தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

6:4-ஈர்ஒற்று மயக்கம்

 • 6.4 ஈர்ஒற்று மயக்கம்

  ஒரு மெய் எழுத்துக்கு அடுத்து வேறொரு மெய்எழுத்து, உயிர்மெய் எழுத்துடன் வராமல் தனி மெய் எழுத்தாகவும் வருவது உண்டு. அவ்வாறு இரண்டு மெய் எழுத்துகள் சேர்ந்து வருவதை ஈர்ஒற்று மயக்கம் என்று கூறுவர்.

  எடுத்துக்காட்டு: புகழ்ச்சி

  இதில் ‘ழ்’ என்னும் மெய் எழுத்துக்குப் பின் ‘ச்’ என்ற மெய் எழுத்து வந்துள்ளது. இந்த ‘ச்’ என்னும் எழுத்து உயிர்மெய்யுடன் சேர்ந்து வராமல் தனி மெய் எழுத்தாகவே வந்துள்ளது.

  ஈர்ஒற்று மயக்கம் வரும் இடங்கள்:

  ய், ர், ழ் என்னும் மூன்று மெய் எழுத்துகளை அடுத்து, க், ங், ச், ஞ், த், ந், ப், ம் ஆகிய மெய் எழுத்துகள் ஈர்ஒற்றுகளாகச் சேர்ந்து வரும்.

  • ‘ய்’ என்னும் எழுத்துடன் ஈர்ஒற்று வருதல்

  நாய்க்கால்
  - க்
  வேய்ங்குழல்
  - ங்
  காய்ச்சல்
  - ச்
  மெய்ஞ்ஞானம்
  - ஞ்
  மேய்த்தல்
  - த்
  பாய்ந்தது
  - ந்
  வாய்ப்பு
  - ப்
  செய்ம்மன (செய்யுளில் மட்டுமே வரும்)

  • ‘ர்’ என்னும் எழுத்துடன் ஈர்ஒற்று வருதல்

  பார்க்கிறாள்
  - க்
  ர்ங்கோடு
  - (ஆத்திமரக்கிளை) - ங்
  உயர்ச்சி
  - ச்
  ஞ்
  - வழக்கத்தில் இல்லை.
  பார்த்தல்
  - த்
  ர்ந்து
  - ந்
  தீர்ப்பு
  - ப்
  ம்
  - வழக்கத்தில் இல்லை.

  • ‘ழ்’ என்னும் எழுத்துடன் ஈர்ஒற்று வருதல்

  வாழ்க்கை
  - க்
  பாழ்ங்கிணறு
  - ங்
  வீழ்ச்சி
  - ச்
  ஞ்
  - வழக்கத்தில் இல்லை
  வாழ்த்து
  - த்
  வாழ்ந்து
  - ந்
  தாழ்ப்பாள்
  - ப்
  ம்
  - வழக்கத்தில் இல்லை.
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2017 10:26:42(இந்திய நேரம்)