தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

COzan KuLamuRRattut Tujciya KiLLi VaLavan-cOzan KuLamuRRattut Tujciya KiLLi VaLavan

cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavan

34
'An mulai aRutta aRanilOrkkum,
mAN izai makaLir karuc citaittOrkkum,
pArppArt tappiya koTumaiyOrkkum,
vazuvAy marugkil kazuvAyum uLa' ena,
5
'n'ilam puTaipeyarvatu Ayinum, oruvan
ceyti konROrkku uyti il' ena,
aRam pATinRE Ayizai kaNava!
'kAlai an'tiyum, mAlai an'tiyum,
puRavuk karu anna pun pula varakin
10
pAl pey punkam tEnoTu mayakki,
kuRu muyal kozuj cUTu kizitta okkaloTu,
iratti n'ITiya akan talai manRattu,
karappu il uLLamoTu vENTu mozi payiRRi,
amalaik kozuj cORu Arn'ta pANarkku
15
akalAc celvam muzuvatum ceytOn,
em kOn, vaLavan vAzka!' enRu, n'in
pITu kezu n'On tAL pATEn Ayin,
paTupu aRiyalanE, pal katirc celvan;
yAnO tajcam; peruma! iv ulakattu,
20
cAnROr ceyta n'anRu uNTAyin,
imayattu INTi, in kural payiRRi,
koNTal mA mazai pozin'ta
n'uN pal tuLiyinum vAziya, palavE!
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

35
n'aLi iru mun'n'Ir ENi Aka,
vaLi iTai vazagkA vAnam cUTiya
maN tiNi kiTakkait taN tamizk kizavar,
muracu muzagku tAnai mUvaruLLum,
5
aracu enappaTuvatu n'inatE, peruma!
alagkukatirk kanali n'Alvayin tOnRinum,
ilagkukatir veLLi ten pulam paTarinum,
am taN kAviri van'tu kavarpu UTTa,
tOTu koL vElin tORRam pOla,
10
ATu kaN karumpin veN pU n'uTagkum
n'ATu enappaTuvatu n'inatE attai; Agka
n'ATu kezu celvattup pITu kezu vEn'tE!
n'inava kURuval; enava kENmati!
aRam purin'tanna cegkOl n'ATTattu
15
muRai vENTu pozutil patan eLiyOr INTu
uRai vENTu pozutil peyal peRROrE;
jAyiRu cuman'ta kOTu tiraL koNmU
mAka vicumpin n'aTuvu n'inRAgku,
kaN pora viLagku n'in viN poru viyankuTai
20
veyil maRaik koNTanRO? anRE; varun'tiya
kuTi maRaippatuvE; kUrvEl vaLava!
veLiRRup panan' tuNiyin vIRRuvIRRuk kiTappa,
kaLiRRuk kaNam poruta kaN akan paRan'talai,
varupaTai tAgki, peyar puRattu Arttu,
25
porupaTai tarUum koRRamum uzupaTai
UnRu cAl marugkin InRatan payanE;
mAri poyppinum, vAri kunRinum,
iyaRkai allana ceyaRkaiyil tOnRinum,
kAvalarp pazikkum, ik kaN akal jAlam;
30
atu n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Iyum
n'otumalALar potumozi koLLAtu,
pakaTu puRan'tarun'ar pAram Ompi,
kuTi puRan'tarukuvai Ayin, n'in
aTi puRan'tarukuvar, aTagkAtOrE.
tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
avanai veLLaikkuTi n'AkanAr pATi, pazaj ceykkaTan vITukoNTatu.

36
aTun'ai Ayinum, viTun'ai Ayinum,
n'I aLan'tu aRiti, n'in puraimai vAr kOl,
ceRi aric cilampin, kuRun' toTi makaLir
polam cey kazagkin teRRi ATum
5
taN Anporun'ai veN maNal citaiya,
karug kaik kollan aram cey av vAy
n'eTug kai n'aviyam pAytalin, n'ilai azin'tu,
vI kamaz n'eTuj cinai pulampa, kAvutoRum
kaTi maram taTiyum Ocai tan Ur
10
n'eTu matil varaippin kaTi manai iyampa,
Agku initu irun'ta vEn'tanoTu, Igku, n'in
cilait tAr muracam kaRagka,
malaittanai enpatu n'ANut takavu uTaittE.
tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
avan karuvUr muRRiyirun'tAnai AlattUr kizAr pATiyatu.

37
n'ajcuTai vAl eyiRRu, ain' talai cuman'ta,
vEka ven' tiRal, n'Akam pukkena,
vicumpu tIp piRappat tiruki, pacug koTip
peru malai viTarakattu urum eRin'tAgku,
5
puL uRu punkaN tIrtta, veL vEl,
cinam kezu tAnai, cempiyan maruka!
karAam kalitta kuNTu kaN akazi,
iTam karug kuTTattu uTan tokku OTi,
yAmam koLpavar cuTar n'izal katUum
10
kaTu muraN mutalaiya n'eTu n'Ir ilajci,
cempu uRaz puricai, cemmal mUtUr,
vampu aNi yAnai vEn'tu akattu uNmaiyin,
'n'alla' ennAtu, citaittal
vallaiyAl, n'eTun'takai! ceruvattAnE.
tiNai vAkai; tuRai aracavAkai; mutal vajciyum Am.
avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

38
varai puraiyum maza kaLiRRin micai,
vAn tuTaikkum vakaiya pOla,
viravu uruvina koTi n'uTagkum
viyan tAnai viRal vEn'tE!
5
n'I, uTanRu n'OkkumvAy eri tavaza,
n'I, n'ayan'tu n'OkkumvAy pon pUppa,
cej jAyiRRu n'ilavu vENTinum,
veN tigkaLuL veyil vENTinum,
vENTiyatu viLaikkum ARRalaiAkalin,
10
n'in n'izal piRan'tu, n'in n'izal vaLarn'ta,
em aLavu evanO maRRE? 'in n'ilaip
polam pUg kAvin n'al n'ATTOrum
cey vinai marugkin eytal allatai,
uTaiyOr Italum illOr irattalum
15
kaTavatu anmaiyin, kaiyaRavu uTaittu' ena,
ANTuc cey n'ukarcci INTum kUTalin,
n'in n'ATu uLLuvar, paricilar
onnAr tEettum, n'innuTaittu enavE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avan, 'em uLLIr? em n'ATTIr?' enRARku AvUr mUlagkizAr pATiyatu.

39
puRavin allal colliya, kaRai aTi
yAnai vAl maruppu eRin'ta veN kaTaik
kOl n'iRai tulAam pukkOn maruka!
Ital n'in pukazum anRE; cArtal
5
onnAr uTkum tun arug kaTun' tiRal
tUgku eyil eRin'ta n'in UgkaNOr n'inaippin,
aTutal n'in pukazum anRE; keTu inRu,
maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
aRam n'inRu n'ilaiyiRRu Akalin, atanAl
10
muRaimai n'in pukazum anRE; maRam mikku
ezu camam kaTan'ta ezu uRaz tiNi tOL,
kaN Ar kaNNi, kali mAn, vaLava!
yAgkanam mozikO yAnE Ogkiya
varai aLan'tu aRiyAp pon paTu n'eTug kOTTu
15
imayam cUTTiya Ema viRpoRi,
mAN vinai n'eTun' tEr, vAnavan tolaiya,
vATA vajci vATTum n'in
pITu kezu n'On tAL pATugkAlE?
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

40
n'IyE, piRar OmpuRu maRa man eyil
OmpAtu kaTan'tu aTTu, avar
muTi punain'ta pacum pon n'in
aTi poliyak kazal taiiya
5
vallALanai; vaya vEn'tE!
yAmE, n'in, ikaz pATuvOr eruttu aTagka,
pukaz pATuvOr polivu tOnRa,
inRu kaNTAgkuk kANkuvam enRum
incol eN patattai Akumati peruma!
10
oru piTi paTiyum cIRiTam
ezu kaLiRu purakkum n'ATu kizavOyE!
tiNai atu; tuRai ceviyaRivuRUu.
avanai AvUr mulagkizAr pATiyatu.

41
kAlanum kAlam pArkkum; pArAtu,
vEl INTu tAnai vizumiyOr tolaiya,
vENTu iTattu aTUum vel pOr vEn'tE!
ticai iru n'Ankum uRkam uRkavum,
5
peru marattu, ilai il n'eTug kOTu vaRRal paRRavum,
veg katirk kanali tuRRavum, piRavum,
ajcuvarat takun'a puLLuk kural iyampavum,
eyiRu n'ilattu vIzavum, eNNey ATavum,
kaLiRu mEl koLLavum, kAzakam n'Ippavum,
10
veLLi n'On paTai kaTTiloTu kavizavum,
kanavin ariyana kANA, n'anavil
ceruc cey munpa! n'in varu tiRan n'Okki,
maiyal koNTa Emam il irukkaiyar,
putalvar pUg kaN mutti, manaiyOTku
15
evvam karakkum paital mAkkaLoTu
perug kalakkuRRanRAl tAnE kARROTu
eri n'ikazn'tanna celavin
ceru miku vaLava! n'in cinaiiyOr n'ATE.
tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

42
AnA Ikai, aTu pOr, aNNal! n'in
yAnaiyum malaiyin tOnRum; peruma! n'in
tAnaiyum kaTal ena muzagkum; kUr n'unai
vElum minnin viLagkum; ulakattu
5
araicu talai panikkum ARRalaiAtalin,
purai tIrn'tanRu; atu putuvatO anRE;
taN punal pUcal allatu, n'on'tu,
'kaLaika, vAzi, vaLava!' enRu, n'in
munaitaru pUcal kanavinum aRiyAtu,
10
puli puRagkAkkum kuruLai pOla,
melivu il cegkOl n'I puRagkAppa,
peru viRal yANarttu Aki, arin'ar
kIz maTaik koNTa vALaiyum, uzavar
paTai miLirn'tiTTa yAmaiyum, aRain'ar
15
karumpil koNTa tEnum, perun' tuRai
n'Ir taru makaLir kuRRa kuvaLaiyum,
van pulak kELirkku varu virun'tu ayarum
men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
malaiyin izin'tu, mAk kaTal n'Okki,
20
n'ila varai izitarum pal yARu pOla,
pulavar ellAm n'in n'OkkinarE;
n'IyE, marun'tu il kaNicci varun'ta vaTTittuk
kURRu vekuNTanna munpoTu,
mARRu iru vEn'tar maN n'OkkinaiyE.
tiNai vAkai; tuRai aracavAkai.
avanai iTaikkATanAr pATiyatu.

46
n'IyE, puRavin allal anRiyum, piRavum
iTukkaN palavum viTuttOn marukanai,
ivarE, pulan uzutu uNmAr punkaN ajci,
tamatu pakuttu uNNum taN n'izal vAzn'ar;
5
kaLiRu kaNTu azUum azAal maRan'ta
pun talaic ciRAar; manRu maruNTu n'Okki,
virun'tin punkaN n'OvuTaiyar;
kETTanaiAyin, n'I vETTatu ceymmE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavan malaiyamAn makkaLai yAnaikku iTuvuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyak koNTatu.

69
kaiyatu, kaTan n'iRai yAzE; meyyatu,
puravalar inmaiyin paciyE; araiyatu,
vERRu izai n'uzain'ta vEr n'anai citAar
Ompi uTutta uyaval pANa!
5
pUTkai illOn yAkkai pOlap
perum pullenRa irum pEr okkalai;
vaiyakam muzutuTan vaLaii, paiyena
ennai vinavuti Ayin, mannar
aTu kaLiRu uyavum koTi koL pAcaRai,
10
kurutip parappin kOTTu mA tolaicci,
pulAk kaLam ceyta kalAat tAnaiyan
piRagku n'ilai mATattu uRan'taiyOnE;
porun'arkku Okkiya vElan, oru n'ilaip
pakaip pulam paTartalum uriyan; takait tAr
15
oL eri puraiyum uru kezu pacum pUN
kiLLi vaLavaR paTarkuvai Ayin,
n'eTug kaTai n'iRRalum ilaiyE; kaTum pakal
tEr vIcu irukkai Ara n'Okki,
n'I avaR kaNTa pinRai, pUvin
20
ATu vaNTu imirAt tAmarai
cUTAyAtal ataninum ilaiyE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

70
tEem tIm toTaic cIRiyAzp pANa!
'kayattu vAz yAmai kAz kOttanna
n'uN kOl takaitta teN kaN mAk kiNai
iniya kANka; ivaN taNika' enak kURi;
5
vinaval AnA mutu vAy iravala!
taiit tigkaL taN kayam pOla,
koLakkoLak kuRaipaTAk kUzuTai viyal n'akar,
aTutI allatu cuTutI aRiyAtu;
iru marun'tu viLaikkum n'al n'ATTup porun'an,
10
kiLLi vaLavan n'al icai uLLi,
n'ARRa n'ATTattu aRu kAl paRavai
ciRu veL Ampal jAgkar Utum
kai vaL Ikaip paNNan ciRukuTip
pAtiri kamazum Oti, oL n'utal,
15
in n'akai viRaliyoTu menmela iyalic
celvaiAyin, celvai Akuvai;
viRaku oy mAkkaL pon peRRannatOr
talaippATu anRu, avan Ikai;
n'inaikka vENTA; vAzka, avan tALE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

226
ceRRanRu Ayinum, ceyirttanRu Ayinum,
uRRanRu Ayinum, uyvu inRu mAtO;
pATun'ar pOlak kaitozutu Etti,
iran'tanRAkal vENTum polan' tAr
5
maNTu amar kaTakkum tAnait
tiN tEr vaLavaR koNTa kURRE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLi vaLavanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

227
n'ani pEtaiyE, n'ayan il kURRam!
viraku inmaiyin vittu aTTu uNTanai;
innum kANkuvai, n'an vAy Akutal;
oLiRu vAL maRavarum, kaLiRum, mAvum,
5
kuruti am kurUup punal poru kaLattu oziya,
n'ALum AnAn kaTan'tu aTTu, enRum n'in
vATu paci aruttiya vacai tIr ARRal
n'in Or anna pon iyal perum pUN
vaLavan ennum vaNTu mUcu kaNNi
10
inaiyOR koNTanaiAyin,
ini yAr, maRRu n'in paci tIrppOrE?
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai ATutuRai mAcAttanAr pATiyatu.

228
kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
iruL tiNin'tanna kurUut tiraL parUup pukai
akal iru vicumpin UnRum cULai,
n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!
5
aLiyai n'IyE; yAgku Akuvaikol?
n'ilavarai cUTTiya n'IL n'eTun' tAnaip
pulavar pukazn'ta poyyA n'al icai,
viri katir jAyiRu vicumpu ivarn'tanna
cEN viLagku ciRappin, cempiyar marukan
10
koTi n'uTagku yAnai n'eTumA vaLavan
tEvar ulakam eytinan Atalin,
annOR kavikkum kaN akan tAzi
vanaital vETTanaiAyin, enaiyatUum
iru n'ilam tikiriyA, peru malai
15
maNNA, vanaital ollumO, n'inakkE?
tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
avanai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

386
n'eTu n'Ira n'iRai kayattup
paTu mArit tuLi pOla,
n'ey tuLLiya vaRai mukakkavum,
cUTu kizittu vATuUn micaiyavum,
5
Un koNTa veN maNTai
An payattAn muRRu azippavum,
veytu uNTa viyarppu allatu,
cey tozilAn viyarppu aRiyAmai
IttOn, en'tai, icai tanatu Aka;
10
vayalE, n'ellin vEli n'ITiya karumpin
pAttip pan malarp pUt tatumpina;
puRavE, pul arun'tu pal AyattAn,
vil irun'ta veg kuRumpinRu;
kaTalE, kAl tan'ta kalan eNNuvOr
15
kAnal punnaic cinai n'ilaikkun'tu;
kaziyE, ciRu veL uppin koLLai cARRi,
perug kal n'al n'ATTu umaN olikkun'tu;
anna n'al n'ATTup porun'am, yAmE;
porAap porun'arEm;
20
kuNa ticai n'inRu kuTamutal celinum,
kuTa ticai n'inRu kuNamutal celinum,
vaTa ticai n'inRu tenvayin celinum,
ten ticai n'inRu kuRukAtu n'ITinum,
yANTum n'iRka, veLLi; yAm
25
vENTiyatu uNarn'tOn tAL vAziyavE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

393
patimutal pazakAp pazagkaN vAzkkaik
kuRu n'eTun' tuNaiyoTu kUmai vItalin,
kuTi muRai pATi, oyyena varun'ti,
aTal n'acai maRan'ta em kuzici malarkkum
5
kaTan aRiyALar piRa n'ATTu inmaiyin,
'vaLLanmaiyin em varaivOr yAr?' ena,
uLLiya uLLamoTu ulai n'acai tuNaiyA,
.................... kavakam ellAm orupAl paTTena,
malar tAr aNNal n'in n'al icai uLLi,
10
Irgkai maRan'ta en irum pEr okkal
kUrn'ta evvam viTa, kozu n'iNam kizippa,
kOTaip parutti vITu n'iRai peyta
mUTaip paNTam miTai n'iRain'tanna,
veN n'iNa mUri aruLa, n'AL uRa
15
InRa aravin n'A uruk kaTukkum en
tonRu paTu citAar tuvara n'Ikki,
pOtu viri pakanRaip putu malar anna,
akanRu maTi kaligkam uTIi, celvamum,
kETu inRu n'alkumati, peruma! mAcu il
20
mati purai mAk kiNai teLirppa oRRi,
ATumakaL alkul oppa vATi,
'kOTai Ayinum, kOTi...............................
kAviri purakkum n'al n'ATTup porun'a!
vAy vAL vaLavan! vAzka! enap
25
pITu kezu n'On tAL pATukam palavE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai n'alliRaiyanAr pATiyatu.

397
veLLiyum iru vicumpu Ertarum; puLLum
uyar cinaik kuTampaik kural tORRinavE;
poykaiyum pOtu kaN vizittana; paipayac
cuTarum curugkinRu, oLiyE; pATu ezun'tu
5
iragkural muracamoTu valampuri Arppa,
iravup puRagkaNTa kAlait tOnRi,
eHku iruL akaRRum Emap pAcaRai,
vaikaRai aravam kELiyar! 'pala kOL
cey tAr mArpa! ezumati tuyil' ena,
10
teN kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
n'eTug kaTait tOnRiyEnE; atu n'ayan'tu,
'uLLi van'ta paricilan ivan' ena,
n'eyyuRap poritta kuyyuTai n'eTuj cUTu,
maNik kalan n'iRain'ta maNam n'ARu tERal,
15
pAmpu urittanna vAn pUg kaligkamoTu,
mAri anna vaNmaiyin corin'tu,
vEnil anna en veppu n'Igka,
arug kalam n'alkiyOnE; enRum,
ceRuvil pUtta cEyitazt tAmarai,
20
aRu tozil an'taNar aRam purin'tu eTutta
tIyoTu viLagkum n'ATan, vAy vAL
valam paTu tIvin polam pUN vaLavan;
eRi tiraip perug kaTal iRutikkaN celinum,
teRu katirk kanali ten ticait tOnRinum,
25
'en?' enRu ajcalam, yAmE; ven vEl
aruj camam kaTakkum ARRal avan
tirun'tu kazal n'On tAL taN n'izalEmE.
tiNai atu; tuRai paricilviTai; kaTain'ilai viTaiyum Am.
cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai erukkATTUrt tAyagkaNNanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:53:44(இந்திய நேரம்)