ஐகாரக் குறுக்கம் 6
ஐகாரத்தின் முன்னே நகரம் புணர்தல் 13
ஐஞ்சீர் அடி (நீர்) 124
ஐஞ்சீரின் மிக்க சீரை உடைய அடி (மண்) 124
ஐந்தாம் வேற்றுமைத் தற்புருடன் 50, 51
ஐந்திணை 269
ஐய அதிசயம் 251
ஐய உவமை 220, 222
ஐயத்தடைமொழி 242, 243
ஐயவி - கடுகு 137
ஐவகைப் பண்டம் 118