தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

New Document-மேல்
செய்யுள் முதற்குறிப்பு அகரவரிசை

அங்கம் அறவாடி
அச்சமே ஆசை
அஞ்சினாயேனு
அடங்கி அடங்கி
அட்டுண்டு வாழ்
அம்மைத்தாஞ்
அயலூரவன்
அருவினையும்
அருளால் அறம்
அலைபுனலுள்
அவன்கொல் இவன்
அவ்விநயமாறும்
அழலடையப்
அளற்றகத்துத்
அறங்கூறுநா
அறங்கேட்
அறம்புரிந்
அறனும் அற
அறிவுடைமை
அறிவுமிகப்
அறுதொழில் நீத்
அற்றபொழுதே
அற்றறியுங்
ஆசையும் பாச
ஆதன்பெருங்
ஆதியின்தொல்
ஆர்வமும்செற்
ஆர்வில்பொறி
ஆவட்டைபோன்
ஆவரணமின்றி
ஆற்றாமை ஊர
இக்காலத்திவ்
இட்டக் கடைத்
இந்தியக் குஞ்
இந்தியக்கொல்கா
இம்மை அடக்க
இருளே உலகத்
இறந்தபிறப்
இறந்தும் பெரிய
இறையிறையின்
இன்சொல்
இன்றுளார்
ஈட்டியவொண்
ஈவாரின் இல்லை
உடங்கமிழ்தங்
உடம்புங்கிளை
உடன்பிறந்த
உட்கப்படுமெழுத்து
உணர்ச்சியத்
உப்புக் குவட்டின்
உயிரும் உடம்பும்
உயிர் திகிரி
உயிர்வித்தி
உருவும் ஒழுக்க
உரைப்பவன்
உழந்துழந்து
உள்ளநாள்
உள்ளப்பெருங்
உள்ளூர் இருந்
எக்காலும்
எண்ணற்கரிய
எத்துணைகற்
எந்நூல்களோதி
எப்பிறப்பாயினுங்
எள்ளிப்பிறரு
என்புகா லாக
ஐயம் அவாவே
ஒருநாளும் நீ
ஒருபாகனூருங்
ஒருபால் திருத்த
ஒழுக்கமில
ஒளியும்ஒளி
ஒருக்கிலேன்
ஒறுப்பாரை
ஒன்றாகநல்லது
ஒன்றோடொன்
ஓதலும்ஓதி
கட்டளைகோடித்
கட்டெனச்சொல்
கண்டதனைத்
கண்டவர் காமுறூஉம்
கயத்தடை உய்த்
கல்லான் கடை
கல்லா ஒருவனை
கழியும் பகலெல்
கற்றதுவுங்
காட்சியொழுக்
காய உரைத்து
காய்தலுவத்
காலைச்செய்
காலொடு கையமுக்
குருட்டுச் செவிட
குலத்துப்பிறந்
குறைக்கருமம்
குற்றம் குறைத்துக்
குற்றத்தைநன்
கெடுக்கப்படுவது
கைப்பனகார்
கொடுத்துக்கொணர்
கொடுத்துய்ய
கொடுப்பான்பசை
கொடுப்பான்வினை
கொண்டான்குறி
கொல்வதூஉங்
கொன்றூன் நுகருங்
கோட்டுநாளிட்
சாந்தும்புகை
சாவாய் நீ
செய்வினையில்
செல்வத்தைப்
சென்றநாளெல்
சோரப்பசிக்கு
சோறியாரும்
தடுமாற்றம் அஞ்சிய
தடுமாற்றமஞ்சுவான்
தண்டாமம்பொய்
தத்தமதிட்டம்
தம்புண்கழுவி
தறுகண்தறுகட்
தலைமகனில் தீர்ந்
தலைமகனும்
தனக்குத்தக
தனக்குத்துணை
தன்சொல்லே
தன்னிற்பிறி
தன்னைத்தன்
தன்னையும்தன்
தன்னையொரு
தன்னொக்குந்
தாய்தந்தைமக்
தாவின்றி
தானத்தின் மிக்க
தானேதனக்
திருத்தப்படுவ
திரையவித்து
துறந்தார் துறந்தில
தூயவாய்ச்சொல்
தெரிவில் இளமையும்
தேசுந் திறன்
தேற்றமில்லாத
தோல்காவி
தோற்றமும்
நட்டரெனப்
நட்டாரைவேண்
நம்மைப்பிறர்
நல்லறம் எந்தை
நல்வினை நாற்கால்
நல்வினைப்பி
நாற்றமொன்
நிறுத்தறுத்துச்
நின்னையறப்
நீக்கரு நோய்
நீத்தாற்றின் நின்ற
நீத்தொழிந்த
நூலுணர்வு
நெடுந்தூணிரு
நொறுங்குபெய்
நோற்பவரில்
பட்டார்ப்படுத்து
பண்ணமையாழ்
பரப்புநீர் வைய
பரிந்தெனக்கோர்
பலகற்றோம்
பழியொடு பாவத்
பறவை அரும்பொருள்
பற்றொடுசெற்
பான்புண்டநீரெ
பாவம்பெருகப்
பிச்சையும் ஐய
பிள்ளைபேய்
பிறந்த இடநிலைப்
பிறப்பிறப்பு
பிறர்க்கின்னா
புகாப்பெருக
புகா உண்பார்
புண்ணாகப்போழ்
புலன்கள் பொருட்
புல்லவுரைத்தல்
புழுப்போல்
புனைபடைகண்
பெண்விழைவார்க்
பெற்றநாள் பெற்ற
பெற்றி கருமம்
பேறழிவு சாவு
பொய்ம்மேற்
பொருளெனப்
போற்றியேபோ
மக்களுடம்பு
மக்களுமக்களல்
மக்களே பெண்டிர்
மடப்பதூஉம்மக்
மருவிய காதல்
மறந்தொருவன்
மறவுரையும்
மன்னனுடன்
மாடமும்மண்
மால்கடல்சூழ்
மின்னுமிளமை
முடையுடை
முப்பெயர்மூன்
முற்செய்வினை
முற்பிறப்பில்
முனைப்பாடியானை
முன்னின்றொருவன்
முன்னே ஒரு
மூப்புப்பிணியே
மூப்பொடுதீப்
மெய்ம்மை பொறை
வயிறு நிறைக்கு
வழிபாடுடை யளாய்
வாழ்நாளிற்
வாழ்நாளுடம்பு
விதிப்பட்ட
விருந்து புறந்
வினைகாத்து வந்த
வினையுயிர்
வெப்பத்தாலாய
வெம்மையுடைய
வேட்டைவாய்க்
வைகலும் நீருட்

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 03:01:15(இந்திய நேரம்)