தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

 • LESSON - 5

  A0 2115 பகாப்பதமும் பகுபதமும் - I

  Classifying பகுபதம் as well as பகாப் பதம் this lesson analyses பகுபதம் into its six constituents. One important constituent பகுதி is defined and further classified.

  There are five units devoted to பகாப்பதம், பகுபதம், பகுபத உறுப்புகள், பகுதி and summary of the lesson.

  As பகாப்பதம் is not divisible it is defined and classified in the first unit. பெயர், வினை, இடை and உரி are the four classes of பகாப்பதம் referring to noun, verb, preposition and adjective respectively.

  The second unit classifies பகுபதம் into two categories of பெயர் and வினை. The first category of பெயர்ப் பகுபதம் is subdivided into பொருள், இடம், காலம், சினை, குணம் and தொழில். The second வினைப் பகுபதம் is subdivided into வினைமுற்று and வினையாலணையும் பெயர். வினைமுற்று comprises தெரிநிலை and குறிப்பு. தெரிநிலை can be positive (உடன்பாடு) or negative (எதிர்மறை). The positive or negative may be பெயரெச்சம் or வினையெச்சம். All are promptly illustrated to make you understand these hierarchical categories clearly.

  The third unit lists the six constituents of பகுபதம் as பகுதி, விகுதி, இடைநிலை, சாரியை, சந்தி and விகாரம். Illustrative analysis of each constituent makes your learning relevant.

  However, the first constituent of பகுதி of a பதம் is explained in general in the fourth unit. பெயர் and வினைப் பகுபதங்கள் are described and illustrated. Sub constituents of each of the above two are presented.

  The lesson is aptly summarized in the fifth unit. You will understand changes occurring when பகுதிகள் of one word join other words. A very crucial part of learning Tamil words especially in your writing makes you competent in Tamil.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 02:54:01(இந்திய நேரம்)