பூசல்மாற்றுதல் 109
பூச்சு 69
பூதலம் - பூமி 240
பூம்புகார் - காவிரிப்பூம்பட்டினம் 128
பூவல் 101
பூவாத புண்டரிகம் - புலி 250
பூவை - நாகணவாய்ப்புள் 100
பூவை வாழ்த்து 118
பூளை - இலவம்பஞ்சு 131
பூனைக்காலி 61