvaiiya moympin
5
tEr vaN pAri taN paRampu n'ATE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

119
kArp peyal talaiiya kANpu in kAlai,
kaLiRRu muka variyin teRuz vI pUppa,
cem puRRu Iyalin in aLaip puLittu;
men tinai yANarttu; n'an'tum kollO
5
n'izal il n'IL iTait tani maram pOla,
paNai kezu vEn'tarai iRan'tum
iravalarkku Iyum vaLLiyOn n'ATE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

120
veppuL viLain'ta vEgkaic cej cuval
kArp peyal kalitta perum pATTu Irattu,
pUzi mayagkap pala uzutu, vitti,
palli ATiya pal kiLaic cevvik
5
kaLai kAl kazAlin, tOTu olipu n'an'ti,
men mayil puniRRup peTai kaTuppa n'ITi,
karun' tAL pOki, orugku pIL virin'tu,
kIzum mElum ejcAmaip pala kAyttu,
vAlitin viLain'ta putu varaku ariya,
10
tinai koyya, kavvai kaRuppa, avaraik
kozug koTi viLark kAy kOT patam Aka,
n'ilam putaip pazuniya maTTin tERal
pul vEyk kurampaik kuTitoRum pakarn'tu,
n'aRu n'eyk kaTalai vicaippa, cORu aTTu,
15
perun'tOL tAlam pUcal mEvara,
varun'tA yANarttu; n'an'tumkollO
irum pal kUn'tal maTan'taiyar tan'tai
ATu kazai n'aralum cET cimai, pulavar
pATi AnAp paNpin pakaivar
20
OTu kazal kampalai kaNTa
ceru vej cEey peru viRal n'ATE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

206
vAyilOyE! vAyilOyE!
vaLLiyOr cevimutal vayagkumozi vitti, tAm
uLLiyatu muTikkum uranuTai uLLattu
varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkaip
5
paricilarkku aTaiyA vAyilOyE!
kaTumAn tOnRal n'eTumAn ajci
tan aRiyalankol? en aRiyalankol?
aRivum pukazum uTaiyOr mAyn'tena,
vaRun' talai ulakamum anRE; atanAl,
10
kAvinem kalanE; curukkinem kalappai;
maram kol taccan kai val ciRAar
mazuvuTaik kATTakattu aRRE
et ticaic celinum, at ticaic cORE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajci paricil n'ITTittAnai auvaiyAr pATiyatu.

208
'kunRum malaiyum pala pin oziya,
van'tanen, paricil koNTanen celaRku' ena
n'inRa en n'ayan'tu aruLi, 'Itu koNTu,
Igkanam celka, tAn' ena, ennai
5
yAgku aRin'tananO, tAgku arug kAvalan?
kANAtu Itta ip poruTku yAn Or
vANikap paricilan allen; pENi,
tinai anaittuAyinum, initu avar
tuNai aLavu aRin'tu, n'alkinar viTinE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyuzaic cenRa perujcittiranAraik kANAtu,'itu koNTu celka!' enRu avan paricil koTuppak koLLAtu, avar colliyatu.

231
eRi punak kuRavan kuRaiyal anna
kari puRa viRakin Ima oL azal,
kuRukinum kuRukuka; kuRukAtu cenRu,
vicumpuRa n'ILinum n'ILka pacug katirt
5
tigkaL anna veNkuTai
oN jAyiRu annOn pukaz mAyalavE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

232
illAkiyarO, kAlai mAlai!
allAkiyar, yAn vAzum n'ALE!
n'aTukal pIli cUTTi, n'Ar ari
ciRu kalattu ukuppavum koLvankollO
5
kOTu uyar piRagku malai kezIiya
n'ATu uTan koTuppavum koLLAtOnE?
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

235
ciRiya kaL peRinE, emakku Iyum; mannE!
periya kaL peRinE,
yAm pATa, tAn makizn'tu uNNum; mannE!
ciRu cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
5
peruj cORRAnum n'ani pala kalattan; mannE!
enpoTu taTi paTu vazi ellAm emakku Iyum; mannE!
ampoTu vEl n'uzai vazi ellAm tAn n'iRkum; mannE!
n'aran'tam n'ARum tan kaiyAl,
pulavu n'ARum en talai taivarum; mannE!
10
arun' talai irum pANar akal maNTait tuLai urIi,
irappOr kaiyuLum pOki,
purappOr punkaN pAvai cOra,
am col n'uN tErccip pulavar n'Avil
cenRu vIzn'tanRu, avan
15
aru n'iRattu iyagkiya vElE!
Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
ini, pATun'arum illai; pATun'arkku onRu Ikun'arum illai;
panit tuRaip pakanRai n'aRaik koL mAmalar
cUTAtu vaikiyAgku, piRarkku onRu
20
IyAtu vIyum uyir tavap palavE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

310
pAl koNTu maTuppavum uNNAn Akalin,
ceRAatu Occiya ciRu kOl ajciyoTu,
uyavoTu varun'tum mannE! iniyE
pukar n'iRam koNTa kaLiRu aTTu AnAn,
5
munn'AL vIzn'ta uravOr makanE,
unnilan ennum, puN onRu ampu
mAn uLai anna kuTumit
tOl micaik kiTan'ta pul aNalOnE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
ponmuTiyAr pATiyatu.

315
uTaiyan Ayin uNNavum vallan;
kaTavar mItum irappOrkku Iyum;
maTavar makiz tuNai; n'eTu mAn ajci
il iRaic cerIiya jelikOl pOla,
5
tOnRAtu irukkavum vallan; maRRatan
kAnRu paTu kanai eri pOla,
tOnRavum vallan tAn tOnRugkAlE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

390
aRavai n'ejcattu Ayar, vaLarum
maRavai n'ejcattu AyivALar,
arumpu alar cerun'ti n'eTug kAl malar kamaz,
.........................................................manna muRRattu,
5
Arvalar kuRukin allatu, kAvalar
kanavinum kuRukAk kaTiyuTai viyal n'akar,
malaik kaNattu anna mATam cilampa, en
arik kural taTAri iriya oRRip
pATi n'inRa pal n'AL anRiyum,
10
cenRa jAnRaic cenRu paTar iravin
van'tataR koNTu, 'n'eTug kaTai n'inRa
pun talaip porun'an aLiyantAn' ena,
tannuzaik kuRukal vENTi, en arai
mutu n'Irp pAci anna uTai kaLain'tu,
15
tiru malar anna putu maTik koLIi,
makiz taral marapin maTTE anRiyum,
amiztu ana marapin Un tuvai aTicil
veLLi veN kalattu UTTal anRi,
mun Urp potiyil cErn'ta men n'aTai
20
irum pEr okkal perum pulampu akaRRa,
akaTu n'anai vEgkai vI kaNTanna
pakaTu taru cen'n'el pOroTu n'alki,
'koNTi peRuka!' enROnE uN tuRai
malai alar aNiyum talai n'Ir n'ATan;
25
kaNTAR koNTum avan tirun'tu aTi vAztti,
.............................................................................................................................
vAn aRiyala en pATu paci pOkkal;
aNNal yAnai vEn'tar
uNmaiyO, aRiyal? kANpu aRiyalarE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:44:05(இந்திய நேரம்)