தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ay

Ay

127
'kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAzp
pATu in panuval pANar uyttena,
kaLiRu ilavAkiya pul arai n'eTu veLil,
kAna majjai kaNanoTu cEppa,
5
Ikai ariya izai aNi makaLiroTu
cAyinRu' enpa, Aay kOyil;
cuvaikku initu Akiya kuyyuTai aTicil
piRarkku Ivu inRit tam vayiRu arutti,
uraicAl Ogku pukaz orIiya
10
muraicu kezu celvar n'akar pOlAtE.
tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
Ayai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

128
manRap palavin mAc cinai man'ti
iravalar n'ARRiya vici kUTu muzavin
pATu in teN kaN, kani cettu, aTippin,
annac cEval mARu ezun'tu Alum,
5
kazal toTi Aay mazai tavaz potiyil
ATumakaL kuRukin allatu,
pITu kezu mannar kuRukalO aritE.
tiNai atu; tuRai vAzttu; iyanmoziyum Am.
avanai avar pATiyatu.

129
kuRi iRaik kurampaik kuRavar mAkkaL
vAgku amaip pazuniya tERal makizn'tu,
vEgkai munRil kuravai ayarum,
tIm cuLaip palavin, mA malaik kizavan
5
Aay aNTiran, aTu pOr aNNal
iravalarkku Itta yAnaiyin, karavu inRu,
vAnam mIn pala pUppin, AnAtu
oru vazik karu vazi inRip
peru veLLennin, pizaiyAtu mannE.
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

130
viLagku maNik koTum pUN Aay! n'in n'ATTu
iLam piTi oru cUl pattu InummO?
n'innum n'inmalaiyum pATi varun'arkku,
in mukam karavAtu, uvan'tu n'I aLitta
5
aNNal yAnai eNNin, kogkark
kuTa kaTal OTTiya jAnRait
talaippeyarttiTTa vElinum palavE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

131
mazaik kaNam cEkkum mA malaik kizavan,
vazaip pUg kaNNi vAy vAL aNTiran,
kunRam pATinakollO
kaLiRu mika uTaiya ik kavin peRu kATE?
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

132
mun uLLuvOnaip pin uLLinEnE!
Azka, en uLLam! pOzka, en n'AvE!
pAz Urk kiNaRRin tUrka, en ceviyE!
n'aran'tai n'aRum pul mEyn'ta kavari
5
kuvaLaip paij cunai paruki, ayala
takarat taN n'izal piNaiyoTu vatiyum
vaTa ticaiyatuvE vAn tOy imayam.
ten ticai Aay kuTi inRAyin,
piRazvatu mannO, im malar talai ulakE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

133
mel iyal viRali! n'I n'al icai ceviyin
kETpin allatu, kANpu aRiyalaiyE;
kANTal vENTinaiAyin mANTa n'in
virai vaLar kUn'tal varai vaLi uLara,
5
kalava majjaiyin kANvara iyali,
mAri anna vaNmait
tEr vEL Ayaik kANiya cenmE!
tiNai atu; tuRai viRaliyARRuppaTai.
avanai avar pATiyatu.

134
'immaic ceytatu maRumaikku Am' enum
aRa vilai vaNikan Aay allan;
piRarum cAnROr cenRa n'eRi ena,
Agkup paTTanRu, avan kaivaNmaiyE.
tiNai atu; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

135
koTuvari vazagkum kOTu uyar n'eTu varai,
aru viTarc ciRu n'eRi ERalin, varun'ti,
taTavaral koNTa takai mel otukkin,
vaLaik kai viRali en pinnaL Aka,
5
pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
vari n'avil panuval pulam peyarn'tu icaippa,
paTumalai n'inRa payam kezu cIRiyAz
olkal uLLamoTu oru puTait tazIi,
pukazcAl ciRappin n'in n'al icai uLLi,
10
van'tanen en'tai! yAnE: enRum,
manRu paTu paricilark kANin, kanRoTu
kaRai aTi yAnai iriyal pOkkum
malai kezu n'ATan! mA vEL Aay!
kaLiRum anRE; mAvum anRE;
15
oLiRu paTaip puraviya tErum anRE;
pANar, pATun'ar, paricilar, Agku avar,
tamatu enat toTukkuvarAyin, 'ematu' enap
paRRal tERRAp payag kezu tAyamoTu,
anna Aka, n'in Uzi; n'innaik
20
kANTal vENTiya aLavai vENTAr
uRu muraN kaTan'ta ARRal
potu mIkkURRattu n'ATu kizavOyE!
tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
avanai avar pATiyatu.

136
yAzp pattarp puRam kaTuppa
izai valan'ta pal tunnattu
iTaip purai paRRi, piNi viTAa
Irk kuzAttOTu iRai kUrn'ta
5
pEen pakai ena onRu enkO?
uNNAmaiyin Un vATi,
teN n'Irin kaN malki,
kacivuRRa en pal kiLaiyoTu
paci alaikkum pakai onRu enkO?
10
anna tanmaiyum aRin'tu IyAr,
'n'innatu tA' ena, n'ilai taLara,
maram piRagkiya n'aLic cilampil,
kuragku anna pun kuRug kULiyar
paran'tu alaikkum pakai onRu enkO?
15
'Aagku, enaip pakaiyum aRiyun'an Ay'
enak karuti, peyar Etti,
vAy Ara n'in icai n'ampi,
cuTar cuTTa curattu ERi,
ivaN van'ta peru n'acaiyEm;
20
'emakku IvOr piRarkku IvOr;
piRarkku IvOr tamakku Ipa' ena,
anaittu uraittanan yAn Aka,
n'inakku ottatu n'I n'ATi,
n'alkinai viTumati, paricil! alkalum,
25
taN punal vAyil tuRaiyUr muntuRai
n'uN pala maNalinum Etti,
uNkuvam, peruma! n'I n'alkiya vaLanE.
tiNai atu; tuRai paricil kaTAn'ilai.
avanait tuRaiyUr OTaikizAr pATiyatu.

240
ATu n'aTaip puraviyum, kaLiRum, tErum,
vATA yANar n'ATum Urum,
pATun'arkku arukA Aay aNTiran
kOTu En'tu alkul, kuRun' toTi makaLiroTu,
5
kAlan ennum kaNNili uyppa,
mElOr ulakam eytinan enAa,
potta aRaiyuL pOz vAyk kUkai,
'cuTTuk kuvi' enac cettOrp payirum
kaLLi am paRan'talai oru ciRai alki,
10
oL eri n'aippa uTampu mAyn'tatu;
pullen kaNNar puravalark kANAtu,
kallen cuRRamoTu kaiyazin'tu, pulavar
vATiya paciyarAki, piRar
n'ATu paTu celavinar Ayinar, iniyE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
Ayaik kuTTuvan kIranAr pATiyatu.

241
'tiN tEr iravalarkku, Itta, taN tAr,
aNTiran varUum' enna, oN toTi
vaccirat taTak kai n'eTiyOn kOyiluL,
pOrppuRu muracam kaRagka,
5
Arppu ezun'tanRAl, vicumpinAnE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:45:20(இந்திய நேரம்)