ஓகம் 201, 202, 204
ஓசை கெட்ட சிந்தியல் வெண்பா வெண்டாழிசையாம் என்பது 156
ஓசை கெட்ட நேரிசை வெண்பா வெண்டுறையாம் என்பது. 159
ஓடாப்பகை ஆண்மை 109
ஓட்டு 70, 73
ஓம்படை 118
ஓரிலகு முதலாக உடைய விருத்தங்களை அறிதல் 178
ஓரினப்பாட்டு 273
ஓரெழுத்துப் பாட்டு 273
ஓரொலி வெண்டுறை 159
ஓவா - நீங்குதல் இல்லாத 250