தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

COzan N'alagkiLLi-cOzan N'alagkiLLi

cOzan n'alagkiLLi

27
cERRu vaLar tAmarai payan'ta, oN kEz,
n'URRu itaz alarin n'irai kaNTanna,
vERRumai illA vizut tiNaip piRan'tu,
vIRRirun'tOrai eNNumkAlai,
5
uraiyum pATTum uTaiyOr cilarE;
marai ilai pOla mAyn'ticinOr palarE;
'pulavar pATum pukazuTaiyOr vicumpin
valavan EvA vAna Urti
eytupa enpa, tam cey vinai muTittu' enak
10
kETpal; en'tai! cETcenni! n'alagkiLLi!
tEytal uNmaiyum, perukal uNmaiyum,
mAytal uNmaiyum, piRattal uNmaiyum,
aRiyAtOraiyum aRiyak kATTi,
tigkaL puttEL tiritarum ulakattu,
15
vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
varun'ti van'tOr marugku n'Okki,
aruLa, vallai Akumati; aruL ilar
koTAamai vallar Akuka;
keTAata tuppin n'in pakai etirn'tOrE.
tiNai potuviyal; tuRai mutumozikkAjci.
cOzan n'alagkiLLiyai uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

28
'ciRappu il citaTum, uRuppu il piNTamum,
kUnum, kuRaLum, Umum, ceviTum,
mAvum, maruLum, uLappaTa vAzn'arkku
eN pEr eccam enRu ivai ellAm
5
pEtaimai allatu Utiyam il' ena,
munnum, aRin'tOr kURinar; innum,
atan tiRam attai yAn uraikka van'tatu
vaTTa variya cem poRic cEval
Enal kAppOr uNarttiya kUum
10
kAnattOr, n'in tevvar; n'IyE,
puRajciRai mAkkaTku aRam kuRittu, akattOr
puyttu eRi karumpin viTu kazai tAmaraip
pUm pOtu citaiya vIzn'tena, kUttar
ATu kaLam kaTukkum aka n'ATTaiyE;
15
atanAl, aRanum poruLum inpamum mUnRum
ARRum, peruma! n'in celvam;
ARRAmai n'iR pORRAmaiyE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

29
azal purin'ta aTar tAmarai
aitu aTarn'ta n'Ul peytu,
punai vinaip polin'ta polan n'aRun' teriyal
pARu mayir irun' talai poliyac cUTi,
5
pAN muRRuka, n'in n'AL makiz irukkai!
pAN muRRu ozin'ta pinRai, makaLir
tOL muRRuka, n'in cAn'tu pular akalam! Agka
munivu il muRRattu, initu muracu iyampa,
koTiyOrt teRutalum, cevviyOrkku aLittalum,
10
oTiyA muRaiyin maTivu ilai Aki,
'n'allatan n'alanum tIyatan tImaiyum
illai' enpOrkku inan Akiliyar!
n'el viLai kazanip paTu puL Oppun'ar
ozi maTal viRakin kazi mIn cuTTu,
15
veg kaL tolaicciyum, amaiyAr, tegkin
iLan'Ir utirkkum vaLam miku n'al n'ATu
peRRanar uvakkum n'in paTai koL mAkkaL
paRRA mAkkaLin parivu mun'tuRuttu,
kUvai tuRRa n'AR kAl pan'tarc
20
ciRu manai vAzkkaiyin orIi, varun'arkku
utavi ARRum n'aNpin paNpuTai
UziRRAka, n'in ceykai! vizavil
kOTiyar n'Irmai pOla muRaimuRai
ATun'ar kaziyum iv ulakattu, kUTiya
25
n'akaippuRan Aka, n'in cuRRam!
icaippuRan Aka, n'I Ompiya poruLE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

30
cej jAyiRRuc celavum,
aj jAyiRRup parippum,
parippuc cUzn'ta maNTilamum,
vaLi tiritaru ticaiyum,
5
vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRu ivai
cenRu aLan'tu aRin'tOr pOla, enRum
inaittu enpOrum uLarE; anaittum
aRi aRivu AkAc ceRivinai Aki,
kaLiRu kavuL aTutta eRikal pOla
10
oLitta tuppinaiAtalin, veLippaTa
yAgganam pATuvar, pulavar? kUmpoTu
mIp pAy kaLaiyAtu micaip param tONTAtu
pukAarp pukun'ta perug kalam takAar
iTaip pulap peru vazic coriyum
15
kaTal pal tAratta n'ATu kizavOyE!
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi
avanai avar pATiyatu.

31
ciRappuTai marapin poruLum inpamum
aRattu vazippaTUum tORRam pOla,
iru kuTai pinpaTa Ogkiya oru kuTai,
uru kezu matiyin, n'ivan'tu, cEN viLagka,
5
n'al icai vETTam vENTi, vel pOrp
pAcaRai allatu n'I ollAyE;
n'utimukam mazugka maNTi, onnAr
kaTi matil pAyum n'in kaLiRu aTagkalavE;
'pOr' enin, pukalum punai kazal maRavar,
10
'kATu iTaik kiTan'ta n'ATu n'ani cEeya;
celvEm allEm' ennAr; 'kallen
vizavuTai AgkaN vERRup pulattu iRuttu,
kuNa kaTal pinnatu Aka, kuTa kaTal
veN talaip puNari n'in mAn kuLampu alaippa,
15
vala muRai varutalum uNTu' enRu alaman'tu,
n'ejcu n'aTugku avalam pAya,
tujcAk kaNNa, vaTa pulattu aracE.
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; mazapulavajciyum Am.
avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

32
kaTumpin aTukalam n'iRaiyAka, n'eTug koTip
pUvA vajciyum tarukuvan; onRO?
'vaNNam n'Iviya vaNagku iRaip paNait tOL,
oL n'utal, viRaliyar pUvilai peRuka!' ena,
5
mATa maturaiyum tarukuvan; ellAm
pATukam vamminO, paricil mAkkaL!
tol n'ilak kizamai cuTTin, n'al mati
vETkOc ciRAar tErk kAl vaitta
pacu maN kurUut tiraL pOla, avan
10
koNTa kuTumittu, it taN paNai n'ATE.
tiNai pATANtiNai; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

33
kAn uRai vAzkkai, kata n'Ay, vETTuvan
mAn tacai corin'ta vaTTiyum, AymakaL
tayir koTu van'ta tacumpum, n'iRaiya,
Erin vAzn'ar pEr il arivaiyar
5
kuLak kIz viLain'ta kaLak koL veNNel
mukan'tanar koTuppa, ukan'tanar peyarum
tennam poruppan n'al n'ATTuLLum,
Ez eyil katavam eRin'tu, kaikkoNTu, n'in
pEzvAy uzuvai poRikkum ARRalai;
10
pATun'ar vajci pATa, paTaiyOr
tAtu eru maRukin pAcaRai poliya,
pularAp paccilai iTai iTupu toTutta
malarA mAlaip pan'tu kaNTanna
Un cORRu amalai pAN kaTumpu aruttum
15
cemmaRRu amma, n'in vem munai irukkai
vallOn taiiya vari vanappu uRRa
allip pAvai ATu vanappu Eyppa,
kAma iruvar allatu, yAmattut
tani makan vazagkAp pani malark kAvin,
20
otukkuin tiNi maNal putup pUm paLLi
vAyil mATan'toRum mai viTai vIzppa,
n'I Agkuk koNTa vizavinum palavE.
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
avanai avar pATiyatu.

44
irum piTit tozutiyoTu perug kayam paTiyA,
n'elluTaik kavaLamoTu n'eym miti peRAa,
tirun'tu arai n'On veLil varun'ta oRRi,
n'ilamicaip puraLum kaiya, veytu uyirttu,
5
alamaral yAnai urum ena muzagkavum,
pAl il kuzavi alaRavum, makaLir
pU il vaRun' talai muTippavum, n'Ir il
vinai punai n'al il inaikUuk kETpavum,
innAtu amma, Igku initu iruttal;
10
tun arun' tuppin vaya mAn tOnRal!
aRavai Ayin,' n'inatu' enat tiRattal;
maRavai Ayin, pOroTu tiRattal;
aRavaiyum maRavaiyum allaiyAka,
tiRavAtu aTaitta tiN n'ilaik katavin
15
n'IL matil oru ciRai oTugkutal
n'ANuttakavu uTaittu, itu kANugkAlE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avan AvUr muRRiyirun'ta kAlattu aTaittu irun'ta n'eTugkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

45
irum panai veN tOTu malain'tOn allan;
karuj cinai vEmpin teriyalOn allan;
n'inna kaNNiyum Ar miTain'tanRE; n'innoTu
poruvOn kaNNiyum Ar miTain'tanRE;
5
oruvIr tORpinum, tORpa n'um kuTiyE;
iruvIr vERal iyaRkaiyum anRE; atanAl,
kuTipporuL anRu, n'um ceyti; koTit tEr
n'um Or anna vEn'tarkku
meym mali uvakai ceyyum; iv ikalE.
tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
cOzan n'alagkiLLi uRaiyUr muRRi irun'tAnaiyum, aTaittirun'ta n'eTug kiLLiyaiyum, kOvUr kizAr pATiyatu.

68
uTumpu urittanna enpu ezu marugkin
kaTumpin kaTum paci kaLaiyun'ark kANAtu,
cil cevittu Akiya kELvi n'on'tu n'on'tu,
Igku evan ceytiyO? pANa! 'pUN cuman'tu,
5
am pakaTTu eziliya cem poRi Akattu
menmaiyin makaLirkku vaNagki, vanmaiyin
ATavarp piNikkum pITu kezu n'eTun' takai,
puniRu tIr kuzavikku iliRRu mulai pOlac
curan'ta kAviri maram kol mali n'Ir
10
manpatai purakkum n'al n'ATTup porun'an,
uTpakai oru tiRam paTTena, puT pakaikku
EvAn Akalin, cAvEm yAm' ena,
n'IgkA maRavar vIgku tOL puTaippa,
taNi paRai aRaiyum aNi koL tEr vazi,
15
kaTug kaL parukun'ar n'aTugku kai ukutta
n'aRuj cERu ATiya vaRun' talai yAnai
n'eTu n'akar varaippil paTu muzA Orkkum
uRan'taiyOnE kurucil;
piRan kaTai maRappa, n'alkuvan, celinE.
tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai.
cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

225
talaiyOr n'ugkin tIm cERu micaiya,
iTaiyOr pazattin paig kani mAn'ta,
kaTaiyOr viTu vAyp piciroTu cuTu kizagku n'ukara,
n'ila malar vaiyattu vala muRai vaLaii,
5
vEn'tu pITu azitta En'tu vEl tAnaiyoTu,
'ARRal' enpatan tORRam kEL, ini:
kaLLi pOkiya kaLariam paRan'talai,
muLLuTai viyan kATTatuvE 'n'anRum
cETcenni n'alagkiLLi kETkuvankol?' ena,
10
in icaip paRaiyoTu venRi n'uvala,
tUkkaNag kurIit tUgku kUTu Eyppa
oru ciRaik koLIiya tiri vAy valampuri,
jAlag kAvalar kaTaittalai,
kAlait tOnRinum n'OkO yAnE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
cOzan n'alagkiLLiyai AlattUr kizAr pATiyatu.

382
kaTalpaTai aTal koNTi,
maNTuRRa malir n'On tAL,
taN cOza n'ATTup porun'an,
alagku uLai aNi ivuLi
5
n'alagkiLLi n'acaip porun'arEm;
piRarp pATip peRal vENTEm;
avaR pATutum, 'avan tAL vAziya!' ena;
n'ey kuyya Un n'avinRa
pal cORRAn, in cuvaiya
10
n'alkuravin pacit tunpin n'in
munnan'AL viTTa mUtu aRi ciRAarum,
yAnum, Ez maNi, am kEz, aNi utti,
kaN kELvi, kavai n'Avin,
n'iRan uRRa, arAap pOlum
15
vaRan orIi vazagku vAyppa,
viTumati attai, kaTu mAn tOnRal!
n'inatE, mun'n'Ir uTutta iv viyan ulaku, aRiya;
enatE, kiTaik kAz anna teN kaN mAk kiNai
kaN akattu yAtta n'uN aric ciRu kOl
20
ERitoRum n'uTagkiyAgku, n'in pakaijar
kETToRum n'aTugka, Ettuven,
venRa tEr, piRar vEttavaiyAnE.
tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

400
mAka vicumpin veN tigkaL
mU ain'tAn muRai muRRa,
kaTal n'aTuvaN kaNTanna en
iyam icaiyA, marapu Etti,
5
kaTait tOnRiya kaTaik kagkulAn
palar tujcavum tAn tujcAn,
ulaku kAkkum uyar .........k
kETTOn, en'tai, en teN kiNaik kuralE;
kETTataRkoNTum, vETkai taNTAtu,
10
tonRu paTu citAar marugku n'Ikki,
mikap peruj ciRappin vIRu.......
...........................................................lavAna
kaligkam aLittiTTu en arai n'Okki,
n'Ar ari n'aRavin n'AL makiz tUgkun'tu;
15
pOtu aRiyEn, patip pazakavum,
tan pakai kaTital anRiyum, cErn'tOr
pacip pakai kaTitalum vallan mAtO;
maRavar malin'ta ta.............................................
kELvi malin'ta vELvit tUNattu,
20
irug kazi izitaru........ kali vagkam
tERu n'Irp parappin yARu cIttu uyttu,
tuRaitoRum piNikkum n'al Ur,
uRaivu in yANar,........ kizavOnE!
tiNai atu; tuRai iyanmozi.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:54:07(இந்திய நேரம்)