தொடக்கம்

 

மதம் - உ.வே.சா நூலக நூல்கள்
01.
அகப்பேய்சித்தர்பாடல் - ஆறுமுகசுவாமி - உ.வே.சா
02.
அகப்பொருள்விளக்கம் - அ.குமாரசுவாமிப்பிள்ளை - உ.வே.சா
03.
அகம்புற ​ஆராய்ச்சி ​விளக்கம் - சச்சிதாநந்தசுவாமி - உ.வே.சா
04.
அடங்கன்முறைத் தேவாரப்பதிகங்கள் - சபாபதிமுதலியார் - உ.வே.சா
05.
அணியிலக்கணம் - சரவணப்பெருமாள் - உ.வே.சா
06.
அத்வைதவிளக்கம் - உ.வே.சா
07.
அத்வைதாஸமஞ்சரி - அச்சுதானந்தஸ்வாமி - உ.வே.சா
08.
அதாலத்துகோர்ட்டுதீர்ப்பு - டேக்கர்துரை - உ.வே.சா
09.
அதிவீரராமபாண்டியன் இயற்றிய திருக்கருவைக்கலித்துறையந்தாதி - கிருஷ்ணமாச்சாரியார் - உ.வே.சா
10.
அநுபவாநந்த தீபிகை - நாராயணசாமி முதலியார் - உ.வே.சா
11.
அநுபவாநந்த தீபிகை மூன்ருந்திருமுறை - நாதமுனிஸுவாமி - உ.வே.சா
12.
அநுமார் பிள்ளைத்தமிழ் - உ.வே.சா
13.
அம்பைத்தலபுராணம் - தெய்வநாயகம்பிள்ளை - உ.வே.சா
14.
அரங்கர் அலங்காரமாலை - நாராயணசாமி பிள்ளை - உ.வே.சா
15.
அரிச்சந்திர ​புராணம் - உ.வே.சா
16.
அரிச்சந்திர ​புராணம் 1 - உ.வே.சா
17.
அரிச்சந்திர​சரித்திரம்மூலம் - ஆசு கவிராஜர் - உ.வே.சா
18.
அரிச்சந்திரசரித்திரம் 1 - வீரக்கவிராயர்பாடி - உ.வே.சா
19.
அரிச்சந்திரபுராணம் நூலாசிரியர் ​சரித்திரம் - உ.வே.சா
20.
அருணகிரிநாதர் அருளிச்செய்த திருவகுப்பு - சரவணப்பெருமாளையர் - உ.வே.சா
21.
அருணாசலபுராணமும் - தனக்கோட்டிமுதலியார் - உ.வே.சா
22.
அவிரோதவுந்தியார் - சிதம்பரசுவாமி - உ.வே.சா
23.
அவைதிக​சைவ​சண்டமாருதம் - உ.வே.சா
24.
அழகர்கோயில்ஸ்தல மான்மியமும் - ஆத்தான் சடகோபராமாநுஜஜீயர் - உ.வே.சா
25.
அறநெறிச்சாரம் - தி.செல்வக்கேசவராய முதலியார் - உ.வே.சா
26.
அறநெறிச்சாரம் - தி.செல்வக்கேசவராய முதலியார் - உ.வே.சா
27.
அறநெறிச்சாரம் - தி.செல்வக்கேசவராய முதலியார் - உ.வே.சா
28.
அன்மொழித்​ தொகை - உ.வே.சா
29.
அன்னதான மகத்துவபுராணம் - பெரியசுப்பாரெட்டியார் - உ.வே.சா
30.
அனுபவாநந்த தீபிகை - நாராயணசாமி முதலியார் - உ.வே.சா
31.
அனுபவாநந்த தீபிகை முதற்றிருமுறை - நாதமுனிஸுவாமி - உ.வே.சா
32.
ஆசாரக்கோவை - வீரப்பசெட்டியார் - உ.வே.சா
33.
ஆசாரக்கோவை -2 - உ.வே.சா
34.
ஆத்திசூடி - வேங்கடராம சாஸ்திரி - உ.வே.சா
35.
ஆத்திசூடி ​உரையும்​ கதைக்குறிப்பும் - வேங்கடராம சாஸ்திரி - உ.வே.சா
36.
ஆத்திசூடி ​உரையும்​ கதைக்குறிப்பும் 1 - வேங்கடராம சாஸ்திரி - உ.வே.சா
37.
ஆத்திசூடி ​மூலமும் ​உரையும் - அதிவீரராமபாண்டியன் - உ.வே.சா
38.
ஆத்திசூடி ​வெண்பா - முத்துக்குமாரசுவாமி - உ.வே.சா
39.
ஆத்திசூடி நீதிக்கதைகள் - ஹரி ஹர ஐயர் - உ.வே.சா
40.
ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம் - அப்பாசாமி முதலியார் - உ.வே.சா
41.
ஆரண்ய காண்டம் - தாததேசிகதாதாசாரியசுவாமி - உ.வே.சா
42.
ஆரணியகாண்டம் - வேங்கடாசல முதலியார் - உ.வே.சா
43.
ஆரிய​ க்ஷத்திரியகுல ​விளக்கம் - விஜய துரைசாமி கிராமணி - உ.வே.சா
44.
ஆலங்குடிஸ்தல ​புராணம் 1 - வெ.வெங்கட்டராமகனபாடியர் - உ.வே.சா
45.
ஆலங்குடிஸ்தல புராணம் - வெ.வெங்கட்டராமகனபாடியர் - உ.வே.சா
46.
ஆழ்வார்கள் சரித்திரம் - சடகோபராமானுஜசாரியார் - உ.வே.சா
47.
ஆறுமுகநாவலர் ​சரித்திரம் - இராமசாமிக்கவிராயர் - உ.வே.சா
48.
ஆறெழுத்தந்தாதி - தியாகராய சுவாமி - உ.வே.சா
49.
இந்தியா - உ.வே.சா
50.
இந்நூல் ​உரையாசிரியராகிய நச்சினார்க்கினியர் வரலாறு - உ.வே.சா
51.
இரத்நசபாபதிமாலை​ மூலபாடம் - உ.வே.சா
52.
இரத்நமாலிகை - சுவாமி - உ.வே.சா
53.
இலக்கணச்சுருககம்​எழுத்தியல் - உ.வே.சா
54.
இலக்கணவினாவிடை - ஆறுமுகநாவலர் - உ.வே.சா
55.
இலக்ஷனாவிருட்டிப்​படிகம் - கரபாத்திரசுவாமி - உ.வே.சா
56.
இலகுபோத ​ஏழாம் ​பாலபாடம் - உ.வே.சா
57.
இளங்கோவடிகள் ​வரலாறு - சாமிநாதன் - உ.வே.சா
58.
இறையனார் ​அகப்பொருள் ​மூலம் - பவானந்தம்பிள்ளை - உ.வே.சா
59.
இறையனுர் களவியல் - உ.வே.சா
60.
இன்னாநாற்பது ​மூலமும் - குமாரசுவாமி பிள்ளை - உ.வே.சா
61.
உதயணன் சரிதை - வை.மு.கோபாலகிருஷ்ணமாசாரியன் - உ.வே.சா
62.
உலகநீதி ​உரையும்​ கதைக்குறிப்பும் - வேங்கடராம சாஸ்திரிகள் - உ.வே.சா
63.
உவமானசங்கிரகம் - சே.ரா.சுப்பிரமணியக்கவிராய - உ.வே.சா
64.
எம்பிரான்சதகம் - இ.சிதம்பரசாமி பாண்டியர் - உ.வே.சா
65.
ஏலாதி ​மூலமும் ​உரையும் II - சுப்பிரமணியார் - உ.வே.சா
66.
ஐங்குறுநூறும் ​பழைய ​உரையும் - சாமிநாதையர் - உ.வே.சா
67.
ஐங்குறுநூறும் ​பழைய ​உரையும் 1 - சுப்பிரமணியதேசிகர் - உ.வே.சா
68.
ஐந்தினையைம்பது ​மூலமும் ​உரையும் - இராகவையங்கார் - உ.வே.சா
69.
ஒட்டக்கூத்தர் வரலாறு - உ.வே.சா
70.
ஒருசொற்பலபொருட்பெயர்த்தொகுதி ​மூலமும்​ உரையும் - நயநப்பமுதலியார் - உ.வே.சா
71.
ஒழிவிலொடுக்க​மூலமும் - சிதம்பரசுவாமி - உ.வே.சா
72.
ஒழிவிலொடுக்கம் - திரு ஞானசம்பந்தசுவாமி - உ.வே.சா
73.
க. ஆண்டியப்பபிள்ளையவர்கள் பிள்ளைத்தமிழ் - உ.வே.சா
74.
கச்சபேசர் பஞ்சரத்திநம் - த.வேங்கடாசலசெட்டியார் - உ.வே.சா
75.
கச்சிக்குமரகோட்டக்கடவுள் ​பிள்ளைத்தமிழ் - வேங்கடசுப்புப்பிள்ளை - உ.வே.சா
76.
கடைச்சங்க்காலம் - உ.வே.சா
77.
கதிரைமலைப்​பேரினபக்காதல் - உ.வே.சா
78.
கந்தபுராணம் - சிவ சண்முக மெய்ஞ்ஞானசிவாசாரிய சுவாமி - உ.வே.சா
79.
கந்தானுபூதி மூலமும் ​உரையும் - வைதிலிங்கதேசிகர் - உ.வே.சா
80.
கபிலர்வரலாறு - வே.சுவாமிநாதையர் - உ.வே.சா
81.
கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம் - உ.வே.சா
82.
கருவூர் மான்மியம் - நா.கதிரைவேற் பிள்ளை - உ.வே.சா
83.
கல்லாடம் - இராமாநந்தயோகி - உ.வே.சா
84.
கலித்தொகை​மூலமும் - நச்சினார்க்கினியாருர் - உ.வே.சா
85.
கலைசைச் ​சிலேடை ​வெண்பா - அ.குமாரசுவாமிப்பிள்ளையார் - உ.வே.சா
86.
கலைசைச் ​சிலேடை ​வெண்பா - ஶ்ரீ.ஆ.முத்துத்தம்பிள்ளை - உ.வே.சா
87.
கற்புநிலைமை - சாமிநாதையர் - உ.வே.சா
88.
கன்றுங் ​கனியுதவும் - எல். உலகநாத பிள்ளை - உ.வே.சா
89.
காசி​மாஹாத்மியம் - வ.சு.செங்கலவராய பிள்ளை - உ.வே.சா
90.
காஞ்சி ​க்ஷேத்திர ​மஞ்சரி - கா.ஏ,ஆலாலசுந்தரம் பிள்ளை - உ.வே.சா
91.
காஞ்சிப்புராணம் - ஶ்ரீ ஶ்ரீ அம்பலவாணதேசிகசுவாமி - உ.வே.சா
92.
கார்​ நாற்பது - ந.மு.வேங்கடசாமி - உ.வே.சா
93.
கார்​ நாற்பது மூலமும் ​உரையும் - கோ.இராமசாமி பிள்ளை - உ.வே.சா
94.
கீரிமலைச் சிவன்கோயிற் சிறப்பு - சபாபதிப்பிள்ளை - உ.வே.சா
95.
குடியேற்ற நல்லூர் புராணம் - ஆ.க.குமாரசாமிபண்டிதர் - உ.வே.சா
96.
கும்பாபிடேகச்சிறப்பு - பரமசிவசுவாமி - உ.வே.சா
97.
கும்பாபிஷேகக்கொம்மி - வி.சுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
98.
குருசீடவினாவிடை - இராஜயோகாநந்தஸ்வாமி - உ.வே.சா
99.
குழந்தையும் தெய்வமும் - தா.வை.செல்லப்பன் - உ.வே.சா
100.
குறள்​மூலம் - சை,இரத்தினசெட்டியார் - உ.வே.சா
101.
குன்றைச்சிலேடைவெண்பா - இராமசாமி அய்யர் - உ.வே.சா
102.
கூடற்காண்டம் - உ.வே.சா
103.
கூர்மபுராணம் - சுப்பராயசெட்டியார் - உ.வே.சா
104.
கூர்மபுராணம் - உ.வே.சா
105.
கைவலையநவநீதம் மூலமும் ​உரையும் - தாண்டவராயமூர்த்தி சுவாமி - உ.வே.சா
106.
கொன்றைவேந்தன் உரையும்​ கதைக்குறிப்பும் - உ.வே.சா
107.
கோட்டூர்ப்புராணம் - உ.வே.சா
108.
கோடீச்சுரக்கோவை - கருணாநந்தசுவாமிகள் - உ.வே.சா
109.
கோபப்பிரசாத​மூலமும் - உ.வே.சா
110.
கோம்பிவிருத்தம் - வெ.ப.சுப்பிரமணிய முதலியார் - உ.வே.சா
111.
சங்கீத சந்திரிகை - மாணிக்கமுதலியார் - உ.வே.சா
112.
சசிவன்னபோதம் ​மூலமும் - அருணாசலசுவாமி - உ.வே.சா
113.
சடாக்ஷர்மாறல் - வா.காளமேகேஸர் - உ.வே.சா
114.
சண்டேஸ்வர நாயனார் சரித்திரம் - உ.வே.சா
115.
சதகத்திரட்டு - எழுசதகங்கள் - உ.வே.சா
116.
சதாசிவரூபம் மூலமும் ​உரையும் - சீகாழிசட்டநாத வள்ளலார் - உ.வே.சா
117.
சதுர்வேததாற்பரியசங்கிரகம் - சபாபதிபிள்ளை - உ.வே.சா
118.
சந்தானாசாரியபுராணசங்கிரகம் - சு.சுவாமிநாததேசிகர் - உ.வே.சா
119.
சந்திரன் தமிழ் ​இலக்கணமும் ​கட்டுரையும் - உ.வே.சா
120.
சமுத்ரயாத்ராவிசாரம் - நாராயணசாமி ஐயர் - உ.வே.சா
121.
சரவணபவமாலையும் நல்லை நான்மணிமாலையும் - ஶ்ரீமான் ச.சபாரத்தினமுதலியார் - உ.வே.சா
122.
சர்வார்த்த சிற்பசிந்தாமணி - விராசாமிமுதலியார் - உ.வே.சா
123.
சற்குருமணிமாலை - கதிர்காசியம்மை - உ.வே.சா
124.
சாதகாலங்காரம் - லோகநாதமுதலியார் - உ.வே.சா
125.
சாத்திரக்கோவையும் ​பெரிய​நாயகியம்மன்​பதிகமும் - சச்சிதாநந்தசுவாமி - உ.வே.சா
126.
சாத்துகவிகள் - ராமாநுஜயதீஸ்வர் - உ.வே.சா
127.
சாதிநூல் - சந்திரசேகரநாட்டார் - உ.வே.சா
128.
சான்ரேுர் ​புராணம் ​முதற் ​பாகம் - இராமசாமிக் கவிராயர் - உ.வே.சா
129.
சான்ரேுர் ​புராணம் ​முதற் ​பாகம் 1 - இராமசாமிக் கவிராயர் - உ.வே.சா
130.
சாஸ்திரக்கோவை - குமாரதேவர் - உ.வே.சா
131.
சிங்காரரசமஞ்சரி​வினாவிடைச்​சுருக்கம் - மாரியப்பமுதலியார் - உ.வே.சா
132.
சித்தாந்தபோதரத்னாகரம் திருவுந்தியார் - உ.வே.சா
133.
சித்தாந்தரத்நாகரம் ஆசார்யப்பிரபாவம் - சோமசுந்தர நாயகர் - உ.வே.சா
134.
சித்திவிநாயகர்மீதும் ​பாலசுப்பிரமணியர் - ஶ்ரீமத்.ஞானசித்தசுவாமி - உ.வே.சா
135.
சிதம்பர ​ரகஸ்யம் - உ.வே.சா
136.
சிதம்பரப்பாட்டியல் - இராகவையங்கார் - உ.வே.சா
137.
சிலப்பதிகார மூலமும் - விராசாமிமுதலியார் - உ.வே.சா
138.
சிலப்பதிகாரம் - சாமிநாதன் - உ.வே.சா
139.
சிலப்பதிகாரம் 1 - சாமிநாதன் ஐயர் - உ.வே.சா
140.
சிலேடைவெண்பா - சரவணப்பெருமாள் - உ.வே.சா
141.
சிவக்ஷேத்திர ​யாத்திரை​ விளக்கம் - மாணிக்கம் பிள்ளை - உ.வே.சா
142.
சிவக்ஷேத்திர விளக்கம் - வே.சாமிநாதையர் அ.குமாரசுவாமிப்பிள்ளையவர்கள் - உ.வே.சா
143.
சிவக்ஷேத்திராலய மகோற்சவ உண்மைவிளக்கம் - நா.கதிரைவேற் பிள்ளை அவர்கள் - உ.வே.சா
144.
சிவசயிலத்தலபுராணமும் - குருவிகுளம் ஜமீன் - உ.வே.சா
145.
சிவஞானசித்தியார் பிரபஷமூலம் - அருணந்திசிவாசாரியார் - உ.வே.சா
146.
சிவஞானயோகிகள் சித்தாந்தமரபுகண்டனகண்டனம் - அம்பலவாணதீட்சிகசுவாமி - உ.வே.சா
147.
சிவதத்துவவிவேகம் - சதாசிவப்பிள்ளை - உ.வே.சா
148.
சிவதத்துவவிவேகம் - சுவாமிநாதபண்டிதரால் - உ.வே.சா
149.
சிவத்தோத்திரம் விநோதசித்திரவினாவுத்தாக்கவிகள் - ஆ.முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை - உ.வே.சா
150.
சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு - ப.ராமநாதப்பிள்ளை - உ.வே.சா
151.
சிவப்பிரகாரசுவாமிகளால் அருளிச்செய்தவெங்கைக்கோவை - வெள்ளைமுத்துமுதலியார் - உ.வே.சா
152.
சிவப்பிரபாசசுவாமிகள் பிரபுலிங்கலீலை - அருணாச்சலசுவாமி - உ.வே.சா
153.
சிவபராக்கிரமம் - இரத்தினவேலு முதலியார் - உ.வே.சா
154.
சிவபுண்ணியத்தெளிவு - வேதகிரிமுதலியார் - உ.வே.சா
155.
சிவராத்திரிபுராணம் - ச.வயித்தியலிங்கபிள்ளை - உ.வே.சா
156.
சிவராத்திரிபுராணம் - ச.வயித்தியலிங்கபிள்ளை - உ.வே.சா
157.
சிவவாக்கியர் பாடல் - சண்முகம்பிள்ளை - உ.வே.சா
158.
சிவாதிக்யரத்நாவளி - சுந்தரசிவாசாரியசுவாமி - உ.வே.சா
159.
சிவோற்பததிசிந்தாமணி - உ.வே.சா
160.
சிறப்புப்பரியரம் - ர.சபாபதிபிள்ளை - உ.வே.சா
161.
சிறப்புப்பாயிரம் - சாமிநாததேசிகர் - உ.வே.சா
162.
சிறப்புப்பாயிரம் - ஶ்ரீலஶ்ரீ சுவாமிநாதபண்டிதர் - உ.வே.சா
163.
சிறுத்தொண்டநாயானார்விலாசம் - பரசுராமமுதலியார் - உ.வே.சா
164.
சின்ன திருவாசகம் எனவழங்கும் - சுப்புராயசெட்டியார் - உ.வே.சா
165.
சீகாழிப் ​புராணம் - மாசிலாமணிதேசிக மூர்த்தி - உ.வே.சா
166.
சீவகசிந்தாமணி - உ.வே.சா
167.
சீவகசிந்தாமணி மூலமும் - வே.சாமிநாதையர் - உ.வே.சா
168.
சுக்ரீவபயநிக்ரகம் - மகாவித்வஜ்ஜனசேகரர் - உ.வே.சா
169.
சுசீந்திர தல புராணம் - சிதம்பரம்பிள்ளை - உ.வே.சா
170.
சூதசங்கிதை - சிவமான்மியகாண்டம் - உ.வே.சா
171.
செய்யுட்டிரட்டு - உ.வே.சா
172.
செய்யுள் நூல்களும் ​ஆசிரியர்களும் - உ.வே.சா
173.
செய்யுளிலக்கணம் ​கத்தியரூபம் - கலியாணசுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
174.
சேதுபுராணவசநம் - முத்துவிஜயம்பிள்ளை - உ.வே.சா
175.
சேரர்பரம்பரையினராகிய ஐயனுரிதனுர் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை மூலமும் ​உரையும் - பாண்டித்துரைத்தேவரவர் - உ.வே.சா
176.
சைவ சமய சமரச விளக்கம் - பி.சங்கரன் - உ.வே.சா
177.
சைவசமய திருமணம் - உ.வே.சா
178.
சைவசமயசரபம் - சுப்பிரமணியபிள்ளை - உ.வே.சா
179.
சைவசமயமும் தமிழ்ப்பாடையும் - மு.சுவாமிநாத உபாத்தியாயன் - உ.வே.சா
180.
சைவசமயவிளக்க வினாவிடை - உ.வே.சா
181.
சைவசமயிகளின் கடமை - இ.ஆதிமூலமுதலியார் - உ.வே.சா
182.
சைவத்திருநெறிப் பன்னிருதிருமுறைத் திரட்டு - ஶ்ரீலஶ்ரீ.ஆறுமுகநாவலரவர்கள் - உ.வே.சா
183.
சைவதூஷணபரிகாரம் - சதாசிவப்பிள்ளை - உ.வே.சா
184.
சைவப்பிரகாசனம் - ச.சிவபபிரகாசல் - உ.வே.சா
185.
சைவபூஷணசந்திரிகை - வி.எஸ்.ஆறுமுருக முதலியார் - உ.வே.சா
186.
சைவவினாவிடை முதலாவது கடவுளியல் - உ.வே.சா
187.
சொரூபசாரம் - சச்சிதானந்தசுவாமி - உ.வே.சா
188.
சோமசுந்தரமாலை - மே.அரு.கா.ராமநாதச் செட்டியார் - உ.வே.சா
189.
ஞான இரகசிய சிந்தாமணி - உ.வே.சா
190.
ஞான இரகசிய சிந்தாமணி - உ.வே.சா
191.
ஞான தீபிகை - ம.வே.சிவஸுப்ரஹ்மண்ய அய்யர் - உ.வே.சா
192.
ஞானாயிபோதம் - கோ.வடிவேலுசெட்டியார் - உ.வே.சா
193.
ஞானானந்தவிளக்கம் - நாராயணசாமி முதலியார் - உ.வே.சா
194.
ஞானுயிபோதம் - கோ.வடிவேலுசெட்டியார் - உ.வே.சா
195.
தஞ்சைவாணன்கோவை - உ.வே.சா
196.
தணிகைப்பிள்ளைத்தமிழ் - சாத்தம்பாக்கம் கிருஷ்ணசாமி முதலியார் - உ.வே.சா
197.
தணிகைப்பிள்ளைத்தமிழ் - சாத்தம்பாக்கம் கிருஷ்ணசாமி முதலியார் - உ.வே.சா
198.
தமிழ்வேதம் திருவாசகம் - உ.வே.சா
199.
தமிழ்வேதமாகிய தேவாரம் - உமாபதிசிவாசாரியார் - உ.வே.சா
200.
தாயுமான சுவாமிகள் அருளிய திருப்பாடற்றிரட்டு - பழனியப்பசெட்டியார் - உ.வே.சா
201.
திருக்கழுக்குன்றத்தந்தாதி - நாராயணசுவாமி நாயக் - உ.வே.சா
202.
திருக்குற்றலக்குறவஞ்சி - கருணாநந்தசுவாமிகள் - உ.வே.சா
203.
திருக்குற்றலக்குறவஞ்சி - ஆறுமுகமுதலியார் - உ.வே.சா
204.
திருக்குற்றாலத்தலபுராணம் - திரிகூடராசப்பக்கவிராயமூர்த்திகள் - உ.வே.சா
205.
திருக்கூவப்புராணம் - சிவபிரகாசசுவாமிகள் - உ.வே.சா
206.
திருக்கோவையார் - மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் - உ.வே.சா
207.
திருச்சாய்க்சுரடென்னும் ​சாயாவனபுராணம் - கவிராஜநாயகம்பிள்ளை - உ.வே.சா
208.
திருச்சிற்றம்பல வெண்பாவந்தாதி - தியாகராஜசெட்டியார் - உ.வே.சா
209.
திருச்சிற்றம்பலம் அருணகிரிபுராணம் - மறைஞான தேசிகர் - உ.வே.சா
210.
திருச்சிற்றம்பலம் சைவசமயாசாரியர் - உமாபதிசிவாசாரியார் - உ.வே.சா
211.
திருச்சிற்றம்பலம் திருக்குடந்தைப்புராணம் - மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - உ.வே.சா
212.
திருச்சிற்றம்பலம் திருப்பாசூர்ப் புராணம் - கலியாணசுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
213.
திருச்சிற்றம்பலம் திருவருட்பா - இராமசுவாமிமுதலியார் - உ.வே.சா
214.
திருச்சிற்றம்பலம் திருவானைக்காபுராணம் - கலியாணசுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
215.
திருச்சிற்றம்பலம் திருவான்மியூர்ப்புராணம் - கலியாணசுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
216.
திருச்சிற்றம்பலம் திருவேற்காட்டுப்புராணம் - கலியாணசுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
217.
திருச்சிற்றம்பலம் திருவொற்றியூர்க்கலம்பகம் - கலியாணசுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
218.
திருச்சிற்றம்பலம் பதிப்புரை - உ.வே.சா
219.
திருச்சிற்றம்பலம் வசவபுராணம் - சிவஞானபாலையசுவாமி - உ.வே.சா
220.
திருச்சிற்றம்பலம் வயிரவன்கோயிற் புராணம் - நடராஜகவிராயர் - உ.வே.சா
221.
திருச்சிற்றம்பலம் விநாயகபுராணம் - உ.வே.சா
222.
திருச்சிற்றம்பலம் வேதாரணிய புராணம் - சுவாமிநாத தீட்சிகர் - உ.வே.சா
223.
திருச்சிற்றம்பலயமகவந்தாதி - சிவசம்புபுலவர் - உ.வே.சா
224.
திருச்செந்தில்யமகவந்தாதி - சபாபதிபிள்ளை - உ.வே.சா
225.
திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப்பதிகங்கள் - உ.வே.சா
226.
திருத்தில்லைக்கலம்பகம் - கந்தசாமிமுதலியார் - உ.வே.சா
227.
திருத்தொண்டர்புராணவரலாறு - உ.வே.சா
228.
திருநாகைக்காரோணப்புராணம் - மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - உ.வே.சா
229.
திருநாமகூவை (தருக்ககௌமுதியும்) - சைவச்சமயாசாரியர்கள் - உ.வே.சா
230.
திருநாவுக்கரசுநாயனார் - கனகசபாபதிமுதலியார் - உ.வே.சா
231.
திருநூற்றந்தாதி மூலம் - முருகேசகவிராயர் - உ.வே.சா
232.
திருநெல்வேலித்தலபுராணம் - அம்பலவாணன் கவிராஜர் - உ.வே.சா
233.
திருப்பரங்கிரிப் புராணவசனம் - வேலாயுதம்பிள்ளை - உ.வே.சா
234.
திருப்பரங்கிரிப்புராணம் - குமாரசுவாமிபிள்ளை - உ.வே.சா
235.
திருப்பழநிமாலை - உ.வே.சா
236.
திருப்பாடற்றிரட்டு - சதாசிவப்பிள்ளை - உ.வே.சா
237.
திருப்பாண்டிக் கொடுமுடிப் புராணம் - வெங்கடரமணதாசரால் - உ.வே.சா
238.
திருப்பாதிரிப் புலியூர்ப் புராணம் - அம்பலவாணன் கவிராஜர் - உ.வே.சா
239.
திருமந்திரம் மூவாயிரம் - சண்முகசுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
240.
திருமயிலைத்திரிபந்தாதி - இரத்தினம்பிள்ளை - உ.வே.சா
241.
திருமலையமகவந்தாதி - நெல்லையப்பகவிராஜ பண்டாரம் - உ.வே.சா
242.
திருமுட்டப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி - அழகியமணவாளராமானுஜா - உ.வே.சா
243.
திருமுறையினது வரலாறு - உ.வே.சா
244.
திருவலிடாய​புராணம் - கலியாணச்சுன்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
245.
திருவாதவூரடிகள் புராணம் - ஆறுமுகநாவலர் - உ.வே.சா
246.
திருவாதவூரர்புராணம் - சபாபதிசுவாமி - உ.வே.சா
247.
திருவாதவூரர்புராணம் மூலமும் உரையும் - உ.வே.சா
248.
திருவாப்பனூர்ப்புராணம் - மெய்யப்பசெட்டியார் - உ.வே.சா
249.
திருவாயூர்த் திரிபந்தாதி மூலபாடம் - சிவபிரகாசவுபாத்தியார் - உ.வே.சா
250.
திருவாலங்காட்டுப்புராணம் - தியாகராஜகவிராயர் - உ.வே.சா
251.
திருவாளொளிபுற்றூர்ப்புராணம் - உ.வே.சா
252.
திருவானைக்காவுலா - கலியாணசுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
253.
திருவிடைமருதூர்க்கலம்பகம் - இராமசுவாமிசெட்டியார் - உ.வே.சா
254.
திருவிடையூர்த்தலபுராணம் - குழந்தைவேலுபிள்ளையார் - உ.வே.சா
255.
திருவிரிஞ்சைப்புராணம் - எல்லப்பநாவலர் - உ.வே.சா
256.
திருவிருத்தம் - சடகோபராமானுஜசாரியார் - உ.வே.சா
257.
திருவிளையாடற்புராணம் மூலமும் உரையும் - மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - உ.வே.சா
258.
திருவுந்தியார் மூலமும் - கந்தசாமிமுதலியார் - உ.வே.சா
259.
திருவெங்கைக்கோவை - சிவபிரகாசசுவாமிகள் - உ.வே.சா
260.
திருவெண்காட்டடிகள் சரித்திரம் - இராமலிங்கபிள்ளை - உ.வே.சா
261.
திருவெண்காடரென்னும் பட்டணத்துப்பிள்ளையார் புராணம் - கலியாணசுந்தரமுதலியார் - உ.வே.சா
262.
திருவேகம்பரந்தாதி - சிவஞானசுவாமி - உ.வே.சா
263.
திருவேங்கட ஸ்தலபுராணம் - வீரராகவசுவாமி ஐயங்கார் - உ.வே.சா
264.
திருவேட்டீசுரர்புராணம் - ஆறுமுகமுதலியார் - உ.வே.சா
265.
திருவேரகத்தந்தாதி - சந்திரகாசமூப்பனார் - உ.வே.சா
266.
திருவைகாவூர்ப்புராணம் - சி.வேலைய தேசிகர் - உ.வே.சா
267.
திருவொற்றிமுருகர் மும்மணிக்கோவை - வேதாச்சலம்பிள்ளை - உ.வே.சா
268.
திருவோத்தூர்ப்புராணம் - கருணாக்கவிராயர் - உ.வே.சா
269.
துடிநூல் - அருணாசலமுதலியார் - உ.வே.சா
270.
துரியவெளி அல்லது எனது அனுபவம் - இராமலிங்கம் பிள்ளை பின்னலூர் - உ.வே.சா
271.
துலாகாவேரி மகாத்மியம் - நம்மாழ்வார் செட்டியார் - உ.வே.சா
272.
தேவாரம்பெற்ற தலங்களும் சிலாசாஹன​வழக்கும் - மு.இராகவையங்கார் - உ.வே.சா
273.
தேவிகாலோத்தர - வி.எஸ்.ரமாதேவி - உ.வே.சா
274.
தேவீ ​பராக்கிரமம் - இரத்தினவேலு முதலியார் - உ.வே.சா
275.
தொண்டைமண்டலசதகம் - பிச்சையப்பமுதலியார் குமார் - உ.வே.சா
276.
தொல்காப்பியப் பொருளதிகார ஆராய்ச்சி - மு.இராகவையங்கார் - உ.வே.சா
277.
தொல்காப்பியம் 2 - வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை - உ.வே.சா
278.
நக்கீரர் ​வாக்கும் நோக்கும் - மு.ராகவையங்கார் - உ.வே.சா
279.
நச்சினார்க்கினியர்​வரலாறு - வே.சாமிநாதையன் - உ.வே.சா
280.
நச்சினார்க்கினியர்​வரலாறு 1 - வே.சாமிநாதையன் - உ.வே.சா
281.
நடுவேனிற்கனவு - ஷேக்ஸ்பியர் - உ.வே.சா
282.
நந்தனார்​சரித்திரக்​கீர்த்தனை 1 - உ.வே.சா
283.
நல்வழி I - ஆறுமுகநாவலர் - உ.வே.சா
284.
நல்வழியும்​ கதைக் ​குறிப்பும் - வேங்கடராம சாஸ்திரி - உ.வே.சா
285.
நளன் ​சரிதம் - நாராயன சுவாமி பிள்ளை - உ.வே.சா
286.
நற்றிணை - அ.நாராயணசாமிஐயர் - உ.வே.சா
287.
நற்றிணை நானூறு மூலமும் உரையும் - பெருங்குன்றூர்கிழார் - உ.வே.சா
288.
நற்றிணைநானூறு ​மூலமும் ​உரையும் - பெருங்குன்றூர்கிழார் - உ.வே.சா
289.
நன்னூற் ​காணடிகையுறை - உ.வே.சா
290.
நன்னூன்​மூலமும் - சிவஞானசுவாமி - உ.வே.சா
291.
நன்னெறி - அரியூர் எஸ்.சாமிநாதையர் - உ.வே.சா
292.
நன்னெறி மூலமும் உரையும் - வ.ப.சுப்பிரமணிய சர்மா - உ.வே.சா
293.
நா.நாஜீவவாதக்கட்டலை - கோ.வடிவேலுசெட்டியார் - உ.வே.சா
294.
நா.நாஜீவவாதக்கட்டலை குறிப்புரையுடன் - கோ.வடிவேலுசெட்டியார் - உ.வே.சா
295.
நாலடியார் II - உ.வே.சா
296.
நாலடியார் III - உ.வே.சா
297.
நாலடியார் மூலமும் - வை.மு.சடகோபராமாநுஜாசாரியர் - உ.வே.சா
298.
நான்மணிக்கடிகை​ மூலமும் ​உரையும் - உ.வே.சா
299.
நான்மதிவெண்பா - பொ. பாண்டித்துரைத்தேவர் - உ.வே.சா
300.
நான்மனிக்கடிகை​ மூலமும் ​உரையும் - வ.ப.சுப்பிரமணிச்சர்மா - உ.வே.சா
301.
நான்மனிக்கடிகை​ மூலமும் ​உரையும் 1 - வ.ப.சுப்பிரமணிச்சர்மா - உ.வே.சா
302.
நிஷ்டாநுபூதிமூலம் - ஆறுமுகசுவாமி - உ.வே.சா
303.
நீதிச்செய்யுட்டிரட்டு - சோமநாத முதலியார் - உ.வே.சா
304.
நீதிசாரத்திரட்டு - பு.சிதம்பர புன்னைவனநாத முதலியார் - உ.வே.சா
305.
நீதிநூற்றிரட்டு மூலமும் - கா.இராமசாமிநாயுடு - உ.வே.சா
306.
நீதிநூற்றிரட்டு மூலமும் 1 - கா.இராமசாமிநாயுடு - உ.வே.சா
307.
நீதிநெறி ​விளக்கம் ​மூலமும் ​உரையும் - உ.வே.சா
308.
நீதிநெறிவிளக்கம் 1 - உ.வே.சா
309.
நீதிநெறிவிளக்கமூலம் - உ.வே.சா
310.
நீதிநெறிவிளக்கவுரை - உ.வே.சா
311.
நெல்லைச் ​சிலேடை ​வெண்பா ​மூலமும் ​குறிப்புரையும் - கவிராஜசெல்லையப்ப பிள்ளை - உ.வே.சா
312.
நைடதமூலமும் - ஆறுமுகநாவலர் - உ.வே.சா
313.
பக்தியோகம் - ஸ்வாமி விவேகாநந்தர் - உ.வே.சா
314.
பகவத்கீதா - பொ.ராமநாததுரை - உ.வே.சா
315.
பஞ்சதந்திரப பாடற்கதை - உ.வே.சா
316.
பஞ்சீகரண் வேதாந்த சித்தாந்தம் - ஆறுமுகசுவாமி - உ.வே.சா
317.
பட்டணத்துப்பிள்ளையார் அருளிய திருப்பாடற்றிரட்டு - ஆறுமுகசுவாமி - உ.வே.சா
318.
பணமுப்பது என்னும் காசின்மகிமை - இராகவாசாரியார் - உ.வே.சா
319.
பதிவிரதபாரம்மியம் - பி.எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயர் - உ.வே.சா
320.
பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும் - வே.சாமிநாதையர் - உ.வே.சா
321.
பதினோராவது நிகண்டு மூலமும் உரையும் - தியாகராயசுவாமி - உ.வே.சா
322.
பரமார்த்த நியாயத்தீர்ப்பு - கோ.வடிவேலுசெட்டியார் - உ.வே.சா
323.
பவாநிகூடற் புராணம் - தம்பியண்ண முதலியார் - உ.வே.சா
324.
பழமொழி - உ.வே.சா
325.
பழமொழி நானூறு - செல்வகேசவராய முதலியார் - உ.வே.சா
326.
பழமொழி மூலமும் ​பழைய உரையும் - நாராயணையங்கார் - உ.வே.சா
327.
பழனி ஆண்டவர் கீர்த்தனை - விசாகப்பெருமாள் - உ.வே.சா
328.
பாட்டியற்கொத்து மூலமும் ​உரையும் - சென்னகேசவுலு நாயுடு - உ.வே.சா
329.
பாடற்றிரட்டு - சுப்பிரமணியஞ் செட்டியார் - உ.வே.சா
330.
பாண்டியம் - நாராயணையங்கார் - உ.வே.சா
331.
பாமணிக்கோவை - உ.வே.சா
332.
பாயிரவிருத்தி - அரசஞ்சண்முகன் - உ.வே.சா
333.
பாவநாசத்தலபுராணம் - துரைசாமிபிள்ளை - உ.வே.சா
334.
பாற்கரசேதுபதி - அ.சிவசம்புப்புலவர் - உ.வே.சா
335.
பிங்கல நிகண்டு மூலமும் உரையும் - உ.வே.சா
336.
பிரயோகவிவேகம் மூலமு முரையும் - ஆறுமுகநாவலர் - உ.வே.சா
337.
பிரயோகவிவேகம் மூலமு முரையும் 1 - ஆறுமுகநாவலர் - உ.வே.சா
338.
பிராமண்ப் பெண்களின் விவாகம் சாஸ்திரீயமானது - உ.வே.சா
339.
பிருகுசங்கிதையில் முதலததியாயம் - உ.வே.சா
340.
பீஷ்மசரித்ரம் - உ.வே.ஶ்ரீனிவாஸ அய்யங்கார் - உ.வே.சா
341.
புருஷார்த்த ​ஞாந​சிந்தாமணி நூல் ​பாயிரம் - உ.வே.சா
342.
புருஷார்த்தப்​பிரகரணம் - சி.சுப்பைய சுவாமி - உ.வே.சா
343.
புலியூர்வெண்பா - தி.க.சுப்பராயசெட்டியார் - உ.வே.சா
344.
புறநானூறு மூலமும் உரையும் - வே.சாமிநாதையன் - உ.வே.சா
345.
புறநானூறு மூலமும் உரையும் - வே.சாமிநாதையர் - உ.வே.சா
346.
புறப்பொருள் ​வெண்பாமாலை​ மூலமும் ​உரையும் ​2 - வே.சாமிநாதையர் - உ.வே.சா
347.
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை மூலமும் ​உரையும் - வே.சாமிநாதையர் - உ.வே.சா
348.
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை மூலமும் ​உரையும் 1 - வே.சாமிநாதையர் - உ.வே.சா
349.
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை மூலமும் ​உரையும் 2 - வே.சாமிநாதையர் - உ.வே.சா
350.
பூரணசுகம் - ஏ.சொக்கலிங்கப் பிள்ளை - உ.வே.சா
351.
பூரணாநந்தோதயம் - உ.வே.சா
352.
பூவனூர்ச்சிலேடை​வெண்பா - சுப்பிரமணியத்தம்பிரான்சுவாமி - உ.வே.சா
353.
பூவாளூர்ப்புராணம் - கச்சியப்பசுவாமி - உ.வே.சா
354.
பெண்மதிமாலை - ச.வேதநாயகம்பிள்ளை - உ.வே.சா
355.
பெரியதிருமொழி - உ.வே.சா
356.
பெரியபுராணம் - ஆறுமுகத்தம்பிரான்சுவாமிகள் - உ.வே.சா
357.
பெருந்திரட்டு - பி.இராஜரத்தின முதலியார் - உ.வே.சா
358.
பெருந்தேவனார்பாரதம் - உ.வே.சா
359.
பேரகத்தியத் திரட்டு மூலமும் ​உரையும் - ச.பவாநந்தம் பிள்ளை - உ.வே.சா
360.
பொதுமதம் - உ.வே.சா
361.
பொருளதிகாரம் - உ.வே.சா
362.
மகுடாபி ஷேகச் ​சிறப்பு - உ.வே.சா
363.
மதபாகவதபுராணம் - சுப்புராயலு நாயுடு - உ.வே.சா
364.
மதுராபுரேசக் திருவிளையாடற்புராணம் - அம்பலவாணதீட்சிகசுவாமி - உ.வே.சா
365.
மதுரை சோமசுந்தரக்கடவுள் திருவிளையாடற்புராணம் - இராமலிங்கசுவாமிகள் - உ.வே.சா
366.
மரபுகாத்தல் - ச.வின்பிரிட்டு ஐயர் - உ.வே.சா
367.
மரயூரப்புராணம் - மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - உ.வே.சா
368.
மனிமேகலை - வே.சாமிநாதையார் - உ.வே.சா
369.
மஸ்தான்சாகிபு அருளிய திருப்பாடற்றிரட்டு - குப்புசாமிமுதலியார் - உ.வே.சா
370.
மஹாவீரர் - ஸி.ஆர்.ஶ்ரீநிவாஸ அய்யங்கார் - உ.வே.சா
371.
மாணிக்கவாசகர் - சுப்பிரமணிய முதலியார் - உ.வே.சா
372.
மாணிக்கவாசரென்றுவழங்குகின்ற திருவாதவூரர்புராணம் - தியாகராயசுவாமி - உ.வே.சா
373.
மாதரொழுக்க ​விலக்கணம் - அய்யாக்கண்ணுமுதலியார் - உ.வே.சா
374.
மாயூர​ஸ்தல​ மான்மியம் - வீ.சுப்பிரமணிய ஐயர் - உ.வே.சா
375.
மிகுருசுமாலை - ஆலிப்புலவர் - உ.வே.சா
376.
முதுமொழிக் காஞ்சியும் - சுப்பிரமணியன்செட்டியார் - உ.வே.சா
377.
முதுமொழிக்காஞ்சி - உ.வே.சா
378.
முதுமொழிக்காஞ்சி 1 - செல்வகேசவராய முதலியார் - உ.வே.சா
379.
மும்மணிமாலை - அ.குமாரசுவாமிப்புலவார் - உ.வே.சா
380.
மெய்கண்டதேசிகர்மாலை - ஶ்ரீசுப்பிரமணியதேசிகமூர்த்தி - உ.வே.சா
381.
மெய்ஞ்ஞானசாரம் மூலமும் உரையும் - திருஞானசம்பந்தசுவாமி - உ.வே.சா
382.
மெய்ஞ்ஞானவிளக்கம் - வ.வெங்கடராமய்யார் - உ.வே.சா
383.
மெய்ப்பாட்டியல் - உ.வே.சா
384.
யேசுமதசங்கற்பநிராகரணம் - குமாரசுவாமிசெட்டியார் - உ.வே.சா
385.
வயித்தீசுரன்கோயிற்புராணம் - இராமலிங்கசுவாமிகள் - உ.வே.சா
386.
வல்லஸ்தலபுராணம் அருணாசலேசரநுபூதி - சிவானந்தமூர்த்தி - உ.வே.சா
387.
வஜ்ரடங்கம் - கிறிஸ்துமத கானனகுடாரி - உ.வே.சா
388.
வாசுதேவமனனம் விவேகசாரம் - வா.சரவணமுத்துபிள்ளை - உ.வே.சா
389.
விசாரசாகரம் - அ.சிவராவ் - உ.வே.சா
390.
வியாசா வடமொழியிறசெய்த புராணம் கூர்மபுராணம் - அதிவீரராமபாண்டியராசன் - உ.வே.சா
391.
விருத்தாசலபுராணம் - அருணாச்சலசுவாமி - உ.வே.சா
392.
வில்வாரணிய ஸ்தலபுராணம் - பொன்னம்பலசுவாமி - உ.வே.சா
393.
விறலிவிடுதூது - சரவணபெருமாள் - உ.வே.சா
394.
வீரசைவவினாவிடை - வடிவேலுமுதலியார் - உ.வே.சா
395.
வீராகமம் - சாந்தலிங்கசுவாமி - உ.வே.சா
396.
வேதவிவேசனி - அப்பாபிள்ளைமுதலியார் - உ.வே.சா
397.
வேதாந்த மநநசிந்தாமணி - நஞ்சுண்டராவ் - உ.வே.சா
398.
வேதாந்தசாராமிருதம் - ஶ்ரீ சுப்பையசுவாமி - உ.வே.சா
399.
வேதாந்தசூளாமணி ​2 - அருணாசலசுவாமி - உ.வே.சா
400.
வேதாந்தசூளாமணி ​மூலமும் - ஶ்ரீமத் கோ.வடிவேலு செட்டியார் - உ.வே.சா
401.
வைதிலிங்கதேசிகரால் சிதம்பரசுவாமிகள் - சின்னகன்னையசெட்டியார் - உ.வே.சா
402.
ஜாதிசங்கிரகசாரம் - இராமானுஜதாசர் - உ.வே.சா
403.
ஸமரஸ​ஞான​சந்திரிகை - விச்சூர் முத்துக்குமாரசுவாமி முதலியார் பி.ஏ - உ.வே.சா
404.
ஸர்வார்த்தஸாரஸங்கிரகம் - மெ.இராமசுவாமி முதலியார் - உ.வே.சா
405.
ஸ்ரீ ​சங்கசிந்தாமணி - வே.இராஜகோபாலையங்கார் - உ.வே.சா
406.
ஸ்ரீபக்தலீலாமிர்தம் - ஶ்ரீ இராஜாராம் கோவிந்தராவ் - உ.வே.சா
407.
ஸ்ரீபக்தலீலாமிர்தம் - ஶ்ரீ இராஜாராம் கோவிந்தராவ் - உ.வே.சா
408.
ஸ்ரீபஞ்சதசப்பிரகரணம் மூலம் - ஶ்ரீகோவிலூர் துறவாணடவார் - உ.வே.சா
409.
ஸ்ரீபஞ்சதசப்பிரகரணம் மூலம் - ஶ்ரீகோவிலூர் துறவாணடவார் - உ.வே.சா
410.
ஸ்ரீமத் மஹாபாகவதம் பிரதமஸ்கந்தம் - வரதராஜ ஐயர் - உ.வே.சா
411.
ஸ்ரீமத் மஹாபாகவதம் பிரதமஸ்கந்தம் - வரதராஜ ஐயர் - உ.வே.சா
412.
ஸ்ரீமத்கம்பராமாயணக்கருப்பொருள் - சி.புருஷோத்தம முதலியார் - உ.வே.சா
413.
ஸ்ரீமத்கம்பராமாயணபாலகாண்டம் - சு.கிருஷ்ணசாமிமுதலியார் - உ.வே.சா
414.
ஸ்ரீமஹாபாரதம் - பெத்தாச்சிசெட்டியார் - உ.வே.சா
415.
ஸுதஸம்ஹிதை​ முதல்​கண்டம் - என் எஸ்.இராஜாராம் - உ.வே.சா
416.
ஸேதுமஹாத்மியம் - என்.ஸ்வாமிநாத சாஸ்திரி - உ.வே.சா
417.
ஶ்ரீ ஆத்மபுராணம் - சுப்பைய சுவாமி - உ.வே.சா
418.
ஶ்ரீ சங்க சிந்தாமணி - வே.இராஜகோபாலையங்கார் - உ.வே.சா
419.
ஶ்ரீ சிவகீதை - கணேசசாஸ்திரி - உ.வே.சா
420.
ஶ்ரீ சிவகீதை - கணேசசாஸ்திரி - உ.வே.சா
421.
ஶ்ரீ மகா பாகவதம் - ஶ்ரீ வரதராஜ ஐயர் - உ.வே.சா
422.
ஶ்ரீ மகா பாகவதம் - ஶ்ரீ வரதராஜ ஐயர் - உ.வே.சா
423.
ஶ்ரீ மஹாபாரதம் ஆதிபர்வம் - தி.ஈ.ஸ்ரீநிவாஸாசார் - உ.வே.சா
424.
ஶ்ரீ மஹாபாரதம் ஆதிபர்வம் - தி.ஈ.ஸ்ரீநிவாஸாசார் - உ.வே.சா
425.
ஶ்ரீ மஹாபாரதம் ஆதிபர்வம் - தி.ஈ.ஸ்ரீநிவாஸாசார் - உ.வே.சா
426.
ஶ்ரீ மஹாபாரதம் ஆதிபர்வம் - தி.ஈ.ஸ்ரீநிவாஸாசார் - உ.வே.சா
427.
ஶ்ரீ விசாரச்சந்திரோதயம் - ஶ்ரீமத்.வெ.குப்புஸ்வாமிராஜு - உ.வே.சா
428.
ஶ்ரீ விசாரச்சந்திரோதயம் - ஶ்ரீமத்.வெ.குப்புஸ்வாமிராஜு - உ.வே.சா
429.
ஶ்ரீ விசாரசாகரம் - ஶ்ரீ சாது நிச்சலதாஸ் - உ.வே.சா
430.
ஶ்ரீ விசாரசாகரம் - ஶ்ரீ சாது நிச்சலதாஸ் - உ.வே.சா
431.
ஶ்ரீ விவேக சூடாமனி - ஶ்ரீசங்கரபகவத்பாத - உ.வே.சா
432.
ஶ்ரீ விவேக சூடாமனி - ஶ்ரீசங்கரபகவத்பாத - உ.வே.சா
433.
ஶ்ரீ விவேக சூடாமனி 2 - ஶ்ரீசங்கரபகவத்பாத - உ.வே.சா
434.
ஶ்ரீ விவேக சூடாமனி 2 - ஶ்ரீசங்கரபகவத்பாத - உ.வே.சா
435.
ஶ்ரீ விஷ்ணுஸ்தல யாத்ரா மார்க்க விவரணம் - சங்கு கோவிந்தசாமி நாயுடு - உ.வே.சா
436.
ஶ்ரீ விஷ்ணுஸ்தல யாத்ரா மார்க்க விவரணம் - சங்கு கோவிந்தசாமி நாயுடு - உ.வே.சா
437.
ஶ்ரீ ஸுதஸம்ஹிதை ஞானயோக கண்டம் - என் எஸ்.இராஜாராமயரால் - உ.வே.சா
438.
ஶ்ரீ ஸுதஸம்ஹிதை ஞானயோக கண்டம் - என் எஸ்.இராஜாராமயரால் - உ.வே.சா
439.
ஶ்ரீ ஸுதஸம்ஹிதை நான்காம் கண்டம் - என் எஸ்.இராஜாராமயரால் - உ.வே.சா
440.
ஶ்ரீ ஸுதஸம்ஹிதை நான்காம் கண்டம் - என் எஸ்.இராஜாராமயரால் - உ.வே.சா
441.
ஶ்ரீபழநியாண்டவர் - சபாபதிமுதலியார் - உ.வே.சா
442.
ஶ்ரீமகா பாகவதம் - திருமலைகொண்டநாயக்கர் - உ.வே.சா
443.
ஶ்ரீமத் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் கொங்குநாடும் - இராமச்சந்திர செட்டியார் - உ.வே.சா
444.
ஶ்ரீமெய்கண்ட வேலாயுத சதகம் திறப்புகழ் - சதாசிவப்பிள்ளை - உ.வே.சா
445.
ஶ்ரீரங்கமகத்துவம் - தியாகராயசுவாமி - உ.வே.சா
446.
ஶ்ரீராமஜாதகம் - இராமசுவாமிசாஸ்திரியார் - உ.வே.சா
447.
ஷண்முகன் மகிமை இரண்டாம் பாகம் - எல்.எஸ்.விசுவநாத அய்யர் - உ.வே.சா
448.
ஹரதத்தர்சரித்திரம் - உ.வே.சா
449.
ஹரிஹரதாரதம்மியம் - ம.தி.பாநுகவி - உ.வே.சா
450
tha_tamil_alphabet_its_mystic_aspect - மாணிக்கம் நாயக்கர் - CPL
451
அத்தீச்சுரபுராணம் - ராம.சொ. சொக்கலிங்கச்செட்டியார் - CPL
452
அத்யாத்ம ராமாயணப் பிரபாவம் - நடேசசாஸ்திரி - CPL
453
அபிநவகதைகள் - T. செல்வகேசவராய முதலியார் - CPL
454
அரிமழத்தலபுராணம் மூலமும் குறிப்புரையும் - செல்லப்ப செட்டியார் - CPL
455
அருட்பெருஞ்சோதி - இராமலிங்கம் - CPL
456
அருணாசலபுராணம் மூலமும் உரையும் - அருணாசல முதலியார் - CPL
457
அழகர்கலம்பகம் மூலபாடம் - no author - CPL
458
அற்புத மருந்துகள் - எஸ்.எஸ். ராமசாமி - CPL
459
அனுபவாநந்ததீபிகை - ல.நாராயணசாமிநாயகர் - CPL
460
அனுமத்பராக்கிரமம் - தி.பானுகவியர் - CPL
461
ஆதிபுரதலபுராணம் - விசுவநாத குருசுவாமி - CPL
462
ஆரிய வேதங்கள் - ந.சி. கந்தையா பிள்ளை - CPL
463
இங்கிதமாலை - இராமலிங்க சுவாமிகள் - CPL
464
இதழகலந்தாதி மூலமும் உரையும் - தண்டபாணிசுவாமி - CPL
465
இரத்தினபுரிப்புராணம் - மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - CPL
466
இராமாயண வெண்பா - சுப்பிரமணிய ஐயர் - CPL
467
இலக்குமிபுர ஸ்தலபுராணம் - சுப்பிரமண்ய ஐயர் - CPL
468
இலங்கைச்சரித்திர சூசனம் - ஆ.முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை - CPL
469
உபதேச்சகாண்டம் - அம்பலவாணதேசிகசுவாமிகள் - CPL
470
உபாசனாகாண்டம் - சுவாமிநாதபிள்ளை - CPL
471
ஏகநாதர் - S. அனவரதவிநாயகம் பிள்ளை - CPL
472
ஏலாதி மூலமும் உரையும் - no author - CPL
473
ஒழிவிலொடுக்கம் - கண்ணுடையவள்ளல் - CPL
474
கச்சியப்பர் கந்தபுராணம் - no author - CPL
475
கடம்பவனபுராணம் - வீமநாதபண்டிதர் - CPL
476
கந்தபுராண நவநீதம் - சி.செந்திநாதையர் - CPL
477
கந்தபுராண மூலமும் - இராமசாமிநாயுடு - CPL
478
கந்தபுராண மூலமும் - கோ.வடிவேலுசெட்டியார் - CPL
479
கந்தபுராண வெண்பா - தி.சு. வேலுசாமிப் பிள்ளை - CPL
480
கந்தபுராணச்சுருக்கம் - கந்தசாமிமுதலியார் - CPL
481
கந்தபுராணச்சுருக்கம் - ஸ்ரீமத்இராமலிங்கசுவாமி - CPL
482
கந்தபுராணம் - ஆறுமுகநாவலர் - CPL
483
கந்தபுராணம் அசுரகாண்டம் - ச.பொன்னம்பலபிள்ளை - CPL
484
கந்தபுராணவசனம் - சண்முகம்பிள்ளை - CPL
485
கந்தரலங்காரம் மூலமும் பதவுரையும் - no author - CPL
486
கம்பர் கவியும் கருத்தும் - P.G. கருத்திருமன் - CPL
487
கருவூர்ப்புராணம் - கந்தசாமி முதலியார் - CPL
488
கல்லாடம் - க. சுப்பராயமுதலியார் - CPL
489
களப்பாள் - அ.நாராயணசாமிஐயர் - CPL
490
களவழி நாற்பது மூலமும் உரையும் - கா.ர. கோவிந்தராஜ முதலியார் - CPL
491
கனகவல்லி - சி.நா. குப்புசாமி முதலியார் - CPL
492
கனடா - no author - CPL
493
காஞ்சிப்புராணம் - அம்பலவாணதேசிகசுவாமிகள் - CPL
494
காமிகாகமம் - சத்தியோஜாதசிவாசாரி - CPL
495
காளையார்கோவிற் புராண வசனம் - சுப்பிரமணிய ஐயர் - CPL
496
குமணன் கொடைவீரன் - திருநாவுக்கரசு முதலியார் - CPL
497
குமரேச சதகம் - திருநாவுக்கரசு முதலியார் - CPL
498
குருபரம்மரை - ஸ்ரீநிவாஸதாதாசாரி - CPL
499
குறள் மூலமும் உரையும் - no author - CPL
500
கூர்மபுராணம் - அதிவீரராமபாண்டியர் - CPL
501
கைசிக வேகாதசி புராணம் - பச்சையப்ப முதலியார் - CPL
502
கோகிலாம்பாள் கடிதங்கள் - சுவாமி வேதாசலம் - CPL
503
கோயிற்புராணம் - உமாபதிசிவாசாரியார் – CPL
504
கோயின்நான்மணிமாலை மூலமும் திருப்பாடற்றிரட்டுமூலமும் - பட்டிணத்துப்பிள்ளையார், வித்யாவிநோதினி - CPL
505
சங்கரநாராயணசாமி கோயிற்புராணம் - அருணாசலக்கவிராயர் - CPL
506
சரபோஜி வாழ்க்கை வரலாறு - no author - CPL
507
சாணக்ய சாகஸம் என்னும் சந்திரகுப்த சரித்திரம் - ஸ்ரீமதி பாலம்மாள் - CPL
508
சித்தாந்தசிகாமணி - சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் செ. நாகிசெட்டி - CPL
509
சிதம்பரபுராணம் - திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் - CPL
510
சிவக்ஷேத்திர யாத்திராவிளக்கன் - no author - CPL
511
சிவசிவ வெண்பா - ஸ்ரீ சிவஞான சுவாமி - CPL
512
சிவசிவவெண்பாவும், முதுமொழிவெண்பாவும் - அ.இரத்நசபாபதிமுதலியார் – CPL
513
சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம் மூலமும் பொழிப்புரையும் - அருணந்திசிவாசாரியார், பொ. முத்தையபிள்ளை - CPL
514
சிவஞானபோதமூலமும் சிவஞானபாஷ்யமும் - மெய்கண்டதேவநாயனார் - CPL
515
சிவமலைப்புராணம் - முத்துசாமிக் கோனார் - CPL
516
சிவராத்திரி புராண மூலமும் - மா. நமசிவாயம் பிள்ளை - CPL
517
சிவராத்திரி புராணம் - நா. சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் - CPL
518
சிவாதிக்யரத்நாவளி - சூ. சோமசுந்தரநாயகர் - CPL
519
சிற்றம்பலசேகரம் - சிற்றம்பலமுதலியார் - CPL
520
சுசீந்திர ஸ்தலபுராணம் - சிதம்பரம் பிள்ளை - CPL
521
சுசீந்திரத் தலபுராணம் - வேங்கடசுப்புப்பிள்ளை - CPL
522
சுதவனபுராணம் இரண்டாம் பதிப்பு - ராம.சொ. சொக்கலிங்கச்செட்டியார் - CPL
523
சுதவனபுராணம் வசனம் - சொக்கலிங்கச்செட்டியார் - CPL
524
சுந்தரகாண்டம் - ஆ.வீரசாமிசெட்டியார் - CPL
525
சுரைமாநகர்ப் புராணம் - மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - CPL
526
சுவாமி ராம தீர்த்தர் - எம்.எஸ். சுப்பிரமணிய ஐயர் - CPL
527
செவ்வந்திப் புராணம் - வீ.சண்முகப் பிள்ளை - CPL
528
சேதுபுராணம் - பொன்னுச்சாமிதேவர் - CPL
529
சைவசபை - திருமணம் செல்வக் கேசவராயமுதலியார் - CPL
530
சைவாகமப்பிராமாண்யம் - அ.அரங்கசாமி அய்யர் - CPL
531
சோமசுந்தரக்காஞ்சியும் சோமசுந்தரக்காஞ்சியாக்கமும் - சுவாமி வேதாசலம் - CPL
532
ஞானசாகரம் - no author - CPL
533
ஞானாமிர்த சாரம் - no author - CPL
534
தமிழ் மொழி - no author - CPL
535
தமிழ்நாட்டு மூவேந்தர் - ம.க. ஜயராம் நாயுடு - CPL
536
தமிழ்நாட்டு வரலாறு - no author - CPL
537
தாராபுரதலப்புராணம் - வேலாயுதபண்டிதர் - CPL
538
திரிபுரி முதல் கல்கத்தா வரை - ஸ்ரீ சக்திதாஸன் சுப்பிரமணியன் - CPL
539
திருக் கரச்சின்ன ஸ்தல புராணம் - முத்துராமசிவாசாரியார் - CPL
540
திருக்கருவைத் தலபுராணம் - சொ. வீரப்ப முதலியார் - CPL
541
திருக்கழுக்குன்றப்புராணம் - சபாபதி முதலியார் - CPL
542
திருக்களர்ப் புராணம் - கு.ஸ்ரீநிவாஸமுதலியார் - CPL
543
திருக்காளத்தித்தேவாரம் - no author - CPL
544
திருக்காளத்திப்புராணம் - மெ.அரு.நா. இராமநாதன்செட்டியார் - CPL
545
திருக்குடந்தைப்புராணம் - மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - CPL
546
திருக்குறட் சாரம் - பரம்சிவன் பிள்ளை - CPL
547
திருக்குற்றாலத்தலபுராணம் - சைவப்பிரகாசவித்தியாசாலை - CPL
548
திருகுறள் மூலமும் - கோ.வடிவேலுசெட்டியார் - CPL
549
திருச்சுழியற் புராணம் - ஆராவமுதாசாரியார் - CPL
550
திருச்செங்கோட்டுப் புராணம் - வீரகவிராஜ பண்டிதர் - CPL
551
திருத்தருப்பூண்டி மான்மியம் - வ.த. சுப்பிரமணிய பிள்ளை - CPL
552
திருத்தலையூர்த்தலபுராணம் மூலமும் உரையும் - ஸ்ரீநிவாசபாரதி சுவாமி - CPL
553
திருத்தேங்கூர் தலபுராணம் - கனகராஜமுதலியார் - CPL
554
திருத்தொண்டர் சரித்திரம் - அருணாசலமுதலியார் - CPL
555
திருத்தொண்டர் பெரியபுராணம் - ஆறுமுகநாவலர் - CPL
556
திருத்தொண்டர் பெரியபுராணம் - வி. சுந்தரமுதலியார் - CPL
557
திருத்தொண்டர்புராணசாரவிளக்கம் - ராம.சொ. சொக்கலிங்கச்செட்டியார் - CPL
558
திருத்தொண்டர்புராணம் - ஆறுமுகநாவலர் - CPL
559
திருத்தொண்டர்புராணம் - கேசவமுதலியார் - CPL
560
திருநாகைக்காரோணப்புராணம் - மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - CPL
561
திருநீடூர்த் தலபுராண வசனம் - வ.த. சுப்பிரமணிய பிள்ளை - CPL
562
திருநெல்வேலித் தலபுராண வசனம் - அழகர்சாமிபிள்ளை - CPL
563
திருப்பாடற்றிரட்டு - தாயுமானசுவாமிகள் - CPL
564
திருப்பாண்டிக் கொடுமுடிப் புராணம் - வெங்கடரமணதாசர் - CPL
565
திருப்புத்தூர்ப் புராணம் - ராம.சொ. சொக்கலிங்கச்செட்டியார் - CPL
566
திருப்பெருந்துறைப் புராணம் - மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - CPL
567
திருமுட்டபுராணம் - ஸ்ரீவேதவியாசபகவான் - CPL
568
திருவரங்கத்திருவாயிரம்திருமகளந்தாதி - தண்டபாணிசுவாமி - CPL
569
திருவருட்பா - சோமசுந்தரசெட்டியார் - CPL
570
திருவருட்பா இங்கிதமாலை - இராமலிங்கசுவாமி - CPL
571
திருவருட்பாத் திரட்டு - no author - CPL
572
திருவாக்குப்புராணம் - மெக்காதர் ஐயர் - CPL
573
திருவாட்போக்கிப்புராணம் - வைத்தினாததேசிகர் more than one author - CPL
574
திருவாதவூரடிகள்புராணம் காப்பு - no author - CPL
575
திருவாதவூரர்புராணம் - குமாரசுவாமிதேசிகர் - CPL
576
திருவாதவூரர்புராணம் - அ. குமாரசுவாமிப்புலவர் - CPL
577
திருவாதவூரர்புராணம் - குமாரசுவாமிதேசிகர் - CPL
578
திருவாரூர்ப்புராணம் - சுப்பிரமணிய பிள்ளை - CPL
579
திருவாலங்காட்டுப்புராணம் - செங்கல்வராயசெட்டியார் - CPL
580
திருவாறைத்தலபுராணம் - ஆ. சுப்பிரமணிய பிள்ளை - CPL
581
திருவானைக்காப்புராணம் - ஸ்ரீ கச்சியப்ப சுவாமி - CPL
582
திருவானைக்காப்புராணம் - குமாரசாமிபிள்ளை - CPL
583
திருவிளையாடற்புராணம் - ஆறுமுகநாவலர் - CPL
584
திருவிளையாடற்புராணம் - ஆறுமுகநாவலர் - CPL
585
திருவிளையாடற்புராணம் மதுரைக்காண்டம் - ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - CPL
586
திருவெண்காட்டுப்புராணம் - எல்லப்ப நாவலர் - CPL
587
திருவேங்கடவுலா - மு.கோவிந்தப்பிள்ளை - CPL
588
திருவைகாவூர்ப்புராணம் - சி. வேலைய தேசிகர் - CPL
589
திருவையாற்றுப்புராணம் - கந்தசாமி - CPL
590
தொல்காப்பியச் சொல்லதிகாரக்குறிப்பு - P.S. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி - CPL
591
நல்வழி - ந.மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் - CPL
592
நன்னூல் - திருநாவுக்கரசு முதலியார் - CPL
593
நன்னூல்விருத்தியுரை - ராமாநுசகவிராயர் - CPL
594
நாலடியார் மூலமும் - வே. இராஜகோபாலையங்கார் - CPL
595
நித்தியானுஸந்தானம் - பாகவதேசதமர்கள் - CPL
596
நியாய இலக்கணம் - முத்துக்குமாரர் சிதம்பரப்பிள்ளை - CPL
597
நியாயவச்சிரகுடாரம் - ம.தி. பானுகவியர் - CPL
598
நூறுகுறள் - no author - CPL
599
பஞ்சதந்திரம் - no author - CPL
600
பரஞ்ஜோதிமாமுனிவர் வரலாறு - no author - CPL
601
பரஞ்ஜோதிமாமுனிவரின் திருவிளையாடற்புராணம் - ஆறுமுகநாவலர் - CPL
602
பல்லவர் சரித்திரம் - பி.தி. ஸ்ரீநிவாஸய்யங்கார் - CPL
603
பலிஜவாரு புராணம் - நரசிம்மலு நாயுடு - CPL
604
பழநி நான்மணிமாலை - சு. மாரியப்ப முதலியார் - CPL
605
பழநித் தலபுராணம் - no author - CPL
606
பார்க்கவ புராணம் - முத்துசாமி முதலியார் - CPL
607
பிள்ளைத்தமிழ் - பொ. சுந்தரம்பிள்ளை - CPL
608
புதிய சமுதாயம் - கு.காமராஜ் - CPL
609
புதுவைத் தலபுராணம் - அருணாசலக்கவிராயர் - CPL
610
புலவர்புராணம் - முருகதாசசுவாமி - CPL
611
புலவர்புராணம் - சைவபுலவர் - CPL
612
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை - no author - CPL
613
பூவாளூர்ப்புராணம் - ஸ்ரீ கச்சியப்ப சுவாமி - CPL
614
பெரியபுராணம் - சூ. சுப்பராயநாயகர் - CPL
615
பெரியபுராணம் - ஆறுமுகமுதலியார் - CPL
616
பெரியபுராணம் - ஆறுமுகநாவலர் - CPL
617
பெரியபுராணம் இரண்டாம்புத்தகம் மூலமும் - மகாலிங்கையர் - CPL
618
பேரூர்ப்புராணம் - ஸ்ரீகச்சியப்பமுநிவர் - CPL
619
பொதுத் தமிழ் வரியிலக்கணம் - no author - CPL
620
பொருநராற்றுப்படைப்பொருள்விளக்கம் - கா.ஸ்ரீ. கோபாலாசாரியர் - CPL
621
பொருளதிகாரம் - செல்வக் கேசவராயமுதலியார் - CPL
622
மதுரை மும்மணிக்கோவை - no author - CPL
623
மயூரப்புராணம் - சுப்பராயசெட்டியார் மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - CPL
624
மயூரப்புராணம் - தியாகராசசெட்டியார் மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை - CPL
625
மருதவனபுராணம் - கந்தசாமி தேசிகர் - CPL
626
மனித வாழ்க்கையும் காந்தியடிகளும் - கலியாணசுந்தர முதலியார் - CPL
627
மனுமுறைகண்டவாசகம் - இராமலிங்க சுவாமிகள் - CPL
628
மனுமுறைகண்டவாசகம் - இராமலிங்கசுவாமி - CPL
629
மாகபுராணம் - இராமலிங்கக்குருக்கள் - CPL
630
மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் புராணவசனம் - வ. கணபதிப்பிள்ளை - CPL
631
முத்துக்குமாரசாமிபிள்ளைத்தமிழ் - இராமசாமி நாயுடு - CPL
632
முதலொலியலந்தாதி - தண்டபாணிசுவாமி - CPL
633
மூதுரை - ந.மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் - CPL
634
மெய்யறிவு - வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை - CPL
635
மோக்ஷசாதன விளக்கம் - இராமாநந்த ஸ்வாமிகள் - CPL
636
யாப்பருங்கலம் மூலம் - ச. பவானந்தம் பிள்ளை - CPL
637
யாப்பருங்கலம் மூலமும் பழைய விருத்தியுரையும் - ச. பவானந்தம் பிள்ளை - CPL
638
யாப்பிலக்கணம் - விசாகப்பெருமாலையர் - CPL
639
வண்ணத்தியல்புநூலின் - no author - CPL
640
வயித்தீசுரன்கோயிற்புராணம் - இராமலிங்கசுவாமி - CPL
641
வள்ளியம்மை சரித்திரம் - வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை - CPL
642
வாசவனூர்த்தல புராணம் மூலமும் - மு.ரா. அருணாசலக்கவிராயர் - CPL
643
வாணீபுர வணிகன் முதல் அங்கம் - no author - CPL
644
வாதவூரர் புராணம் - வடிவேலு முதலியார் - CPL
645
விசுவ பிரம புராணம் - சுந்தராச்சாரியர் - CPL
646
விநாயகபுராண சங்கிரகம் - சுவாமிநாதபிள்ளை - CPL
647
விநாயகபுராணம் - கச்சியப்பமுனிவர் - CPL
648
விநாயகபுராணம் - no author - CPL
649
வியாசமஞ்சரி - கேசவமுதலியார் - CPL
650
விருத்தாசலபுராணம் - அருணாசலசுவாமி - CPL
651
வீரசிங்காதனபுராணம் - வேலையசுவாமி - CPL
652
வேணுவன புராணம் - மு.ரா. அருணாசலக்கவிராயர் - CPL
653
வேதசாஸ்திர தத்துவம் - மருவூர்-கெ. கணேச சாஸ்திரி - CPL
654
வேதாந்த மநந சிந்தாமணி - வ. தாண்டவராய முதலியார் - CPL
655
வேதாந்தத்தெளிவு - ராம.சொ. சொக்கலிங்கச்செட்டியார் - CPL
656
வேதாந்தப்பாவினம் - சிதம்பரம் பிள்ளை சின்மயசொரூபர் - CPL
657
வேமனநீதிவெண்பா முதல்பாகம் - வேங்கடசுப்புப்பிள்ளை - CPL
658
வேளாளர் யாவர்? - சுவாமி வேதாசலம் - CPL
659
ஶ்ரீ பத்திரகிரியார்புராணம் - தியாகராஜ செட்டியார் - CPL
660
ஶ்ரீகருடபுராணவசனம் - ஸ்ரீமாந்துரைசாமிமூப்பனார் - CPL
661
ஶ்ரீகருணீக புராணம் மூலமும் உரையும் - வரதநஞ்சய பிள்ளை - CPL
662
ஶ்ரீதக்ஷிணகைலாசபுராணம் - பு.பொ. வைத்தியலிங்கதேசிகர் - CPL
663
ஶ்ரீமத் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் கொங்கு நாடும் - C.M. இராமச்சந்திர செட்டியார் - CPL
664
ஶ்ரீமதகோரசிவாசார்யபத்ததி மண்டலம் -அம்பலவநாவலஞானஸம்பந்தபராசக்திஸ்வாமிகள் - CPL
665
ஶ்ரீமதகோரசிவாசார்யபத்ததி - அம்பலவநாவலஞானஸம்பந்தபராசக்திஸ்வாமிகள் - CPL
666
ஶ்ரீமத்பாகவதபுராணம் - பார்த்தசாரதி நாயுடு - CPL
667
ஷடாந்தச்சமரசசுத்தசன்மார்க்க தீபிகை - சி. இரத்தினசபாபதிபிள்ளை - CPL
668
ஷண்முக விஜயம் - பி.எஸ். சுப்பிரமணியம் - CPL